Poseł pyta ministra zdrowia: w jaki sposób zostaną sfinansowane podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych zapisane w ustawie...? Przecież wiadomo! Z dodatków brutto brutto!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowny Panie Ministrze,

jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w dniu 9 maja 2014 r. rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z postanowieniami projektowanej ustawy, najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Natomiast do końca 2019 r. wynagrodzenie minimalne ma zostać ustalone się jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty 3,9 tys. zł brutto.

Projekt przewiduje ponadto, że docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, tj. do końca 2021 r. W tym czasie podmioty lecznicze, w wyniku corocznych rozmów (do 31 maja każdego roku), będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń. W projekcie określono przy tym dziesięć grup zawodowych zależnych od poziomu wykształcenia oraz specjalizacji. Dla każdej z tych grup ustalono oddzielny współczynnik pracy.

I tak, na podstawie prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej resort przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokości minimalnego wynagrodzenia, która będzie obowiązywała od 2022 r. Wynika z nich, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeśli mają specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeśli jej nie mają). Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji - na 3,2 tys. zł. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nie wskazano natomiast źródła finansowania tych podwyżek, co w założeniu ma uniemożliwiać „dochodzenie przez podmioty lecznicze roszczeń o przekazywanie środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych wobec corocznie podnoszonego poziomu wynagrodzenia minimalnego".

W świetle powyższego proszę o informację:

Czy odnośne do podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych finansowane będą z dodatkowej puli środków przekazanych tym jednostkom z budżetu, czy jedynie ustawa w ostatecznym brzmieniu będzie nakładała na wszystkie podmioty medyczne obowiązek podwyższenia wynagrodzeń, w oparciu o budżety już ustalone?
Jeżeli budżet państwa będzie finansował te podwyżki, to w jakiej wysokości będą przeznaczone na ten cel środki w najbliższych latach (w tzw. okresie przejściowym oraz od 2022 r.) i skąd one będą pochodzić?
Z wyrazami szacunku

Beata Małecka–Libera

Poseł na Sejm RP

15 maja 2017 r.