Józefa Szczurek-Żelazko: w projekcie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przewidzieliśmy "aktualizację nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych w załączniku do zmienianej ustawy, celem dostosowania go do aktualnych przepisów"(!?!).

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

 


Tytuł
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Rodzaj dokumentu
projekty ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
Po dokonaniu analizy funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017  r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U.  poz. 1473), zwanej dalej „ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.”, w początkowym okresie jej obowiązywania, zasadne okazało się dokonanie w niej zmian w zakresie rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy, nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych, współczynników pracy części pielęgniarek i położnych, trybu podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów stażystów i rezydentów, jak również harmonogramu dokonywania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ustawą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie
- rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne. Grupa osób, które postanowiono objąć ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r., została ograniczona do pracowników, którzy nie wykonując zawodów medycznych, są pracownikami działalności podstawowej i wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i które zatrudnione są na stanowiskach działalności podstawowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- wyłączenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż z procedury podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ze skutkiem od dnia 1 lipca każdego roku na mocy porozumienia albo zarządzenia;
- zmiana w grupach zawodowych określonych w lp. 7–9 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. polegająca na podwyższeniu współczynnika pracy – a tym samym poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego - pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji;
- aktualizacja nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych w załączniku do zmienianej ustawy, celem dostosowania go do aktualnych przepisów;
- wprowadzenie terminu do dnia 15 czerwca każdego roku na wydanie przez kierownika lub podmiot tworzący zarządzenia w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
II kwartał 2018 r.

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

wybrał: Mariusz Mielcarek