Ministerstwo zdrowia pisze dalszy ciąg... bajki "z mchu i paproci"? Zobacz zapisy w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników (w tym pielęgniarek i położnych) podmiotów leczniczych.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

 

Zobacz więcej informacji w  sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Poniżej fragment projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu..., który zaprezentowało ministerstwo zdrowia:

"2. Do dnia określonego w ust. 1 pracodawca dokonuje podwyższania wynagrodzenia pracownika, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, w terminie do dnia………… każdego roku, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie wykonującym działalność leczniczą do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozumieniem”;

2) podmiot wykonujący działalność leczniczą, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu wykonującego działalność leczniczą do reprezentowania ich interesów;

3) porozumienie zawiera się corocznie w terminie …….. od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku;

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższenia wynagrodzenia ustala, w drodze zarządzenia, kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zwanego dalej „zarządzeniem”, nie później niż w okresie miesiąca od dnia upływu tego terminu;

5) ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia uwzględnia sytuację i możliwości finansowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia."

Wybrał Mariusz Mielcarek