Od miesięcy redakcja portalu samotnie krytykowała projekt ustawy o wynagrodzeniach autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. "Osądzano nas od czci i wiary"! Zarzucano jątrzenie... Teraz po 8 miesiącach głos zabierają panie w czepkach z izby pielęgniarek.

(NIE)porozumienie Zawodów Medycznych, a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wideo powyżej: W imieniu rządu wiceminister zdrowia (pielęgniarka) mówi: "Najwyższe podwyżki w okresie przejściowym otrzymywać będą najmniej zarabiający...".NIPiP-NRPiP.DM.0025.188.2017                                              Warszawa, dnia 10 lipca 2017r.

 

 

 

Pan                                                                   
 Adam Podgórski                                               
Zastępca Szefa                                                
Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej     

 

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo nr GMS-WP-173-147/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku dotyczące zaopiniowania obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 1648) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, co następuje.

Projektowana ustawa ma określać sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonaniu oraz tryb przyznawania wynagrodzenia.

Zgodnie zaś z uzasadnieniem do projektu "celem ustawy jest określenie najmniejszej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, jaka będzie przysługiwać pracownikom wykonującym zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych. Potrzeba stworzenia takiej ustawy wynika z faktu, że istnieje dotychczas uwarunkowania prawne i faktyczne uniemożliwiają pracownikom wykonującym zawody medyczne, zatrudnionym w podmiotach leczniczych uzyskiwanie sprawiedliwych wynagrodzeń, adekwatnych do rangi wykonywanych zawodów, ich znaczenia społecznego, szczególnej odpowiedzialności pracowników medycznych, ich wykształcenia i kwalifikacji. Stanowi to – de facto – dyskryminację tych pracowników w stosunku do pracowników innych branż i zawodów".
Podkreślić zatem w pierwszej kolejności należy, że w ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedłożony zaopiniowany projekt ustawy nie spełnia określonych wyżej celów. Przede wszystkim nie gwarantuje uzyskanie przez pracowników wykonujących zawody medyczne sprawiedliwych wynagrodzeń, adekwatnych do rangi wykonujących zawodów, ich znaczenia społecznego, szczególnej odpowiedzialności pracowników medycznych, ich wykształcenia i kwalifikacji. Przykładowo, wskazać można, że zgodnie z załącznikiem do projektu:

1. dla pielęgniarki i położnej, ze specjalizacją, współczynnik pracy określono w wysokości 1,75, podczas gdy dla specjalisty w dziedzinie fizjoterapii – 2,0 czy dla diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją – 2,0;
2. dla pielęgniarki i położnej, bez specjalizacji, współczynnik pracy określono w wysokości 1,50 – taki sam, jak dla technika analityki medycznej (5 lat stażu) – podczas gdy dla diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji – 1,75;
3. dla pielęgniarki i położnej, z tytułem magistra i ze specjalizacją, współczynnik pracy określono w wysokości 2,0, podczas gdy dla lekrza i lekarza dentysty ze specjalizacją – 3,0.

Projekt przy tym w taki sam sposób traktuje pielęgniarkę i położną z tytułem magistra pielęgniarstwa albo magistra położnictwa, ale bez specjalizacji, co pielęgniarkę i położną posiadającymi średnie wykształcenie albo licencjat (współczynnik pracy 1,5). Takie ukształtowanie wysokości współczynnika pracy w żaden sposób nie promuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania kolejnych uprawnień. Jednocześnie jest krzywdzące dla pielęgniarek i położnych z tego powodu, że dla przedstawicieli innych zawodów medycznych, posiadających tytuł zawodowy magistra i nieposiadających specjalizacji, projektodawca przewidział wyższy współczynnik – 1,75 (np. magister farmacji bez specjalizacji, magister fizjoterapii, diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji).

Ponadto, w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sposób nieuzasadniony w odniesieniu do przedstawicieli określonych (wybranych) zawodów medycznych przy ustaleniu wysokości współczynnika pracy projektodawcy biorąc pod uwagę tytuł "starszy [ratownik medyczny / technik elektroradiologii]" oraz staż pracy (technicy analityki medycznej, ratownicy medyczni, dietetycy). Wybiórcze zastosowanie wskazanych kryteriów w odniesieniu do przedstawicieli określonych zawodów medycznych i pominięcie ich w odniesieniu do przedstawicieli innych zawodów medycznych stawia tych ostatnich, w tym pielęgniarki i położne, w gorszej sytuacji i już na wstępie.

Powyższe jest nieuzasadnione i nie odpowiada zarówno zakresowi odpowiedzialności, jak i zakresowi oraz poziomowi wykształcenia i kwalifikacji wymaganych do wykonywania samodzielnych zawodów medycznych pielęgniarki i położnej. Propozycje te w sposób jednoznaczny wskazują, że znaczenie tych zawodów jest niedoceniane i pomniejszane. W świetle przedmiotowych propozycji zawody te, pod względem proponowanych stawek płac, postawione zostały w dalszej kolejności podczas, gdy pielęgniarki i położne de facto, zaraz po lekarzach, wykonują w systemie ochrony zdrowia najistotniejsze, specjalistyczne i wszechstronne czynności i zadania związane z zapewnieniem prawidłowej opieki nad pacjentem, rozumianym zarówno jako pacjent chory, wymagający udzielenia świadczeń zdrowotnych ratujących lub usprawniających życie, jak i osoba zdrowa, wymagająca wyłącznie udzielenia świadczeń o charakterze profilaktycznym.

Powyższe, w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w przypadku wdrożenia w życie, spowoduje dalsze obniżenie etosu zawodów pielęgniarki i położnej, a tym samym – dalsze zmniejszanie się liczby osób wykonujących te zawody w Rzeczypospolitej Polskiej. Etos zawodu buduje się bowiem nie tylko poprzez nakładanie kolejnych obowiązków świadczących o samodzielności zawodowej osoby wykonującej ten zawód, ale również poprzez zapewnianie takich warunków (w tym warunków płacowych) wykonywania tego zawodu, aby był on atrakcyjny dla osób go wykonujących, a przede wszystkim pozwalał skupić się na jego wykonywaniu, a nie na walce o przeżycie.

Biorąc pod uwagę powyższe i mając na uwadze stanowisko samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych prezentowane w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych współczynniki pracy w odniesieniu do pielęgniarek i położnych powinny zostać określone w sposób następujący:

  Pielęgniarki i położne     Pielęgniarka i położna, bez specjalizacji       1, 50  

Pielęgniarka i położna, ze specjalizacją
albo pielęgniarka i położna, z tytułem magistra
pielęgniarstwa albo magistra położnictwa,

 
1,75

 
   Pielęgniarka i położna, z tytułem magistra pielęgniarstwa  
albo magistra położnictwa, ze specjalizacją

2,0


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zauważa jednocześnie, że proponowane powyżej wysokości współczynnika pracy dla poszczególnych grup pielęgniarek i położnych powinny być traktowane jako konieczne minimum, a nie jak wysokości docelowe. Projektowana ustawa powinna tym samym przewidywać mechanizm wzrostu tych współczynników. W innym bowiem razie, po upływie kilku lat, będą one jeszcze mniej odpowiadały rzeczywistości (kosztem utrzymania), niż obecnie.

Na marginesie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zauważa, że z uwagi na uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych niezbędne jest dodanie w opiniowanym projekcie przepisu końcowego w brzmieniu: "Art. 6a. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U.poz. ...)".

Niezależnie od powyższego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zauważa również, że tytuł projektowanej ustawy powinien zostać skorygowany z uwagi na fakt, że pojęcie "warunki zatrudnienia" odnosi się do szerszego spectrum zagadnień (np. czasu pracy, form zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy), niż tylko do kwestii określania minimalnego wynagrodzenia (zasadniczego) za pracę i jest niezgodny z brzmieniem art. 1 projektu.


Z wyrazami szacunku                      
Prezes NRPiP                            
Zofia Małas                             
                 


3 lipca 2017 - Pierwsze pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

4 lipca 2017 Drugie pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

5 lipca 2017 Trzecie pismo redakcji portalu pielęgniarek i położnych do wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek- Żelazko.

Zobacz także:

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.07.14 08:33:02 ~MEGI

Osoby .które pracowały przy projekcie TEJ ustawy nie mają pojęcia jaką prace wykonuje pielęgniarka. Dla nich pielęgniarka to osoba , która siedzi w rejestracji i ewentualnie zrobi zastrzyk.

#2  2017.07.14 18:57:46 ~do redakto

Szanowny Panie, nie tak samotnie :) pozdrawiamy [email protected]

#3  2017.07.14 19:09:16 ~do #1

A czy to jest miejsce dla pielęgniarki w myśl wykształcenia? tak to właśnie zdegradowano pielęgniarki i to za przyzwoleniem władz jak i samych zainteresowanych;chociaż z drugiej strony jeśli kasa ta sama jak w oddziale; to co się dziwić ?

#4  2017.07.14 19:47:56 ~spec

Na co więc czkają związki zawodowe i izby pielęgniarskie, w tej sytuacji potrzebne jest radykalne działanie, generalny strajk w postaci odejścia od łóżek pacjentów w całej Polsce. Co ma się jeszcze wydarzyć, żebyśmy zrozumiały. Chyba, że niektóre lubią być maltretowane.

#5  2017.07.14 20:22:33 ~Ja

Strajk

#6  2017.07.14 20:41:00 ~piel

Całe to ministerstwo zdrowia i te pijawki izbowe to jeden wielki burdel! Obudziły się księżne! Jeszcze się przekonają co narobili, jak zniszczyli polskie pielęgniarstwo, które tak szybko się nie wydźwignie. Chyba celowe ich takie zamierzenie, żeby szpitale padały, bo są kulą u nogi kolejnym rządom. Stawiają na naturalną eutanazję. Silny przetrwa a słaby padnie bez kosztów. Jak w naturze. To się inaczej nie ma prawa skończyć.

#7  2017.07.14 21:09:32 ~Aqua

Do 5 zaczynaj !

#8  2017.07.14 21:22:08 ~Aqua

Do 4 - KOLEJNE NAWOŁYWANIE DO STRAJKU, gdzie porozumienie będą podpisywać "IZBIANKI" i ŚMIETANKA ZWIĄZKOWA świadczy tylko o tym, że niektórych osób nie interesuje rozwiązanie problemu, ale zwykłe wichrzycielstwo ! STRAJKUJCIE ! Macie tak małe zainteresowanie ? Możecie się przyłączyć do tych pod pałacem Prezydenta, bo rozumiem, że tam rozbiły namioty "NASZE " przedstawicielki.

#9  2017.07.14 21:59:12 ~An

Czytając wszelkie komentarze, jestem zdumiona tym, że w gronie pielęgniarskim są takie zajadłości dotyczące kwalifikacji pielęgniarskich, w tym magistra pielęgniarstwa. Dlaczego nikt nie zauważył, że 28 lutego 2017 roku powstało nowe Rozporządzenie MZ w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Rozporządzenie te określa, jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka do wykonywania samodzielnych świadczeń (tzn. że w toku kształcenia zdobyła odpowiednią wiedzę, na takim poziomie, żeby pewne czynności wykonywać bez zlecenia lekarskiego. Poniżej przedstawię Rozporządzenie i jasno z niego wynika, że większe kwalifikacje ma magister pielęgniarstwa, niż specjalista (bo to dotyczy tylko danej dziedziny pielęgniarstwa). Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną; 2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę; 5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną. § 2. Pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z uwzględnieniem § 3 i § 7. § 3. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego: 1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: a) psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, b) prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzicznie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu (jaka specjalizacja? ), lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa; 2) świadczeń diagnostycznych obejmujących: a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r, lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 497 b) wykonywanie standardowego, sp

#10  2017.07.14 22:04:57 ~An c.d.

B) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie, c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, (jaka specjalizacja? ) d) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie znieczulenia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 3) świadczeń leczniczych obejmujących: a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, b) doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczniczych stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, c) przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny – do współudziału w prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, d) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, e) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. To tylko część R ozporządzenia i co z tego wynika? Kto ma większe uprawnienia? Drogie Koleżanki! Wszystkie Panie Pielęgniarki są kształcone obecnie w systemie Akademickim, są z tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa bądź magistra pielęgniarstwa. Taki system kształcenia obowiązuje w RP. One nie są niczemu winne! (ukończyły studia) i co mają w zamian? Gdyby Wasze dzieci spotkała taka niesprawiedliwość, co by było? Pracuję z dwiema młodymi mgr pielęgniarstwa, są zaangażowane, ambitne (tak jak My - kiedyś). Trzeba było Je wprowadzić w oddział, pokazać różne rzeczy (tak jak nas kiedyś). Bardzo proszę przemyślcie różne zjadliwości wypowiadając się na temat młodych pielęgniarek. Refleksja: jak ich nie będzie (bo to co prezentuje Rząd – wyjadą). Języki obce znają, co ich trzyma? Zadam pytanie: Kto się będzie Nami opiekował? . Jesteśmy coraz starsze. Powodzenia i zdrowia życzę! An

#11  2017.07.14 23:45:58 ~pielegniar

Do An i po co tyle pisaniny, szpitale rządzą się swoimi prawami wykonujesz tyle na ile Ci pozwolą, w jakim ty świecie żyjesz albo ja, w szpitalu, którym pracuję nawet tabletki Paracetamolu bez zlecenia nie mogę podać a my tu piszemy o samodzielnym zawodzie, gdzie tak jest, gdzie jest ta samodzielność

#12  2017.07.15 06:46:24 ~piel

Oczywiście ze to nie jest samodzielny zawód, te czynnosci które wykonujemy bez zgody lekarza sa proste, te zas które wg. zlecenia zresztą tez, tylko poprostu brakuje nam uprawnień, bo nie oszukujmy sie praca lekarza w oddziałach zachowawczych to prostota, lekowanie chorych tabletkami jest naprawde proste.

#13  2017.07.15 06:49:44 ~piel

Bo jak piel pobierze krew, laborant wykona wynk, technik rtg wyda płytkę , poraz kolejny piel zzrobi ekg to jaki problem zalekowac

#14  2017.07.15 09:13:55 ~Do #12,13

Wasze rewolucyjne pomysły przekażcie dyrekcjom placówek, które was zatrudniają. Może zdecydują się zamiast lekarzy zatrudnić w ich miejsce w ramach oszczędności pielęgniarki z grupy 9.

#15  2017.07.15 10:59:57 ~Aqua

Do 9 - nie szkoda Ci czasu ? Każdy znajdzie takie informacje w internecie jak będzie miał taką potrzebę.Naprawdę pielęgniarki to nie idiotki !

#16  2017.07.15 11:34:22 ~Aqua

Do 2 - to mi przypomina egocentryzm atrybucyjny. Nie przejmuj się są osoby, które mają wiedzę na temat Twojego zaangażowania. Pozdrawiam :)

#17  2017.07.15 14:52:04 ~KOCHANE

Nowa AKCJA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA! wszystkie zaiteresowane działaniami wysyłajcie puste e-maile na [email protected] i wspierajcie SIEBIE!

#18  2017.07.15 16:49:11 ~Ewa

Czy jest to podwyżka dla wszystkich pielęgniarek pracujących w zawodzie. Czy dla grupy zatrudnionych najchętniej na zlecenie przez pośredników za pieniądze otrzymane z NFz?

#19  2017.07.15 17:42:06 ~motyl

Panie Mariuszu - nie mogę się z Panem zgodzić że redakcja SAMOTNIE krytykowała projekt ustawy .Bowiem ja poświęciłem bardzo dużo czasu na to aby pisać że jest to WIELKA HAŃBA jak by ona przeszła i wiele , wiele pisałem na temat jej i pisałem też do PANA PREZYDENTA aby jej nie podpisywał i przedstawiałem argumenty . A to co teraz czytam - SŁOWA z NRPIP z WARSZAWY - to po prostu nie mogę w to UWIERZYĆ .JAK TE PARSZYWE OWCE PO TYM WSZYSTKIM JAK PRZESZŁA TA USTAWA CAŁĄ DROGĘ LEGISLACJI mogą teraz PO - kiedy INTERWENIOWAŁEM DO PANA PREZYDENTA i kiedy o mały włos nie przeszła BO DAŁY NA TO ZGODĘ WRAZ Z SAMORZĄDAMI ( izbami - I . ZDAMI ) a teraz JAK ŚMIĄ PISAĆ TE KŁAMSTWA TE PSY - bo inaczej ich nazwać nie można . Ze niby to tak ? obniżanie rangi zawodu i inne PIERDY a ja pytam GDZIE BYŁY DO TEJ PORY ? co ? piły kawę , lulki paliły i uśmiechały się do radziwiłła ? . JAKIE TO HANIEBNE A NAJBARDZIEJ ŻE NIBY CHCIAŁY , A TAK NAPRAWDĘ TO PAN PREZYDENT ZADAŁ IM PYTANIE - dlaczego nie reprezentują WAS GODNIE? i CO ROBIĄ TAM JESZCZE? I PO CO SĄ ? I DLA KOGO ? - oto cała prawda .

#20  2017.07.15 17:42:18 ~Do #18

Ustawa podwyżkowa nie ma nic wspólnego z NFZ - dotyczyć będzie wszystkich pomiotów leczniczych ( również prywatnych, zarówno mających jak i tych, które nie mają umowy z NFZ ) i pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę. Nie będzie dotyczyć pracujących na kontraktach - nie mają oni wynagrodzenia zasadniczego. Inaczej jest z dodatkiem Zembali - ten dotyczy tylko instytucji mających zawarty bezpośredni kontrakt z NFZ. Zarówno ustawa podwyżkowa jak i dodatek Zembali nie dotyczy niestety pielęgniarek zatrudnionych w DPS.

#21  2017.07.15 17:46:38 ~motyl

Do tych z NRPIP - te WASZE KŁAMSTWA SĄ ZNANE CAŁEMU ŚRODOWISKU PAŃ PIELĘGNIAREK . NA ODDZIAŁY DO PRACY JAK NAJSZYBCIEJ i JAK NAJSZYBSZE ZDEGRADOWANIE ZE STANOWISK . Bo ETOS trzeba szanować i LEKARZY TEŻ - więc do swoich kolegów , do pracy . A TAM OWOCE SĄ SŁODKIE JAK MIÓD .

#22  2017.07.16 14:14:51 ~do redakcj

Ojców sukcesu jest dwóch! tylko gdzie ten SUKCES-:)

Dodaj komentarz