Dyrekcja szpitala pielęgniarkę pracującą w Dziale Pomocy Doraźnej przeniosła do Izby Przyjęć. Dyrekcja podała przyczyny: „potrzeby pracodawcy wynikające z konieczności zabezpieczenia ilości personelu medycznego w Izbie Przyjęć dla prawidłowego jej funkcjonowania”. Pielęgniarka poszła do sądu...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego: 

Powódka T. Ż. występując przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce z o.o. w D. wniosła o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy z dnia 08 kwietnia 2013 roku oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. Wniosła także o nałożenie na stronę pozwaną obowiązku dalszego zatrudniania powódki na dotychczasowym stanowisku, tj. na stanowisku pielęgniarki w Dziale Pomocy Doraźnej do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

(...)

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż jest zatrudniona w pozwanej spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.07.1981 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ostatnio na stanowisku pielęgniarki w Dziale Pomocy Doraźnej. Pobierane przez nią wynagrodzenie wynosi 3.400 zł brutto miesięcznie. Współpraca pomiędzy stronami układała się dobrze. Powódka wykonywała powierzoną jej pracę sumiennie i starannie, przestrzegała ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, regulaminu oraz ustalonego porządku; nie była upominana, ani karana porządkowo. Pozwany był zadowolony z pracy powódki i nigdy nie zgłaszał do niej żadnych zastrzeżeń.

Pismem z dnia 08.04.2013 r. pozwana spółka wypowiedziała powódce warunki pracy i płacy, wynikające z łączącej strony umowy, w części dotyczącej miejsca zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31.07.2013 r. Wskazanymi przyczynami wypowiedzenia są: „potrzeby pracodawcy wynikające z konieczności zabezpieczenia ilości personelu medycznego w Izbie Przyjęć dla prawidłowego jej funkcjonowania”.

Zaproponowano powódce stanowisko pielęgniarki w Izbie Przyjęć strony pozwanej z wynagrodzeniem zasadniczym wg kat. XIII ze stawką 1775 zł brutto.

Powódka nie zgadza się z dokonanym jej wypowiedzeniem warunków pracy i płacy ponieważ zaproponowane powódce stanowisko pielęgniarki w Izbie Przyjęć (...) Szpitala (...) w D. z obniżonym w stosunku do dotychczasowego wynagrodzeniem jest nieodpowiednie ze względu na stan zdrowia powódki. W czerwcu 2002 roku powódka była konsultowana w Poradni Chorób Układu Oddechowego i Alergologii, gdzie na podstawie jednorazowego badania spirometrycznego postawiono wstępną diagnozę występowania u niej astmy oskrzelowej. Skórne testy alergenowe z potencjalnymi alergenami zawodowymi wykazały wyraźnie dodatni odczyn z L. special, a ponadto z balsamem peruwiańskim. Obserwacja kliniczna, dane z wywiadu, wyniki badań oraz charakter zmian chorobowych w obrębie krtani spowodował rozpoznanie u powódki obrzękowego zapalenia krtani o podłożu alergicznym i uznania związku przyczynowego skutkowego z narażeniem na czynniki alergizujące w środowisku pracy. W konsekwencji stwierdzono u powódki przeciwwskazania pracy w kontakcie ze środkami dezynfekującymi- zwłaszcza z L. special, a ze względów profilaktycznych, również w styczności z innymi substancjami o silnym działaniu uczulającym i drażniącym drogi oddechowe.

Na podstawie orzeczenia lekarskiego nr (...) o rozpoznaniu choroby zawodowej, decyzją nr (...) z dnia 28.12.2003 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w D. stwierdził u powódki chorobę zawodową, tj. zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym, poz.13, wymieniona w wykazie chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Choroba zawodowa powódki została wywołana czynnikami szkodliwymi, znajdującymi się w środowisku pracy, pozostającymi w związku z wykonywaniem pracy u pozwanej na stanowisku pielęgniarki odcinkowej Oddziału Chirurgicznego, pielęgniarki anestezjologicznej Bloku Operacyjnego, gdzie istniało narażenie na środki dezynfekcyjne i anestetyczne, m. in. L., sukusept pulver, medicarinę, etaproben, meliseptol oraz chloraminę. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.12.2003 r. została doręczona pozwanej spółce. W tych okolicznościach zaproponowana powódce zmiana warunków pracy jest nieuzasadniona. Wykonywanie pracy na stanowisku pielęgniarki w Izbie Przyjęć, a nie jak dotychczas w Dziale Pomocy Doraźnej, kolidowałoby z zaleceniami lekarskimi, z których wynika zakaz kontaktu z czynnikami alergizującymi.

Sąd wyrokiem przywócił pielęgniarkę do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy – stanowisku pracy - pielęgniarki w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

Wybrał: Mariusz Mielcarek