"Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

      

 

W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 

 

Nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia,

odbyło się w dniu 28 września 2016 r. w CPS „Dialog”.

 

Posiedzenie poświęcone było zmodyfikowanej propozycji regulacji określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Minister Zdrowia przedstawił zmiany, w projekcie  ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które w stosunku do poprzedniej wersji różnią się tym, że ustawa swym działaniem obejmie również zawody niemedyczne oraz, że wynagrodzenie pracownika wykonującego zawód medyczny zostanie podwyższone do dnia 1 lipca 2017 r.

Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji w trybie ustawowym.

źródło: Departament Dialogu Społecznego

 

Zobacz także:

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy wraz z wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Radziwiłł w dniu 4 kwietnia podzielił pielęgniarki i położne na "specjalistki, starsze i pozostałe". W dniu 21 czerwca przedstawił inny podział... Natomiast w dniu 27 września podtrzymał wcześniejszy podział i jednocześnie podniósł współczynnik pracy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.

Zobacz najnowszą wersję ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz jaki współczynnik pracy przypisano pielęgniarce i położnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - komunikat z dnia 29 września 2016 roku ze strony ministerstwa zdrowia w sprawie zmian w projekcie ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".