Pytanie 3 Portalu Pielęgniarek i Położnych do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Pytanie 3.

29 lipca 2017
 

Pani Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu

Ministerstwo Zdrowia
 

W związku z pismem nr BPP.0620.882.2017.JR z dnia 27 lipca 2017 roku, stanowiącym odpowiedź na pismo z dnia 5 lipca 2017 roku, uprzejmie proszę o podanie wykazów:

1. stanowisk pielęgniarki lub położnej, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz specjalizacji,

2. stanowisk pielęgniarki lub położnej, na których nie jest wymagane posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale wymagane jest posiadanie specjalizacji,

3. stanowisk pielęgniarki lub położnej, na których nie jest wymagane posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz nie jest wymagane posiadanie specjalizacji.
 

Odpowiedź ministerstwa zdrowia

3 sierpnia 2017
 

Mariusz Mielcarek

„Portal i Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych”
 

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie informuję, że Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dalej: „ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.” - została opublikowana 1 sierpnia br. i wejdzie w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. określone zostały współczynniki pracy służące do obliczenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych. Wskazane grupy zawodowe zostały w załączniku do ustawy podzielone według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym przez pracownika stanowisku. Zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód medyczny do grupy zawodowej wymienionej w załączniku do ww. ustawy zależeć będzie zatem od tego, jakich kwalifikacji oczekuje od pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracodawca, czyli podmiot leczniczy.

Pracodawca ma przy tym, co do zasady, możliwość samodzielnego decydowania o tym, jakie wymogi mają spełniać osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym przez niego zarządzanym, pod warunkiem, że zapewni udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).

W przypadku podmiotów leczniczych, które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, znaczenie będą miały również wymogi wynikające z kontraktu z publicznym płatnikiem, a które dotyczą zapewnienia udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wskazane w kontrakcie kwalifikacje.

Dla grupy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami zostały natomiast określone kwalifikacje wymagane na poszczególnych rodzajach stanowisk w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896). Czytaj dalej...