Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Personel pielęgniarski wykonał zlecenia i doprowadziło to do zgonów pacjentów

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Gdańsk, 2016-08-18

Szanowni Państwo,

 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Zdrowia nr PPPK.078.4.2016PPK.078.4.2016.2/ JS z dnia 3.08.2016 r. oraz Wojewody Pomorskiego WZ – III.962.15.2016. MK z dnia 5.08.2016 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia szkoleń przypominających zasady wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy pielęgniarkom i położnym w polskim systemie ochrony zdrowia. Jest to wynikiem ostatnich przypadków, w któ- rych personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nieprawidłowo zapisane, co jest niezgodne z obowiązującym prawem, i doprowadziło do powikłań lub zgo- nów pacjentów.

W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przekazuję szczegółowe wytyczne dotyczące tematyki szkoleń oraz zasad ich przeprowadzenia. Myślę, iż dobrze by było przypomnieć te zasady w jakiejś dowolnej przez Państwa formie również środowisku lekarskiemu, aby nie dochodziło do konfliktów pomiędzy tymi grupami zawodowymi z powodu braku tej samej wiedzy. Ponieważ każdy podmiot leczniczy został w wytycznych zobowiązany do przeprowadzenia powyższych szkoleń do końca grudnia 2016 r., proszę zgodnie z wytycznymi przesłać do mnie potwierdzające listy danych nie później niż do 10 stycznia 2017 r. na adres: Katedra Pielęgniarstwa GU- Med, ul. Dębinki 7, 80-277 Gdańsk.

Z poważaniem

Dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

Województwo pomorskie

 


 

Warszawa, dn. 29 lipca 2016 r.


Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami.


Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu przez pielęgniarki i położne przepisów prawa w ramach udzie- lania świadczeń zdrowotnych.

Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej określa Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2014.1435, z późn. zm. ), natomiast zasady odpo- wiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 174, poz. 1038, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem ustawy o zawo- dach pielęgniarki i położnej:

• Wykonywanie zawodu pielęgniarki/ położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (art. 4 ust. 1 pkt 5, odpowiednio art. 5 ust. 1 pkt 8).

• Pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej (art. 11 ust. 1).

• Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej (art. 15 ust. 1). Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 15 ust. 2). Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: