Artykuł z najbliższego (wrześniowego) wydania gazety: Wyliczenia Ministerstwa - 1 100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki (część II).

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

 


Wyliczenia skutków finansowych dokonano przy założeniach:

 

1. Liczbę pielęgniarek i położnych ogółem poza świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przyjęto z informacji NFZ pt. „Informacja o wykorzystaniu przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r.”. Liczbę pielęgniarek i położnych POZ przyjęto ze „Sprawozdania z działalności NFZ za 2017 rok”. Dodatkowo, w celu ustalenia liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, skorzystano z danych zawartych w „Biuletynie Statystycznym Ministerstwa Zdrowia z 2017 r.” na dzień 31 grudnia 2016 r.

2. Do wyliczeń przyjęto następujące założenia dotyczące średniego narzutu (dodatkowe środki na wynagrodzenie zasadnicze zależne od tego wynagrodzenia oraz od składki ZUS opłacanej przez pracodawcę) na wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Minister Zdrowia:
- 54% w przypadku opieki stacjonarnej, liczba etatów 141 933,

- 34% w przypadku opieki ambulatoryjnej, liczba etatów 42 749,

- 19,91% w zakresie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokrywanych przez pracodawcę.

Szczegółowe wyliczenia zawarto w tabeli nr 2 - umieszczonej poniżej.

3. Przyjęto następujące okresy do wyliczeń:
1) w 2018 roku - 4 miesiące od kwoty 1100 zł z narzutami;

2) w 2019 roku - 6 miesięcy od kwoty 1100 zł z narzutami i 6 miesięcy od kwoty 1200 zł z narzutami;

3) w 2020 roku i następnych - od kwoty 1200 zł z narzutami.

4. Zwiększone dochody budżetu państwa z tytułu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ZUS i NFZ z tytułu dodatkowych składek.


źródło: Ministerstwo Zdrowia