Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Personel pielęgniarski wykonał zlecenia i doprowadziło to do zgonów pacjentów

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Gdańsk, 2016-08-18

Szanowni Państwo,

 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Zdrowia nr PPPK.078.4.2016PPK.078.4.2016.2/ JS z dnia 3.08.2016 r. oraz Wojewody Pomorskiego WZ – III.962.15.2016. MK z dnia 5.08.2016 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia szkoleń przypominających zasady wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy pielęgniarkom i położnym w polskim systemie ochrony zdrowia. Jest to wynikiem ostatnich przypadków, w któ- rych personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nieprawidłowo zapisane, co jest niezgodne z obowiązującym prawem, i doprowadziło do powikłań lub zgo- nów pacjentów.

W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przekazuję szczegółowe wytyczne dotyczące tematyki szkoleń oraz zasad ich przeprowadzenia. Myślę, iż dobrze by było przypomnieć te zasady w jakiejś dowolnej przez Państwa formie również środowisku lekarskiemu, aby nie dochodziło do konfliktów pomiędzy tymi grupami zawodowymi z powodu braku tej samej wiedzy. Ponieważ każdy podmiot leczniczy został w wytycznych zobowiązany do przeprowadzenia powyższych szkoleń do końca grudnia 2016 r., proszę zgodnie z wytycznymi przesłać do mnie potwierdzające listy danych nie później niż do 10 stycznia 2017 r. na adres: Katedra Pielęgniarstwa GU- Med, ul. Dębinki 7, 80-277 Gdańsk.

Z poważaniem

Dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

Województwo pomorskie

 


 

Warszawa, dn. 29 lipca 2016 r.


Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami.


Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu przez pielęgniarki i położne przepisów prawa w ramach udzie- lania świadczeń zdrowotnych.

Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej określa Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2014.1435, z późn. zm. ), natomiast zasady odpo- wiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 174, poz. 1038, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem ustawy o zawo- dach pielęgniarki i położnej:

• Wykonywanie zawodu pielęgniarki/ położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (art. 4 ust. 1 pkt 5, odpowiednio art. 5 ust. 1 pkt 8).

• Pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej (art. 11 ust. 1).

• Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej (art. 15 ust. 1). Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 15 ust. 2). Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także:

Komentarze użytkowników

#1  2016.10.28 17:05:14 ~Fox

Faktycznie szkolenie lub weryfikacja wiedzy medycznej jest potrzebna , ale na pewno nie pielegniarkom. Gdy np.prowadzona jest reanimacja po NZK wiadomo,że zalecenia wydawane są ustnie . W momencie gdy liczą się sekundy, trudno oczekiwać, że pielegniarka ze stoickim spokojem będzie stała przy karcie zleceń i czekała aż wszytko będzie wpisane. Gdyby tak było to na pewno ponioslaby odpowiedzialność karną. To lekarz powinien wiedzieć ,czy może wydać zlecenie ustnie czy nie. Czy zycie lub zdrowie pacjenta jest zagrożone czy nie. Jest tzw stan wyższej konieczności. Pielegniarka o tym nie musi wiedzieć. Ale jeżeli lekarz zleci coś ustnie bo nie chce mu się wpisać tego do karty zleceń to powinny zająć się tym odpowiednie sluzby. Ale Polska to kraj absurdu. Za brak wiedzy lekarzy odpowiada pielęgniarka. Pielęgniarka jest takim odbojnikiem lub kozlem ofiarnym jak KTO woli. Ktoś musi być winny,a pielęgniarka pełni wlasnie rolę takiego KTOSIA.

Dodaj komentarz