Związek pielęgniarek: stworzenie możliwości pracodawcom „podbierania” na poczet realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach środków otrzymywanych od NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek, stanowi naruszenie przez Ministra Zdrowia warunków Porozumienia z 2015 roku.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!


Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

ZK-71/VII/2018

 

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w pierwszej kolejności dziękuję Panu za umożliwienie bezpośredniego spotkania w dniu 17 stycznia 2018 r. naszej organizacji związkowej z Państwową Inspekcją Pracy w celu przekazania problemów związanych ze stosowaniem w praktyce Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), zwanej dalej Ustawą. Taka wersja "roboczego" spotkania w mojej ocenie pozwoliła w sposób bezpośredni na przekazanie Państwu ilości i skali problemów, jakie powstały na tle stosowania Ustawy.

Liczę na to, że podjęta przez Pana decyzja o zwołaniu Komisji Prawnej GIP dla opracowania wytycznych dla inspektorów pracy prowadzących kontrolę podmiotów leczniczych na podstawie art. 4 pkt. 2 Ustawy pozwoli przynajmniej ujednolicić zasady oceny prawnej podobnych sytuacji w różnych podmiotach leczniczych w Polsce.

Zgodnie z umową przedstawiam poniżej podstawowe kwestie sporne, które w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie powinny znaleźć próbę odpowiedzi w wytycznych.

-wyciąg-

(...)

6. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że wprowadzenie do Ustawy art. 3 ust. 3, a tym samym stworzenie możliwości pracodawcom „podbierania” na poczet realizacji Ustawy środków otrzymywanych od NFZ na podstawie Rozporządzenia tzw. „4x400” stanowi naruszenie przez Ministra Zdrowia (autora projektu Ustawy) warunków Porozumienia z dnia 23.09.2015 r. Związek Zawodowy protestował i nadal nie akceptuje tego zapisu Ustawy oraz będzie dążył do jego wyeliminowania. Pomimo to część pracodawców powoduje w naszej ocenie dalsze nieprawidłowe stosowanie Ustawy. Zakładając, że dany pracodawca nie zawarł w 2017 r. żadnego porozumienia na podstawie § 2 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 7 Rozporządzenia MZ, ani na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy i obie kwestie (podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych oraz podział dodatkowych środków otrzymywanych od NFZ na podstawie „4x400”) uregulował indywidualnie zarządzeniami, to czy środki otrzymane z NFZ na podstawie Rozporządzenia MZ mogą być przeznaczone wyłącznie na wzrost wynagrodzeń zasadniczych wymagany przez Ustawę, czy też dodatkowo mogą być przeznaczone na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń zasadniczych? Jeżeli środki te mogą również służyć na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń zasadniczych, to jakie to mogą być pochodne? Przypominamy, że Porozumienie z dnia 23.09.2015 r. enumeratywnie wymienia tylko: dodatek stażowy, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek świąteczny oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§ 1 ust. 4 Porozumienia). Analogiczny zapis znalazł się w § 2 ust. 2 Rozporządzenia MZ – środki przekazane przez NFZ na podstawie OWU przeznacza się w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

24 marca 2018 roku - Międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy., w tym pielęgniarek.  Ułatwienia mają dotyczyć procedury uznawania dyplomów, czy też notyfikacji oraz znajomość języka.

Aktualności według działów:

Pielęgniarka kontraktowa
Kontrakty pielęgniarek w szpitalach
Związkowy zakaz kontraktów

22 marca 2018 - Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko o: dodatkach brutto brutto, ustawie o najniższych wynagrodzeniach oraz wyjazdach pielęgniarek za granicę.

23 marca 2018 - Wideo - ministerstwo zdrowia podało dane odnośnie liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach powiatowych. Ile z nich wykonuje zawód w ramach umów kontraktowych?

23 marca 2018 - Pielęgniarki i położne nie otrzymają żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, a także nie otrzymają wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, bowiem do ich wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest "fikcyjnie" dokonany wzrost miesięcznego wynagrodzenia realizowany z dodatków brutto brutto!

23 marca 2018 - Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!