Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych - komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności!

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 

 


Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych
 

03.08.2018

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie § 4. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628) świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) zobowiązany jest do przekazania w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r. informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawca winien przedstawić według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 1600 zł. Naliczona kwota obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: WŚOZWarszawa, 02.05.2018 r.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe 
Lutrowskie 28 A  
42-151 Starokrzepice
biuro@pielegniarkicyfrowe.pl

Pani Dyrektor
mgr Maria Jolanta Królak   
Centrum Kształcenia   
Podyplomowego   
Pielęgniarek i Położnych   
ul. A. Pawińskiego 5A   
02-106 Warszawa
 

W związku z bardzo dużą liczbą niezdanych egzaminów specjalizacyjnych w bieżącym roku oraz z decyzjami władz CKPPiP, by nie publikować przez trzy kolejne lata testów egzaminacyjnych, wzrasta zaniepokojenie  i  oburzenie  środowiska  pielęgniarskiego  i położniczego, które zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej realizuje konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ponad 800 pielęgniarek i położnych zwróciło się z  prośbą o interwencję w wyżej wymienionej kwestii u osób decyzyjnych w CKPPiP, władz samorządowych oraz Ministerstwa Zdrowia. Nasze pismo sformułowane zostało na podstawie zastrzeżeń wyrażanych w korespondencji do Stowarzyszenia.

Zdaniem pielęgniarek i położnych decyzja o odstąpieniu od publikowania na bieżąco pytań testowych z przeprowadzonych egzaminów narusza zasadę równości traktowania, ponieważ dyplom specjalisty uzyskany obecnie jest równorzędny z dyplomem uzyskanym w latach poprzednich, a dostęp do pytań testowych pomagał w sprawdzeniu wiedzy nabytej w trakcie szkolenia. Zatem nasuwa się pytanie: na jakiej podstawie została podjęta decyzja o niepublikowaniu pytań przez 3 lata od danego egzaminu, podczas gdy lekarze taki dostęp obecnie uzyskują? Poza tym postęp medycyny oraz ciągle zmieniające się procedury po trzech latach czynią część pytań nieaktualnymi, a przez to nieprzydatnymi.

Środowisko pielęgniarskie i położnicze ma również zastrzeżenia co do nadmiernie  rozbudowanych    treści kształcenia o zagadnienia, które w praktycznym kontakcie z pacjentem są nieprzydatne, pytania naszpikowane taką teorią pojawiają się często w testach egzaminacyjnych. Jako przykład można podać nazbyt rozbudowany teoretycznie moduł humanistyczno-społeczny. Pytania egzaminacyjne zawierają mnóstwo treści, definicji, które podczas praktycznego kontaktu z pacjentem są zbędne. Najistotniejsze bowiem dla pielęgniarek jest zrozumienie mechanizmów relacji interpersonalnych i umiejętność wdrożenia ich podczas kontaktu z pacjentem i jego rodziną, a  nie - opanowanie  suchej  teorii  i definicji. Również treści z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie są istotne w pracy pielęgniarek, ale wyłącznie w zakresie przydatnym do stosowania w pracy zawodowej.  

Do każdego modułu obowiązuje ogromna ilość literatury, która zawiera olbrzymi zakres podręczników przede wszystkim dla lekarzy, np. Specjalizacja psychiatryczna w literaturze podstawowej ma 3 tomy psychiatrii, która jest wymagana na specjalizacji lekarskiej. Podręczniki te są bardzo kosztowne i nierzadko trudne do zdobycia w bibliotekach czy czytelniach. Zdaniem wielu uczestników szkolenia specjalizacyjnego jest fizycznie niemożliwe opanowanie tak dużej ilości obowiązującej literatury, bowiem pielęgniarki i położne uczestniczące w szkoleniach specjalizacyjnych są czynnie pracującymi osobami, nierzadko po 300 godzin miesięcznie, by zapewnić rodzinie godny byt i ponieść opłaty za szkolenie.  

Pytania egzaminacyjne często wykraczają poza kompetencje pielęgniarek, wkraczając w szeroką specjalistyczną wiedzę lekarzy.  

Jakie badania należy zlecić, aby kontrolować czynność nerek w przewlekłej niewydolności? Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR jest (…).

Pielęgniarki mają przyznane ustawowo kompetencje do zlecania wybranych
badań laboratoryjnych, jednakże jest to wciąż martwy przepis, bowiem nie jest określone, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie mogą je zlecić. W praktyce nadal uprawniony do zlecania badań laboratoryjnych jest lekarz. Wyjątek stanowią badania zlecane przez pielęgniarkę podczas przeprowadzania Programu Kardiologicznego.

Według relacji wielu pielęgniarek na niektóre pytania nie potrafią właściwie odpowiedzieć lekarze specjaliści posiadający tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

W testach egzaminacyjnych pojawiają się również szczegółowe pytania, niedotyczące danej specjalizacji - przykład ze specjalizacji rodzinnej:
Klirens dializatora (KD) określa (…).
Walwulotom służy do (…).
Podczas operacyjnego usunięcia nerki do zapięcia szypuły nerkowej stosujemy następujące  narzędzie chirurgiczne: (…).
Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to (…).
Do osteosyntezy stabilnej wewnętrznej wykorzystuje się zespolenie (…).


Rozumiemy, iż pielęgniarka rodzinna musi mieć szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin, jednak  jest  pielęgniarką  pracującą w lecznictwie otwartym i w związku  z  tym  w zakres jej obowiązków nie wchodzi obsługa dializatora ani udział w operacjach kardiologicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych czy przeszczepach narządowych.

Wiele pytań nie spełnia kryteriów stawianych przez władze CKPPiP ich autorom.

Według warunków merytorycznych opracowań zadań egzaminacyjnych pytania powinny „(…) sprawdzać wiedzę, którą pielęgniarka, położna specjalistka potrafi zastosować w praktyce, w myśl zasady dydaktycznej - powiązanie teorii z praktyką, zgodnie z aktualną wiedzą”.  

Nitrobenzen to związek toksyczny o działaniu układowym. Znalazł zastosowanie jako: (…).

Powyższe pytanie w naszej ocenie odbiega od wymaganej wiedzy dla specjalistki pielęgniarstwa. Znajomość składu chemicznego past do obuwia itp. nie jest niezbędnym elementem wiedzy, którą do pracy z pacjentem i jego rodziną powinna posiadać pielęgniarka rodzinna.
 
Natomiast takie pytanie znalazło się w teście specjalizacji internistycznej: 

Jakie jest położenie rzepki w stosunku do kości podudzia?  

Przykłady kolejnych pytań z bloku zarządzania:  
Jedna z wyodrębnionych kategorii ról menedżerskich charakteryzuje menedżera jako obserwatora oraz rzecznika lub propagatora. Jaka to kategoria? W negocjacjach pojęcie BATNA oznacza opcję: (…). Wśród funkcji przypisywanych bezpośrednio formalnej strukturze organizacji należy wyróżnić: (…).
 Czytaj... ciąg dalszy.

 


 

UWAGA!!! Wszystkich zapraszam do członkowstwa w nowej grupie na facebooku o nazwie: 

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Bez jakieś spinki wspominamy dobre stare czasy... Szukamy starych znajomości...

Zamieszczmy zdjęcia, które są dla nas ogromną pamiątką...

W tej grupie czuje się bardzo dobrze... Zdjęcie profilowe grupy, to klasa z Liceum Medycznego w Poznaniu na ulicy Szamarzeskiego. Rocznik 78-83. Na schodach przed szkołą. Stoję tam jako pierwszy od prawej... Mogę na to zdjęcie patrzeć godzinami... Myśleć co los przyniósł naszej klasie... 

Bardzo dziękuje za zamieszczone zdjęcia. Wielu myśli z nas tak samo... 

Zapraszam...

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.10 10:15:17 ~sisters

Ha Ha Ha zaczęło się : Koszalin - po otrzymanej podwyżce wg tabeli wynagrodzeń , przy wypłacie ZONK! 300 zł mniej do wypłaty , wg informacji z rachuby , potrącano podwyżkę z zembalowego . Wynik : po podwyżce .obniżka .

#2  2018.08.10 10:27:44 ~Mirek

A POZ dalej nic?

#3  2018.08.10 11:05:13 ~>7

Dokładnie! Tak robią nas na szaro. Od 1 lipca podwyżka tylko na konto wpłynęło tyle samo co przed a Zembalowego wciąż ubywa.

#4  2018.08.10 11:21:39 ~ela

Witam, pytałam u nas w szpitalu jak to będzie, pani naczelna poinformowała mnie,że nic nie będzie ucinane, tzn. to co zostało już włączone do pensji wg. ustawy Radziwiłła nie będzie odliczane od 1100 zł. Czytając forum wychodzi jednak, że będzie odliczane. Więc jak to będzie bo nikt nic nie wie. Ja dostałam w zeszłym roku 150 zł, teraz w lipcu około 100. A zatem wg.forum powinnam podwyżki dostać 950 zł. Wg naszej naczelnej całe 1100 zł. Pomijając to i tak zrobili nasz na szaro, jak zwykle.

#5  2018.08.10 11:59:57 ~PIEL>

Podwyżki od lipca a włączenie "zembalowego" to są dwa różne kroki, nie mieszajcie tego razem ,bo przez to robicie niepotrzebne zamieszanie. Ustawa z 8 czerwca toczy się swoim torem a rozporządzenie z 9 lipca dopiero będzie realizowana od września.

#6  2018.08.10 12:22:30 ~Do#5

Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego rozporządzenia z 9 lipca. Porozumienie nie jest obowiązującym aktem prawnym.

#7  2018.08.10 12:25:46 ~ela

Ja to wszystko rozumiem, tylko skoro dyrektor podwyżki zgodne z Ustawą Radziwiłła realizował z " zembalowego" , to czy od września będzie to odliczał od kwoty 1100? Szukam odpowiedzi na to pytanie, każdy mówi i pisze co innego. Pozdrawiam

#8  2018.08.10 13:26:23 ~DO 6

WYRAŹNIE NAPISAŁAM ZE USTAWA SIĘ TOCZY A ROZPORZĄDZENIE DOPIERO BĘDZIE NIC MĄDREGO NIE NAPISAŁAŚ/EŚ

#9  2018.08.10 13:31:29 ~DO 7

Na Twoja odpowiedź jeszcze nie ma nikt 100% wiedzy pierwsza podwyżka w lipcu 2017 była w większości placówkach z zembalowego (u mnie też) ale teraz od lipca już 20% dostałam ze środków własnych, więc też czekam do września, jak to się rozstrzygnie.Związki twierdzą że to będzie osobna kwestia ale pożyjemy zobaczymy. Pozdrawiam.

#10  2018.08.10 13:34:00 ~księgowy

Elu według mnie powinien odliczać

#11  2018.08.10 14:24:10 ~***

Od 1 lipca dostałam 300 podwyżki wynikającej z ustawy. Dziś patrzę na pasek i zembalowe zostało obniżone o tę kwotę. Zapytałam w płacach co będzie we wrześniu skoro obcięto mi dodatek a miało być 1100 we wrześniu i co usłyszałam? Oczywiście nie dostanę tyle bo już część dostałam teraz. Jedno wielkie oszustwo!

#12  2018.08.10 14:25:08 ~Aga

I nie ma niestety nikogo, kto potrafi odpowiedzieć na pytanie jak to ma być. W każdym miejscu inaczej przekazywane są informacje na ten temat. To jakaś masakra jest, naczelna swoje , kadry swoje, gdzie jest prawda. A prawdą jest to , że po raz kolejny pielęgniarki zostały oszukane w dość perfidny sposób!

#13  2018.08.10 15:29:37 ~Anna p

To pytajcie Ozzpip i Nrpip skoro do tej pory popieraliście i zgadzalyscie sie z tym co wyprawiaja!

#14  2018.08.10 15:39:18 ~Do#8

Napisałaś "rozporządzenie z 9 lipca dopiero będzie realizowana od września". Wyraźnie wskazuje to na to, rozporządzenie jest z datą obowiązywania od września. Jak może zatem obowiązywać coś czego nie ma. Niestety, ale to Ty "NIC MĄDREGO NIE NAPISAŁAŚ/EŚ".

#15  2018.08.10 15:47:48 ~Do#11

Jeżeli dostałaś podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego poprzez zmniejszenie "zembalowego" ( zgodne z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach ) od 1 września dostaniesz 800 zł zamiast 1100 zł. a może nawet mniej . Nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. I nie ma tu oszustwa - jest to zgodne z projektem rozporządzenia wynikającym z porozumienia ministra z naszymi niby przedstawicielami.

#16  2018.08.10 19:07:13 ~ada

I tak nie wiadomo w jakiej formie i w jaki sposób, czy dodawane z , zembalowego" czy zabierane? będziemy miały dodawane wg wcześniej zaplanowanej formy czyli ustalonej już wcześniej stawki wg proponowanej tabeli. Czyli minimalne zarobki do 2021 r. pielęgniarek bez studiów i specjalizacji to 3201 zł. ze studiami lub specjalizacją 3651 zł. i dla pielęgniarek które posiadają studia i specjalizację 5251 zł A tak naprawdę to chodzi o to aby zachęcić młode pielęgniarki do pracy przy stawce początkowej nie mniejszej niż 3651 zł brutto. Czyli jakby nie liczyć to i tak już zostało to ustalone i przeliczone. Pozdrawiam

#17  2018.08.10 19:56:20 ~Edi

Od września 1100 dla wszystkich po równo, a to co zostało dodane z zembalowego zostanie odliczone . Praktycznie nie dostaniemy nic jakby nie patrzeć.

#18  2018.08.10 21:03:37 ~do 16

Dokladnie celem ustawy o wynagrodzeniach jest zachecic mlode pielegniarki do pracy w Polsce a nie zatrzymac emerytki

#19  2018.08.10 21:19:16 ~nurse

Tak właśnie będzie to co zostało dodane z zębalowego od 2015 r będzie teraz odjęte od kwoty 1100 czyli np. w 2015 miałaś 2000 podstawy to teraz będziesz miała 3100, zupełnie inną sprawą jest tabela i współczynniki pracy uzależnione od wykształcenia(to będzie realizowane sukcesywnie do 2021r) wiem bo jestem na etapie poszukiwania pracy, wychodzą teraz takie jaja że młoda po szkole "na dzień dobry" dostaje większą podstawę niż ta co pracuje 30 lat:)

#20  2018.08.10 23:11:54 ~do#18

Jeżeli jest to prawda co piszesz, to dlaczego nie odróżniono w tekście zawodu pielęgniarki jako tego, którego praktykę nie może wykonywać nikt bez prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo ustawowej zgody państwa (bez względu na poziom wykształcenia) podobnie jak lekarskiej, a sytuacja ta sięga polskiego dwudziestolecia międzywojennego?

#21  2018.08.11 01:03:28 ~do 19

Raczej nie bardzo. Absolwenci otrzymają prawo wykonywania zawodu po 1 sierpnia to nie będą mieli jeszcze do podstawy zembalowego. Nie mają stażowego. Więc o ile jest siatka płac w szpitalu za specjalizacje, wykształcenie i dodatki za oddział to nie sądzę by mieli więcej. Chyba, że panuje wolna amerykanka i panie maja podstawę z przed 30lat. W normalnym przypadku jak ma ktoś 2000brutto (o zgrozo) to dostanie 3100 + stażowe + dodatek. A osoby "po szkole" nie. Jeśli od górnie wszyscy maja te samą podstawę np 2800,brutto i za specjalizacje i np magisterkę jest dodatek do podstawy to i tak nie bedą mieli większej podstawy od osób z 30letnim stażem którzy maja zembalowe i specjalizacje i stażowe.

#22  2018.08.11 04:36:30 ~Do#21

Mylisz dwie różne sprawy. Ustawa o MINIMALNYM wynagrodzeniu podaje stawki jakie docelowo muszą być przyznane w zależności od wykształcenia j jego wymagania na stanowisku pracy. To musi obowiązywać. Druga sprawa to wynegocjowane, ale póki co brak stosownego rozporządzenia - jest na dziś tylko projekt - włączenia " zmbalowego" do podstawy. Oczywiście NFZ nie przekaże 1600 zł od września na pielęgniarkę, która nie była zatrudniona 1 sierpnia. Może jednak mieć miejsce sytuacja, że przyjęta do pracy po 1 sierpnia pielęgniarka, na którą szpital nie otrzyma "zembalowego", będzie mieć stawkę wyższą od pielęgniarki z 30 letnim stażem po włączeniu "zembalowego". Szpital posiada środki na działalność - głównie z kontraktów z NFZ ale i innych ( np. wynajem pomieszczeń i sprzętów). I z nich może zrealizować wynagrodzenie nowo przyjętej do pracy pielęgniarki wg własnego uznania z zastosowaniem obowiązującego minimum. Górne stawki nie są ustawowo ograniczone. Jest jeszcze jeden problem - wg mnie nowo przyjęte do pracy pielęgniarki muszą otrzymać "na dzień dobry" stawkę zgodną z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu , a te które już pracują będą dochodzizć do tej stawki przez kilka lat. Pewnie w komentarzu Takie prawo #19 zawarta jest sama prawda. Takie prawo.

#23  2018.08.11 05:03:26 ~Ala

A co z pielęgniarkami w DPS-ach? Pracuję tam od kilkunastu lat i nam podwyżki nigdy się nie należą.Traktowane jesteśmy jak odrębny gatunek i nikt nam nie pomaga,nawet Izby Pielęgniarskie-choć składki pobierają.Zawsze mówi się że podwyżki dostały wszystkie pielęgniarki a to kłamstwo bo pielęgniarki w DPS-ach nic ni dostały,ani Zembalowego i na pewno obecnych1600zł.też nie dostaniemy,bo "nie jesteśmy pielęgniarkami"jak to ktoś ładnie powiedział.Może wreszcie ktoś by zauważył,że My Pielęgniarki z DPS też istniejemy i chcemy być traktowane na równi z pielęgniarkami ze Szpitala.

#24  2018.08.11 10:56:42 ~do 22

Masz racje. U mnie w szpitalu sa podstawy rzedu 1700-1800 dla pielegniarki z 35 letnim stazem a nowo przyjeta pielegniarka musi otrzymac zgodnie z ustawa ok 2400.

#25  2018.08.11 12:33:27 ~Polpol

Całe życie robią nas w bu,a i dalej to trwa. KIEDY TO SIĘ SKOŃCZY? KIEDY STRAJK GENERALNY? KIEDY UCZCIWE ZAROBKI?

#26  2018.08.11 16:57:09 ~Aga

Niestety ,pensja wypłacona za lipiec mniejsza od czerwcowej . Gdzie ta ogłoszona podwyżka.

#27  2018.08.11 17:50:08 ~do 22

No cóż nie czyli "panie maja podstawę z przed 30lat". w moj województwie płacą więcej lub tyle ile minimalna wszystkim bez względu ile pracują. Tzn Starsi pracownicy nie maja podstaw rzędu poniżej 2000 brutto. Współczuje.

#28  2018.08.11 17:53:43 ~cd

To może głupio zabrzmi, ale jak w danym szpitalu jest deficyt i pielęgniarka chciała by się zwolnić i zatrudnić znowu to może jej skończyć z tej "1700 brutto" do 2400 jak nowo przyjętym? Naczelna przełknie raczej "podwyżkę" dla osoby doświadczonej w danym szpitalu, skoro na jej miejsce musi i tak dać tyle samo komuś kto może tego doświadczenia nie mieć.

#29  2018.08.11 18:49:10 ~Jasiczek

Witam! Zdałam szczęśliwie specjalizacje i w związku z tym napisałam podanie do Dyr o podwyzke pensji zasadniczej . Po miesiącu oczekiwania i po telefonie do Piel naczelnej usłyszałam ze dostanę podwyżkę 200 ileś. Ja zadowolona poczułam się doceniona. i mówię do koleżanki żeby nie było tak ze w związku z podwyżka zabiorą mi dodatek zembalowy i co tak się właśnie stało. Z 1200 pln dostałam 168 pln . Sfinansowałem sobie podwyżkę , noce i święta. ale jaja .Naiwna umrę .Pozdrawiam wszystkie koleżanki i kolegów życzę nam siły IJ.

#30  2018.08.11 18:51:16 ~Jas

U nas jest takie rozporządzenie ze otrzymamy podwyżkę 900 pln od września bo 200 pln otrzymałyśmy wcześniej , a ja pytam gdzie jest moje jeszcze 400 pln . Może ja licYc nie umiem .wypisuje się ze związków zaoszczędze 300 pln na rok

#31  2018.08.11 19:25:57 ~Do#30

Masz rację - nie umiesz liczyć. Twój szpital zamierza postąpić prawidłowo. Poszukaj na Portalu i znajdziesz brakujące wg Ciebie pieniądze, których tak naprawdę nikt Ci nie zabrał. A decyzję o wypisaniu ze związków popieram.

#32  2018.08.11 19:25:57 ~Do#30

Masz rację - nie umiesz liczyć. Twój szpital zamierza postąpić prawidłowo. Poszukaj na Portalu i znajdziesz brakujące wg Ciebie pieniądze, których tak naprawdę nikt Ci nie zabrał. A decyzję o wypisaniu ze związków popieram.

#33  2018.08.11 19:53:50 ~do 24

Mi już naprawdę jest ciężko uwierzyć, żeby gdziekolwiek w szpitalu pielęgniarki mają 1700 czy 1800 podstawy z 35 letnim stażem. Możesz podać jaki to szpital i w jakim mieście?

#34  2018.08.11 19:59:39 ~do 30

Ja tez dostane 900 bo już 200 dostałam i jest to prawidłowo.

#35  2018.08.11 20:33:28 ~do 24

Jest taki szpital w woj, lodzkim a nawet 1600 podstawy

#36  2018.08.11 20:38:08 ~do 33

Jest taki szpital w woj lodzkim a nawet1600 podstawy teraz po pierwszym lipca chyba troche wiecej musze sie zapytac tej kolezanki.

#37  2018.08.11 20:52:42 ~nurse

Coś koleżanki ściemniacie bo minimalne wynagrodzenie to 2000

#38  2018.08.11 20:56:37 ~nurse

Niech żyje 100 lat prof. Zębala bo jakby nie on to moje wynagrodzenie było by na poziomie pani sprzątaczki:)

#39  2018.08.11 21:01:03 ~Do#37

Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto. Brutto to nie zasadnicza. Poczytaj czym się różnią - przy zasadniczej 1600 zł można osiągnąć brutto 2100 zł. , jeśli nie zakład, musi do tej kwoty dopłacić.

#40  2018.08.11 21:02:44 ~Do 36#

Przecież najniższa krajowa to 2100, nie wierzę żeby tyle zarabiała pielęgniarka z dlugoletnim stażem

#41  2018.08.11 21:11:09 ~do 37

Dokladnie tak jest 1600 zasadniczej plus tzw, zembalowe i wychodzi wiecej niz 2100 brutto

#42  2018.08.11 22:50:47 ~do 35 do 3

35- woj łódzkim gdzie? W samej łodzi jest znośnie. 41- Jak ktoś sie godzi na takie stawki to współczuje. Słyszałem o 2650 podstawy w POZ i uważam to za b.mało.

#43  2018.08.13 12:40:54 ~pielęgniar

Co się dzieje ,dodatek za wykształcenie i obniżenie dodatku zembalowego ,czyli 300 zł mniej! Te pielęgniarki ,które otrzymały już wcześniej podwyżkę za wykształcenie otrzymały po 1000 zł dodatku dla pielęgniarki te co otrzymały z póżnieniem -nie dosyć ,że z opóżnieniem to zabrano nam 300zł z Zembalowego !

#44  2018.08.13 12:43:19 ~magister p

Zamiast podwyżki obniżenie dodatku dla pielęgniarek ,czyli należy nic nie robić ani studiów nie kończyć ,ani specjalizacji nie robić.Uwaga zabrano nam z dodatku 300zł

#45  2018.08.13 12:51:20 ~magister p

To od września nie wszyscy dostana 1100 zł do pensji! Czyli Zembalowe upadło!

#46  2018.08.13 13:39:25 ~piel.

JEDEN ZAWÓD JEDNA POLSKA I CO SIĘ DZIEJE JAKIE ROZBIEŻNOŚCI PŁACOWE u mnie -PODSTAWA 1850ZŁ od lipca z dodatków 2496 nie wiem co będzie we wrześni.Pewnie otrzymam 454zł.bo tyle brakuje do 1100.

#47  2018.08.13 15:39:41 ~Do#46

Tak będzie - od września twoja płaca zasadnicza zwiększy się o 454 zł.

#48  2018.08.14 11:59:09 ~Sylwia

Od września wszyscy po równo 1100 zł, odliczając to co już zostało włączone do pensji z dodatku. Dalej duże dysproporcje w zarobkach, tak jak było niestety , a przełożone z jednej kupki na drugą.

#49  2018.08.14 13:45:52 ~Do#48

Myślę, że skończą się dyskusje - komu ? , ile ? . Pod dwoma warunkami - pierwszy- ukaże się stosowne rozporządzenie MZ, którego do dziś nie ma - i drugie - nie będzie dotyczyło pielęgniarek zatrudnionych później niż 1 sierpnia br.

#50  2018.08.14 21:02:04 ~Do #49

Oczywiście racja!

Dodaj komentarz