Zobacz co zapisano o dodatkach brutto brutto dla pielęgniarek i położnych, w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, autorstwa ministra Radziwiłła. "Istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych funduszy na dodatki brutto brutto, na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektowanej ustawy".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Poniżej cutuję fragment uzasadnienia do ustawy autorstwa ministra Radziwiłła dotyczący dodatków brutto brutto:

"Na mocy rozporządzeń o OWU, począwszy od roku 2015, płatnik publiczny przekazuje corocznie środki finansowe na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 
Łącznie skutek finansowy podwyżek wynikających z OWU przypadający na jedną pielęgniarkę / położną to kwota 1600 zł brutto z kosztami pracodawcy (4 x 400 zł), co daje:
• kwotę ok. 1348 zł brutto podwyżki na jedną pielęgniarkę / położną (4 x 337 zł)
• kwotę 944 zł brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego na jedną pielęgniarkę / położną (4 x 236 zł).
Z uwagi na fakt, że podwyżki wynagrodzeń w oparciu o środki przekazywane na podstawie OWU dokonywane były dotychczas prawie wyłącznie w formie dodatków do wynagrodzeń, istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych w ten sposób funduszy na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających
z projektowanej ustawy. Stosowny przepis przewidujący zaliczanie środków na podwyżki pozyskiwanych z OWU na pokrycie kosztów podwyżek koniecznych do uzyskania poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektu ustawy zawarty jest w jej art. 3 ust. 3.
Założono ponadto, że podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizowane na podstawie OWU będą nadal dokonywane w taki sposób, że każda pielęgniarka / położna zgłoszona do płatnika jako uprawniona do podwyżki z OWU otrzymuje taką samą kwotę wzrostu wynagrodzenia. Powoduje to, że nie można przyjąć, że wszystkie środki przekazywane podmiotom leczniczym na podstawie podwyżek z OWU przeznaczane będą tylko dla pielęgniarek / położnych, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż najniższe
wynagrodzenie zasadnicze określone w projekcie ustawy. W dotychczasowej praktyce podwyżki z OWU realizowane były w podmiotach leczniczych na podstawie porozumień zakładających objęcie jednakowymi podwyżkami wszystkich pielęgniarek bez względu na dotychczasowe wynagrodzenie.
Dopływ dodatkowych rosnących corocznie kwot środków z podwyżek z OWU zakończy się w roku 2019. Od roku 2020 płatnik przekazywał będzie jedynie kwoty pozwalające na podtrzymanie skutków podwyżek z OWU wg stanu na 2019 r. Natomiast mechanizm przyjęty w projekcie ustawy przewiduje dochodzenie do docelowych wynagrodzeń w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r., co powoduje, że od pewnego momentu pracodawcy będą musieli przeznaczać na podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek / położnych do poziomu najniższych określonych ustawą dodatkowe środki – inne niż pochodzące z OWU (skutki finansowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z tytułem magistra ze specjalizacją wystąpią dopiero w roku 2020 oraz w roku 2022 w przypadku pielęgniarek albo położnych ze specjalizacją i bez specjalizacji)."

Mariusz Mielcarek