Wiceminister J. Szczurek-Żelazko: w ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych, zaproponowano zmianę "dotyczącą przeniesienia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,73".

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach?


Zobacz więcej ....

Kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 29 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, stronę rządową reprezentowali: Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz Robaczyński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Andrzej Jacyna – p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiceminister J. Szczurek-Żelazko poinformowała, że w odniesieniu do obowiązującej Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zaproponowano zmiany dotyczące:
– objęcia dodatkową regulacją pracowników niewykonujących zawodów medycznych, ale uczestniczących pośrednio w udzielaniu świadczeń,
– przeniesienia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,73.

Zaznaczyła, że powyższa propozycja zmiany stanowić będzie skutek finansowy dla budżetu w kwocie 5,5 mld zł w perspektywie dziesięcioletniej.

Następnie przedstawiła skutki finansowe propozycji przedstawionych przez partnerów społecznych, które dotyczyły m.in.:
– rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy na wszystkich pracowników podmiotów leczniczych (administracyjnych, gospodarczych i obsługi);
– odmrożenia kwoty bazowej;
– określenia wyższych wskaźników dla pracowników niemedycznych z podziałem na pracowników z wykształceniem wyższym, średnim i podstawowym;
– podwyższenia wszystkich współczynników pracy;
– uchylenia art. 3 ust. 3 obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Strona społeczna oczekuje od resortu zdrowia informacji, czy będą prowadzone prace zmierzające w kierunku nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto oczekuje, że w ciągu miesiąca rozpoczną się rozmowy w kwestii zmiany współczynników pracy w poszczególnych grupach zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku – przedstawionych w materiale roboczym dla Zespołu ds. usług publicznych.

W dalszej części spotkania uzgodniono termin kolejnego posiedzenia Zespołu na dzień 11 kwietnia br. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z obszaru edukacji.


Źródło: www.dialog.gov.pl