W jak odmienny sposób ministerstwo zdrowia podchodzi do uznawania kwalifikacji personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego zza granicy wschodniej! W przypadku lekarzy "proces weryfikacji kompetencji ma być długi" i niewiele się zmieni co do obecnego stanu rzeczy (decydujący głos ma mieć izba lekarska). Natomiast w przypadku pielęgniarek ma zostać "uelastycznione zatrudnianie" i jednoosobowa decyzja dyrektora szpitala.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 12 kwietnia 2018 roku

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józef Król: 

Jeśli chodzi o część lekarską, to rzeczywiście sposób weryfikowania kompetencji musi być taki długi. Nawet patrząc na tę weryfikację, którą… Sam osobiście znam kilka takich przykładów, że nie zawsze edukacja jest na takim samym poziomie, jaki mamy w Polsce i chcielibyśmy, żeby reprezentowali nasi lekarze. 

I prawdopodobnie niewiele się zmieni. Być może usuniemy… Chcemy usunąć biurokratyczne obciążenia, ale w dalszym ciągu izby lekarskie będą na pewno wiodącym elementem. Na pewno zwiększymy zakres funkcjonowania CMKP, tak aby odciążyć z kolei ministerstwo nauki w kwestii nostryfikowania, czyli chcemy, że tak powiem, zminimalizować elementy biurokratyczne, żeby w miarę szybko określić te kompetencje, które dotyczą kontaktu lekarza z pacjentem.

Innym problemem są pielęgniarki i położne, bo w Polsce to jest grupa zawodowa z wyższym wykształceniem.

W krajach na wschód od nas jest to wciąż szkolnictwo na poziomie średnim i w wielu przypadkach te kompetencje są po prostu na tyle rozbieżne, że najprawdopodobniej okres stażowania czy, powiedzmy, rezydowania pielęgniarek i położnych będzie na pewno dłuższy.

Wspólnie w rządzie pracujemy nad tym, żeby można było uelastycznić zatrudnianie osoby przez szpital w danym miejscu i wziąć ją pod opiekę i na odpowiedzialność dyrektora szpitala czy zarządu szpitala, tzn. pracę tej osoby, po prostu żeby ułatwić nabywanie kompetencji praktycznych i ocenę, czy te kwalifikacje są odpowiednie dla danej jednostki. Dziękuję bardzo.

Z stenogramu wybrał 

Mariusz Mielcarek