Poseł do ministra zdrowia w sprawie "planowanych zmian sposobu funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne".

Pielęgniarka, położna rodzinna.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie planowanych zmian sposobu funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej
 

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłaszają się przedstawicielki Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu Wielkopolski z prośbą, w imieniu całego środowiska pielęgniarek i położnych, o pomoc w utrzymaniu na rynku usług medycznych udzielania świadczeń pielęgniarskich i położniczych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na dotychczasowych zasadach (tj. jako podmioty wykonujące działalność leczniczą – praktyki oraz podmioty lecznicze, udzielanie świadczeń samodzielnie przez świadczeniodawców w poszczególnych zakresach świadczeń).

Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 r. Minister Zdrowia powołał Zespół, którego zdaniem jest opracowanie projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z zarządzeniem na przygotowanie projektu Zespół otrzymał czas do 30 czerwca 2016 r. Oprócz przedstawicieli środowiska lekarskiego w posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, a także przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Niestety z wstępnych założeń prezentowanych przez środowisko lekarskie, które w sposób znaczący przewyższa pod względem liczebności środowisko pielęgniarskie i położnicze w składzie Zespołu, wynika, iż kierunek zmian zmierza do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Propozycje środowiska lekarskiego zakładają, aby pielęgniarki POZ i położne POZ nie mogły, tak jak dotychczas, samodzielnie wykonywać działalności gospodarczej – leczniczej, a jedynie udzielały świadczeń podlegając lekarzom POZ, równocześnie łącząc różne funkcje pielęgniarski POZ. W związku z tym, iż Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, środowisko pielęgniarskie i położnicze wyraża duże obawy, że pomimo jego sprzeciwu, niekorzystne dla niego zmiany zostaną przyjęte.

Jak podaje środowisko pielęgniarek i położnych, udzielanie świadczeń pielęgniarskich i położniczych w ramach samodzielnych podmiotów pozwala na wydłużenie czasu poświęconego pacjentowi a samodzielność, zaangażowanie i konkurencja wpływają pozytywnie na podniesienie jakości świadczonych usług. W opinii środowiska pielęgniarek i położnych realizacja medycyny rodzinnej w oparciu o lekarza i pielęgniarkę zespolonych w sztywnych ramach funkcjonalnych i strukturalnych wpłynie niekorzystnie na dostępność usług pielęgniarstwa rodzinnego dla pacjentów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Czy w sytuacji niedoboru personelu pielęgniarskiego i położniczego odnotowywanego w wielu placówkach medycznych w Polsce, projektowanie założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zmierzających do likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych (świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej) znajduje racjonalne uzasadnienie?

W jakim trybie odbywać się będą głosowania w ramach Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej?

Czy w opinii Ministerstwa Zdrowia w ramach powyższego Zespołu zapewniono odpowiednią reprezentatywność środowiska pielęgniarek i położnych?

Jak Ministerstwo Zdrowia ocenia dotychczasową pracę samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej?

Poseł Tomasz Piotr Nowak

29 lutego 2016 roku 

 

Zobacz także:

2 marca 2016 roku - Poseł do ministra zdrowia: "te propozycje nowych  rozwiązań prowadzą do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej".

20 lutego 2016 roku - Dobra zmiana nadchodzi! Minister zdrowia powołał zespół ds. poz. Zespół pisze ustawę pod lekarzy poz? Forsuje pomysły niekorzystne dla pielęgniarek rodzinnych, samodzielnych podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne... CZYTANO PONAD 2000 RAZY, PONAD 20 KOMENTARZY.