MZ zapowiada wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 6 do 15% w jednostkach budżetowych, co pozwoli na dokonanie wzrostu płac pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w tych jednostkach.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 954), wykonujące upoważnienie ustawowe zawarte w art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).  


Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany dotyczące:


1. Wzrostu miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 6% do 15% w stosunku do stawek przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. prognozowanego na poziomie 1850 zł. Nadto proponowane zmiany mają również na celu umożliwienie podniesienia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jednostek budżetowych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia, w granicach kwot zaplanowanych w projekcie przyszłorocznego budżetu. Zaproponowane zmiany pozwolą ponadto na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w tych podmiotach leczniczych. 

Powyższy tekst pochodzi z uzasadnienia do ww. nowelizacji 

 

Zobacz przedmiotowy projekt rozporządzenia

 

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych 

 

Artykuł redakcyjny :

Tzw. podwyżki, których nie ma!

 

10 pytań do Pani Przewodniczącej związków w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych

 

Tzw. podwyżki w komentarzach użytkowników Portalu i naszego facebookowego fanpage'a