Kilka słów wiceministra zdrowia (pielęgniarka) w sprawie zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół "obejmuje 5 obszarów ukierunkowanych na...".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

 

 

Mariusz Mielcarek 


Odpowiedź na interpelację w sprawie spadającej liczby

zatrudnionych w szpitalach pielęgniarek

(...)

Równocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w dniu 27 marca 2017 r. zorganizował Debatę poświęconą problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Podczas debaty Minister Zdrowia zapowiedział powołanie zespołu, który opracuje strategię rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce został powołany Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50). Zakres prac Zespołu obejmuje 5 obszarów ukierunkowanych na: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych; nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej; rolę, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”) oraz warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych.

W skład zespołu weszli przedstawiciele NRPiP i OZZPiP, przedstawiciele towarzystw pielęgniarskich, przedstawiciele: MNiSZW, MEN, MRPiPS, eksperci, a także przedstawiciele merytorycznych departamentów Ministerstwa Zdrowia. Celem prac zespołu jest analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań dot. problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, zebranie jak najszerszych informacji i poznanie jak największej liczby opinii (również poprzez zapraszanie do uczestnictwa w pracach zespołu dodatkowych przedstawicieli środowiska w charakterze ekspertów) dotyczących istotnych i wzajemnie powiązanych problemów pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Analiza powyższa będzie podstawą do wypracowania realnych, kompleksowych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i przygotowania strategii mającej na celu wskazanie konkretnych kroków do poprawy kondycji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa dzisiaj i w przyszłości. Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu strategii, nie później jednak niż do 31 października br.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

źrodło: odpowiedź z dnia 26 czerwca 2017 roku na interpelację poselską

Wybrał: Mariusz Mielcarek