Kierunek pielęgniarstwo w nowej strukturze szkolnictwa zawodowego. Technik pielęgniarstwa? W II stopniowej szkole branżowej?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

      

 

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy: 

Propozycje dotyczące zmiany struktury kształcenia zawodowego

W ramach proponowanych zmian przedstawiono także założenia nowej struktury szkolnictwa zawodowego. Będzie ona opierała się na utworzeniu II stopniowej szkoły branżowej.

Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczeń będzie przygotowany już do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia.

Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Uczeń po skończeniu branżowej szkoły II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika.

Aby ukończyć studia magisterskie absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie zobligowany do uzupełnienia matury podstawowej lub rozszerzonej.

Co najmniej 50% zajęć w branżowej szkole będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.

W proponowanej strukturze pozostaje technikum działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Wybrał:

Mariusz Mielcarek