Panie w czepkach podpisały porozumienie. Pielęgniarki w szpitalach zamiast podwyżek dostały dodatki. Teraz pielęgniarki poz, dowiadują się ile warte jest to porozumienie.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Zobacz także:

Zobacz najkrótszy (jednozdaniowy) komentarz w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych, wypłacanych na podstawie porozumienia władz: ministra zdrowia i związku oraz izby pip. 16 KOMENTARZY

 

 


 

 

Komunikat dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.), kapitacyjne stawki roczne dla świadczeń w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej obejmują kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628). Wprowadzony mechanizm przekazywania dodatkowych środków w formie zwiększonej stawki kapitacyjnej został ustalony w sposób, by zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej, wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł. Finalnie, kwota możliwa do przekazania - zgodnie z cyt. przepisami - pracownikowi uzależniona jest od puli środków finansowych (uzyskanej  w wyniku wzrostu stawki kapitacyjnej) jaką dysponuje świadczeniodawca i przyjętego sposobu jej podziału (może być  równa bądź różna od 400 zł).

W celu uzyskania ww. środków świadczeniodawcy przekazują do Oddziału Funduszu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc styczeń i sierpień 2016 r. „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, zgodne z wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Świadczeniodawca powinien przedstawić do tutejszego Oddziału Funduszu jako załącznik do „Oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków ….”,:

- kopię porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, albo

- kopię porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez okręgową radę okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczącej podziału środków, albo,

- w przypadku nie zawarcia porozumienia lub nieuzyskania pozytywnej opinii, informację o sposobie podziału środków oraz przyczynie nie zawarcia ww. porozumień lub nieuzyskania pozytywnej opinii.

Natomiast co miesiąc, wraz z rachunkiem, świadczeniodawcy są zobowiązani do przesyłania dokumentu „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Podpisując powyższy dokument świadczeniodawca oświadcza, że przeznaczył w całości kwotę, wynikającą z iloczynu kwot wzrostu stawek kapitacyjnych i ilości aktywnych deklaracji.
W treści ww. oświadczenia, w miejscu „… oświadcza, iż w miesiącu ……. ..… roku, z tytułu przekazania …” należy wpisać miesiąc realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, tj. miesiąc, za który został wystawiony rachunek. Zaznaczamy, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść oświadczeń i winny być one bezwzględnie przesyłane do Oddziału Funduszu w formie pisemnej (papierowej), podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki. Brak przesłanego oświadczenia do danego rachunku skutkował będzie, zgodnie z §26 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 140 ze zm.), wstrzymaniem płatności dodatkowych środków z niego wynikających. Wartość dodatkowych środków, wyliczona jako iloczyn wzrostu stawki kapitacyjnej i ilości pozytywnie zweryfikowanej populacji będzie uwidoczniona w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI w dodatkowej kolumnie w zakładce „przegląd szablonów rachunków dotyczących deklaracji POZ”. Przypominamy równocześnie, że nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokości do 5% wartości tych środków.
Uwaga: Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.

Dodatkowe środki wynikające ze wzrostu stawki kapitacyjnej w produktach pielęgniarka POZ, położna POZ i pielęgniarka szkolna powinny być przeznaczone dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowych zakresach umowy. Sposób podziału tych środków na poszczególnych pracowników nie musi być wprost uzależniony od ilości osobiście zebranych przez nich deklaracji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z pielęgniarek, dodatkowe środki może otrzymać pielęgniarka zatrudniona na jej miejsce (realizująca świadczenia opieki zdrowotnej).

Źródło informacji: NFZ, 12 stycznia 2016 roku 

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.02.01 10:38:28 ~piel POZ

Pracuję jako pielęgniarka gabinetu zabiegowego i właśnie się dowiedziałam, że na pielęgniarki zabiegowe NFZ nie daje dodatkowych pieniędzy. Żenada!

#2  2016.02.01 11:50:11 ~iza

No jak, przecież wszyscy rodzinni lekarze dostali od stycznia wyższą stawkę,kapitulacyjną''na pacjenta - dlatego tez nie protestowali tym razem , w związku z tym - są środki dla pielęgniarek! walczcie o nie!

#3  2016.02.01 13:38:05 ~poz

Przecież oni tego nie oddadzą. Ciągle płaczą, że stawki kapitacyjne są dla lekarza,a w kontrakcie nie ma nic o pielęgniarkach zabiegowych. W zasadzie to mogliby sobie zastrzyki sami zrobić.- takie teksty są na co dzień. Jak nie ma czarno na białym, że to dla pielęgniarki - to znaczy, że dla lekarzy, którym ciągle mało. Z kogo doić jak nie z pielęgniarek. Porozumienie Lubuskie walczy tylko o swoich członków.Kombinatorzy

#4  2016.02.01 23:45:18 ~poz

Jesteśmy spółką piel śród podwyżki miały być równe ale u nas koleżanki zwiększa ilością pacjentów okazały się tak pazerne i otrzymają po 600zl a te z trudniejszym terenem i zmniejszą ilością pacjentów 100 zł co otym sądzicie?

#5  2016.02.02 20:51:47 ~POZ 1

Lekarz w ofercie do funduszu wykazuje jaki ma personel i wymogiem jest pielegniarka. Bez pielegniarki często by sobie palcem w d.nie trafił.Jednakże wszędzie tam, gdzie kontrakty są podzielone na lekarza i pielegniarki ( osobno kontraktowane ) pojawia się ten sam problem- problem podwyżek. Od dawna lekarze starają się doprowadzić do tego żeby to oni zgarniali cała pulę na POZ a pielegniarkom rzucić ochłap i mieć 2 w 1 i w gabinecie i w terenie.

#6  2016.02.02 20:52:50 ~POZ 1

Jest to wynik ciągłego manipulowania PZ w POZ na początku kontraktów tych jeszcze z Kasami Chorych był zapis, że nie wolno było pielęgniarce pracować w gabinecie i w terenie równocześnie. Wtedy był podział w POZ na pielęgniarki praktyki i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. W roku 2005 znikła nazwa pielęgniarki rodzinnej, pojawiła się pielęgniarka POZ. Tu się zaczął cały bałagan. Przykre to, ale prawdziwe pazerność lekarzy i ciągłe próby podporządkowania sobie całego POZ to prawdziwa przyczyna tego problemu.

#7  2016.02.02 20:53:52 ~POZ 1

Ciekawe dokąd nas zaprowadzą obecne rozmowy na temat uzdrawiania POZ- obawiam się, że znikną kontrakty pielęgniarek i położnych tam gdzie się jeszcze uchowały, a lekarze łykną pielęgniarską kasę jak pelikany i zaraz zaczną gwałtować, że im mało !

#8  2016.02.08 14:36:27 ~Antonina

Koleżanki z gabinetów zabiegowych piszcie w tej sprawie do Naczelnej Izby Pielęgniarek nich paniusie ruszą się i coś z tym zrobią,bo inaczej lrkarzyki nam nie dadzą nic bo nie mają nakazu

#9  2016.02.08 21:20:18 ~Hania poz

Brak słów na to wszystko co wyprawia z pielęgniarkami nasza władza .DLACZEGO PIELĘGNIARKI W POZ nie dostaną podwyżki minister Zembala powiedzał wyraźnie WSZYSTKIE PIELĘGNIARKI ! więc o co tu chodzi! NIE OŚMIESZAJCIE SIĘ nasza władzo obudź się .

Dodaj komentarz