Ministerstwo zdrowia zabiera głos w kwestii "działań zmierzających do likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne (świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej)”.

Zamach na samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych.

 

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanych zmian sposobu funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej

 

Warszawa, 29 marca 2016

Szanowny Panie Marszałku,

zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 roku Minister Zdrowia powołał Zespół do opracowania założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przygotowanie przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy w zakresie organizacji, funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Pozwoli na zdefiniowanie jej roli w opiece nad pacjentem, a także miejsca w systemie służby zdrowia, a w konsekwencji wpłynie na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do kwestii zasad głosowania uchwał w ramach Zespołu, uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 5 ust. 2 ww. zarządzenia, Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

Jednocześnie odnosząc się do poruszanej w interpelacji kwestii „działań zmierzających do likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych (świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej)”, uprzejmie wyjaśniam, iż na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 roku, Zespół w drodze uchwały podjął między innymi decyzję o utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w zakresie kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i POZ, co stoi w opozycji do tezy, dążenia Zespołu, do włączenia świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej do struktury podmiotowej praktyk lekarskich POZ, a w konsekwencji likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej Zespół opracowuje strategię prac nad założeniami do ww. projektu. Przy czym należy podkreślić, iż na obecnym etapie zaawansowania prac, nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Warczyński

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Zamach na samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych

2 marca 2016 roku - Poseł do ministra zdrowia: "te propozycje nowych  rozwiązań prowadzą do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej".

20 lutego 2016 roku - Dobra zmiana nadchodzi! Minister zdrowia powołał zespół ds. poz. Zespół pisze ustawę pod lekarzy poz? Forsuje pomysły niekorzystne dla pielęgniarek rodzinnych, samodzielnych podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne... CZYTANO PONAD 2000 RAZY, PONAD 20 KOMENTARZY.