Nowa ustawa o wynagrodzeniach - korespondencja do posłów

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


W dniu 26 lipca 2017 roku Redakcja portalu wysłała pismo do 282 posłów, którzy głosowali za ustawą, która zlekceważyła oraz poniżyła zawód pielęgniarki.
 

Poseł na Sejm RP
W związku z głosowaniem przez Panią Poseł/Pana Posła za rządowym projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (głosowanie nr 66 na 43. posiedzeniu Sejmu) informuję, że w przedmiotowej ustawie przypisano ten sam współczynnik pracy (0,64) osobie posiadającej tytuł pielęgniarki, licencjata pielęgniarstwa, magistra pielęgniarstwa oraz osobie posiadającej tytuł zawodowy opiekun medyczny.

Żaden dotychczasowy rząd ani minister zdrowia nie doprowadził do tak rażącego zlekceważenia i poniżenia zawodu pielęgniarki.

Wobec powyższego wnoszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz podjęcie kroków zmierzających do naprawienia tej bezdyskusyjnej niesprawiedliwości. Z poważaniem

(-) Mariusz Mielcarek,

Redaktor naczelny
 


 

Poseł na Sejm                                                        Rzeszów, 23 sierpnia 2017 r. Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Wróblewska
BP/KW/23/2017

Szanowny Pan Mariusz Mielcarek

Redaktor Naczelny Gazety Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Redaktorze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2017 roku uprzejmie informuję, że w sprawie
rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dnia 23 sierpnia 2017 roku wystosowałam pismo do Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwiłła.

W załączniku przesyłam kopię ww. pisma. O otrzymanej odpowiedzi poinformuję Pana Redaktora w osobnej korespondencji.

Z poważaniem,

poseł na Sejm

Krystyna Wróblewska

Czytaj dalej...