Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki równe wynagrodzeniu zasadniczemu sekretarki medycznej! Takie stanowisko zajęła w sejmie Józefa Szczurek-Żelazko i potwierdziła je w dniu 18 września w senacie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki

równe wynagrodzeniu zasadniczemu sekretarki medycznej!

Poniżej fragment dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku w punkie dotyczącym: rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Jeżeli chodzi o pozostałe regulacje wynikające z tej ustawy, to wprowadza się zmianę w grupach zawodowych oznaczonych nr 7 i 9 w załączniku do ustawy polegającą na przeniesieniu pielęgniarek i położnych wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo z dotychczasowej grupy dziewiątej do grupy siódmej. Czyli pielęgniarki z tytułem magistra będą traktowane przy kształtowaniu wynagrodzeń tak samo jak pielęgniarki z licencjatem i posiadające specjalizację. To jest też odpowiedź na oczekiwania strony społecznej, głównie środowiska pielęgniarskiego, które sugerowało, żeby jednak taką zmianę wprowadzić. I oczywiście dla tej grupy jest przewidziany współczynnik płacy 0,73, a w związku z tym minimalne wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. wzrośnie do kwoty 3 tysięcy 670 zł.

Ze stenogramu posiedzenia komisji wybrał: Mariusz Mielcarek