Poseł do ministra zdrowia: Czy Ministerstwo planuje podjąć prace mające na celu ułatwienie wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelom państw trzecich?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie spadającej liczby zatrudnionych w szpitalach pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze,

z narastającym niepokojem obserwuję zmniejszającą się liczbę pielęgniarek w polskich szpitalach. Utrzymująca się tendencja spadku zatrudnienia w tym zawodzie prowadzi do wysoce niekorzystnej sytuacji pacjentów przebywających w szpitalach, gdyż to właśnie pielęgniarki są najbliżej pacjenta, dopełniając wszelkich niezbędnych czynności związanych z pobytem w szpitalu. Jak wskazuje Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek zawód ten wiąże się z wykonywaniem działań wymagających umiejętności obserwacji, zdecydowanej i rzetelnej oceny stanu chorego, rozpoznawania: potrzeb zdrowotnych, problemów pielęgnacyjnych, sprawuje opiekę pielęgnacyjną w stosunku do człowieka chorego i jego rodziny.

Jak wynika ze statystyk Naczelnej Izby Pielęgniarek liczba pielęgniarek zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek w 2016 r. wyniosła 288 395, zaś liczba położnych 36 806., natomiast prognozowane zatrudnienie do 2030 roku wskazuje, że zatrudnienie pielęgniarek w 2030 r. na 1 tys. mieszkańców wynosić będzie 3,81 (dziś to 5,66). Już w 2016 r. Polska plasowała się na ostatnim miejscu w rankingu OECD pod względem wskaźnika liczby pielęgniarek zatrudnionych bezpośrednio przy opiece nad pacjentem.

Co więcej w Raporcie Naczelnej Rady Pielęgniarek z marca 2017 r. wskazano, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej okręgowe rady pielęgniarek i położnych wydały 19 953 zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w UE, a tylko 41 z krajów UE i 116 z innych państw przyznano prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo ma w planach podjęcie realnych działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach? Jeżeli tak, proszę o wskazanie jakie to będą działania.
2. Czy Ministerstwo planuje podjąć prace mające na celu ułatwienie wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelom państw trzecich?
3. Czy Ministerstwo planuje zwiększenie nakładów finansowych na wynagrodzenia dla pielęgniarek tak, aby zmniejszyć dysproporcje w wynagrodzeniu pielęgniarek między Polską a innymi krajami UE?
Z wyrazami szacunku,

Wojciech Król

Poseł na Sejm RP

24 maja 2017