Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii

 

 

Polish Nursing and Midwifery Portal

 

Pielęgniarstwo w Wielkiej Brytanii

Nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii

 

W poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych sygnalizowaliśmy zapowiadane przez NMC nowe zasady w zakresie rejestracji pielęgniarek. Teraz przedstawiamy za stroną NMC szczegóły nowego procesu uznawania kwalifikacji i rejestracji europejskich pielęgniarek i położnych w Anglii, który ma wejść w życie 19 stycznia 2016 roku.

Od dnia 19 stycznia 2016 roku w Anglii będzie wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego International English Language Testing System – IELTS (akademicki, nie ogólny) na poziomie 7.0 we wszystkich 4 sekcjach (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie). 

Jeśli kandydaci zarejestrują się wstępnie na stronie NMC przed dniem 19 stycznia 2016 roku, ich aplikacje zostaną rozpatrzone na „starych” zasadach i  certyfikat znajomości języka angielskiego nie będzie wymagany. Wstępnej rejestracji można dokonać na stronie https://forms.nmc-uk.org/ Forms/eurequest - po wpisaniu danych należy zaznaczyć RN1 Adult Nurse i potwierdzić zgodność danych. NMC automatycznie wygeneruje unikalny numer PRN kandydata oraz wyśle na adres pocztowy formularz aplikacyjny.

Ważna informacja: należy ukończyć rejestrację w ciągu maks. 6 miesięcy od daty zamówienia formularza aplikacyjnego. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż dokumenty odesłane do NMC w celu rejestracji mogą czekać w kolejce do rejestracji nawet 90 dni, zatem polecamy wysłać wszystkie dokumenty w ciągu pierwszych 3 miesięcy. 

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymują numer prawa wykonywania zawodu, tzw. NMC PIN, który może być ważny „na życie”, jeśli kandydat co roku opłaci składki NMC oraz spełni wymogi praktyki w zawodzie (min. 450 godzin w ciągu trzech lat). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kandydaci byli zarejestrowani równocześnie w dwóch (lub więcej) krajach europejskich.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących rejestracji zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Tobiasz

[email protected]

https://www.facebook.com/NEUProfessionalsPL


Informacje o IELTS

Egzamin International English Language Testing System – IELTS – składa się z 4 części sprawdzających 4 podstawowe umiejętności językowe:

• Słuchanie (Listening)

• Czytanie (Reading)

• Pisanie (Writing)

• Mówienie (Speaking)

Test IELTS ma dwa moduły:

1. Academic, czyli akademicki, zdawany najczęściej przez osoby wyjeżdżające na studia, staże lub stypendia na uniwersytetach anglojęzycznych.
2. General Training, czyli ogólny, wymagany m.in. przy rekrutacji do anglojęzycznych szkół średnich lub na szkolenia zawodowe oraz do celów imigracyjnych.
Trzy pierwsze części odbywają się w tym samym dniu, jedna po drugiej bez przerwy. Część ustna może być przeprowadzana w ciągu 7 dni przed lub po egzaminie pisemnym, ale na ogół ma miejsce tego samego dnia.

 

Słuchanie

Ta część jest wspólna dla wszystkich zdających. Nagranie trwa 30 minut i składa się z 4 fragmentów. Każdy fragment jest słyszany tylko raz. Typy nagrań to: dialog, monolog, dialog, monolog - zawsze w takim porządku. Po odsłuchaniu całego nagrania zdający mają dodatkowo 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na specjalny arkusz. Typy zadań do wykonania to:

• krótka odpowiedź

• wybór jednej z kilku możliwości

• uzupełnianie zdań

• uzupełnianie wykresów, tabel, notatek

• dopasowywanie

• klasyfikacja

 

Czytanie

W tej części osoby zdające wersję Academic lub General Training dostają różne zestawy zadań. Wszyscy jednak mają do przeczytania 3 teksty liczące łącznie od 2000 do 2750 słów. Powinni odpowiedzieć na 40 pytań w ciągu 60 minut i wpisać rozwiązania na specjalny arkusz odpowiedzi. Tu nie ma dodatkowego czasu na przenoszenie odpowiedzi. Rodzaje zadań w tej części to:

• dopasowywanie tytułów do paragrafów

• krótkie odpowiedzi

• wybór jednej z kilku możliwości

• uzupełnianie zdań

• dopasowywanie

• właściwe odczytanie opinii/przekonań autora tekstu • uzupełnianie wykresów, tabel, notatek

• odpowiedzi typu TAK/NIE lub Prawda/Fałsz

Teksty, które spotyka się na egzaminie, to Moduł Academic - teksty o charakterze ogólnym, analogiczne do czytanych przez studentów w trakcie studiów, jak:

• urywki z prasy specjalistycznej

• artykuły z gazet i tygodników

• fragmenty książek

 

Pisanie

W tej części także są różne zestawy zadań dla zdających moduł Academic lub General Training. W ciągu 60 minut trzeba napisać 2 prace - jedną na 150, drugą na 250 słów. Druga, dłuższa praca pozwala zdobyć więcej punktów.

Moduł Academic

• Zadanie 1 – zdający dostaje dane zawarte w tabeli lub przedstawione graficznie w postaci diagramu czy schematu. Powinien je opisać i zanalizować używając własnych słów.

• Zadanie 2 – Tu należy się ustosunkować do przedstawionej w zadaniu opinii, poglądu czy problemu, podając uzasadnienie poparte przykładami, przedstawić rozwiązanie problemu lub ocenić przytoczone w zadaniu argumenty. Część ustna egzaminu jest identyczna dla wszystkich. Każdy zdający rozmawia z egzaminatorem przez 11 do 14 minut. Rozmowy są nagrywane i mają następujący przebieg:

• Faza 1: 4-5 minut Zdający i egzaminator przedstawiają się, zdający odpowiada na ogólne pytania dotyczące np. jego pracy/szkoły, rodziny/domu, zainteresowań itp.

• Faza 2: 3-4 minuty Zdający dostaje kartę z zadaniem. Proszony jest o 1-2 minutową wypowiedź na zadany temat. Ma 1 minutę na przygotowanie się, może robić notatki.

• Faza 3: 4-5 minut Egzaminator prowadzi rozmowę ze zdającym na temat związany z zadaniem z fazy drugiej, zachęcając go do aktywnego udziału w konwersacji.

W ocenie wypowiedzi ustnych uwzględniane są takie elementy, jak:

• dokładność wykonania polecenia

• spójność i płynność wypowiedzi

• zasób i poprawność słownictwa

• poprawność językowa i gramatyczna

• umiejętność zaprezentowania samodzielnej dłuższej wypowiedzi (faza 2)

• znajomość zasad prowadzenia rozmowy w języku angielskim (faza 3)


Edyta Whelton ([email protected])

 

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych