Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki równe wynagrodzeniu zasadniczemu sekretarki medycznej! Takie stanowisko zajęła w sejmie Józefa Szczurek-Żelazko i potwierdziła je w dniu 18 września w senacie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarski mem (8) -  à propos znacznej liczby pielęgniarek i położnych przebywających na zwolnieniach L4. Dyrektorzy nie wiedzą czemu... My wiemy!

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki

równe wynagrodzeniu zasadniczemu sekretarki medycznej!

Poniżej fragment dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku w punkie dotyczącym: rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Jeżeli chodzi o pozostałe regulacje wynikające z tej ustawy, to wprowadza się zmianę w grupach zawodowych oznaczonych nr 7 i 9 w załączniku do ustawy polegającą na przeniesieniu pielęgniarek i położnych wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo z dotychczasowej grupy dziewiątej do grupy siódmej. Czyli pielęgniarki z tytułem magistra będą traktowane przy kształtowaniu wynagrodzeń tak samo jak pielęgniarki z licencjatem i posiadające specjalizację. To jest też odpowiedź na oczekiwania strony społecznej, głównie środowiska pielęgniarskiego, które sugerowało, żeby jednak taką zmianę wprowadzić. I oczywiście dla tej grupy jest przewidziany współczynnik płacy 0,73, a w związku z tym minimalne wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. wzrośnie do kwoty 3 tysięcy 670 zł.

Ze stenogramu posiedzenia komisji wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz co w tej sprawie powiedziała pani Józefa Szczurek-Żelazko w sejmie:

16 września 2018 - Wynagrodzenie pielęgniarki a sekretarki medycznej. Józefa Szczurek-Żelazko o płacy sekretarki medycznej w nowej ustawie o wynagrodzeniach: "Jeżeli ta sama sekretarka, a mamy w kraju wiele takich sekretarek, ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł".


ODSETKI NALEŻNE PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM? 

Poniżej publikujemy fragment dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 września 2018 roku:

Prawnik w Zespole Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej Michał Kozik:

Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, pani minister, Michał Kozik – Naczelna Izba Lekarska. Art. 2 ustawy w tym projekcie, który mamy, to jest kolejny przepis w ostatnim czasie, który przyznaje prawo do podwyżek określonej grupie albo może przyznawać prawo do podwyżek działające z mocą wsteczną. To znaczy, te podwyżki będą funkcjonować od lipca 2018 r.

Uwaga z mojej strony jest taka – i zarazem prośba do Ministerstwa Zdrowia – abyśmy mogli na tej sali usłyszeć informację, jak to się ma do roszczenia o ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. Jeżeli pracownik w październiku dostanie wynagrodzenie albo wyrównanie wynagrodzenia za lipiec i za sierpień, czyli za miesiące, które już upłynęły, czy ministerstwo jest zdania, że nie należą się odsetki i wypłacamy tylko kwotę należności głównej, czy ewentualnie jakieś roszczenia odsetkowe tym grupom będą przysługiwać? Mówimy o tej ustawie, ale w wielu innych aktach dotyczących pielęgniarek i ratowników medycznych mamy podobną sytuację. Legislacyjnie w projekcie państwo nie rozstrzygnęli problemu. Chciałbym, żeby chociaż w protokole posiedzenia komisji sejmowej była jakaś informacja w tym zakresie Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Dziękuję. Proszę odpowiedź.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Pracownik nabywa prawa do tego świadczenia z chwilą wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym nie powstanie roszczenie... 

Zobacz dalszy ciąg dyskusji tutaj... 


 DODATEK WYRÓWNAWCZY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

O dodatku wyrównawczym pisały w dniu 13 lipca, panie w czepkach, w wyjaśnieniach do porozumienia z dnia 9 lipca. Zobacz pełny tekst wyjaśnień:

Panie w czepkach stworzyły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia. "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach czytamy, cytuję: 

"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.
Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:
1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. - (a winno być brutto brutto 1600 zł.). 
Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika. Podkreślamy zatem, że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto".

Więcej w przedmiotowej sprawie czytaj tutaj...


Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje:

Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.

Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.

Czytaj cały komunikat tutaj...

W przedmiotowej sprawie pisaliśmy na portalu. Poniżej artykuł poruszający powyższą problematykę...


Wyliczenia skutków finansowych, 1 100 zł do podstawy, Ministerstwo Zdrowia dokonało przy założeniach:

1. Liczbę pielęgniarek i położnych ogółem poza świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przyjęto z informacji NFZ pt. „Informacja o wykorzystaniu przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r.” Liczbę pielęgniarek i położnych POZ przyjęto ze „Sprawozdania z działalności NFZ za 2017 rok”. Dodatkowo, w celu ustalenia liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, skorzystano z danych zawartych w „Biuletynie Statystycznym Ministerstwa Zdrowia z 2017 r.”, na dzień 31 grudnia 2016 r.

2. Do wyliczeń przyjęto następujące założenia dotyczące średniego narzutu (dodatkowe środki na wynagrodzenie zasadnicze zależne od tego wynagrodzenia oraz od składki ZUS opłacanej przez pracodawcę) na wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Minister Zdrowia:

- 54 % w przypadku opieki stacjonarnej, liczba etatów 141 933,
- 34 % w przypadku opieki ambulatoryjnej, liczba etatów 42 749.
- 19,91 % w zakresie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokrywanych przez pracodawcę.


źródło: Ministerstwo Zdrowia

Czytaj więcej w powyższej sprawie...


Więcej informacji w przedmiotowej sprawie znajdziesz także w najnowszym wydaniu miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych - wydanie wrzesień 2018 r., na stronie 3.


19 września 2018 r.

Komentarze użytkowników z wrześniowego (papierowego) wydania miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych, który jest kolportowany do 600 szpitali w Polsce:

  • Rząd zrobił nas "w jajo", a "panie w czepkach" przede wszystkim. Powinnyśmy wszystkie przystąpić do ogólnopolskiego strajku i "panie w czepkach" wymienić na normalne.
    Gdzie minimalna pensja? Pracodawcy zacierają ręce po tym porozumieniu, bo minimalną osiągną teraz prawie wszystkie pielęgniarki i położne oprócz magisterek ze specjalizacją, którym będzie jeszcze pewnie brakowało do minimalnej pensji zasadniczej.
    A teraz apel do młodych dziewcząt: zapomnijcie o tym zawodzie. "W jajo" robią nas już od 63 lat, od zakończenia II wojny światowej. Lepiej pracować na kasie w Lidlu niż za te pieniądze ponosić taką odpowiedzialność, babrać się w bakteriach, wydalinach, wydzielinach, znosić impertynencje pacjentów, humory panów lekarzy itd. Za te grosze. Specjalizacje za własne pieniądze, kursy przeróżne, studia za własne pieniądze, stracony czas, dyżury nocne, świąteczne - za marne grosze. Czas odebrany dzieciom. Uwierzcie mi - nie warto!

     
  • Jakim prawem 3 osoby decydują za środowisko prawie 30-tysięczne? Pytam: jakim  prawem? Co to za dyktatura? Dlaczego chcecie nam zabrać z tego, co dał wcześniej minister Zembala? Teatr 3 aktorów, a ręka rękę myje - jak wam nie wstyd? Aż tak wam zależy na stanowiskach? Czy nie rozumiecie, że nie ma ludzi do pracy w pielęgniarstwie? Drogie koleżanki i koledzy, dość pracy na wielu etatach i kontraktach!

Czytaj więcej komentarzy...


20 września 2018 r.

WYNIKI EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

Dnia 17 września 2018 roku został przeprowadzony egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, który odbył się w nowym trybie. Do egzaminu przystąpiło 239 osób, natomiast nie zdało 108.

Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu...

W poprzednich dniach informowaliśmy także o poziomie zdawalności na specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. W tym przypadku, na 30 osób, które przystąpiły do egzaminu, nie zdało 70%.

Zobacz także:

Wyniki pozostałych specjalizacji - sesja jesienna 2018:

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Egzaminu państwowy w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.25 12:52:15 ~Bea

Pielęgniarki "wskoczą" do wyzszej grupy pod warunkiem uzyskania wyższego wykształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Sekretarka tymczasem może sie legitymować dyplomem uczelni. no własnie, jakiej? Ekonomia, zarzadzanie, promocja zdrowia? czy obojętne? Dlaczego pielęgniarka, która uzyskała tytuł magistra na kierunku pokrewnym/majacym zastosowanie w ochronie zdrowia jest dyskryminowana? odnoszę wrazenie, że bardziej będzie mi się opłacać rezygnacja ze stanowiska pielęgniarki, bo jako sekretarka medyczna dostanę więcej :)

#2  2018.09.25 13:02:18 ~Mk

Czas najwyższy odejść od zawodu WSZYSTKIE! Nie ma się o co bić.i walczyć o ten zawód skoro każdemu i tak się wydaje że nic specjalnego i trudnego nie robimy.za te same pieniądze można pracować wszędzie i przynajmniej spać spokojnie i bez stresu, bez odpowiedzialności prawnej i lęku że się czymś zarazimy. Czas odejść.

#3  2018.09.25 13:40:15 ~a_

Nas uratuje tylko strajk generalny lub masowe wypowiedzenia. Wtedy nawet nasz koleżanki wieloetatówki nie wyrobią na zakrętach, po prostu nie ogarną wszystkich dyżurów ;d

#4  2018.09.25 14:37:17 ~Koma

W moim szpitalu dyrektor chce przejąć wszystkie dodatki z ministerstwa na poczet remontu szpitala. Pielęgniarkom i położonym nie da co im się należy. Lekarze dostają za to po 120 zł. Za godzinę dyżuru i na to kasa jest.

#5  2018.09.25 14:54:36 ~Piel

Skoro sekretarka medyczna z wyższym wykształceniem napewno już po licencjacie ma mieć współczynnik 073 to dlaczego pielęgniarka z licencjatem bez specjalizacji ma 064? Rozbój w biały dzień!

#6  2018.09.25 17:04:51 ~Do#5

Dlatego, że tylko pielęgniarka mogła uzyskać licencjat po rocznych "studiach bardzo wyższych ".

#7  2018.09.25 19:22:00 ~Do 6 #

Jesteś złośliwą osobą, jestem po LM i tylko takie proponowano nam studia pielęgniarskie, Ty pewnie nie masz nawet tych rocznych?

#8  2018.09.25 21:09:24 ~Do#7

Masz rację nie mam tych rocznych "studiów". wybrałam trudniejszą od nich specjalizację, która umożliwia mi wykonywanie dającej mi sporą satysfakcję ( również finansową ) w wykonywanej pracy. A licencjat a nawet magisterium nie dałoby mi takich uprawnień. Tabelki z grupami i współczynnikami czy też płaca minimalna ani pielęgniarek ani sekretarek mnie nie dotyczą. Koleżanki z wyższym wykształceniem bardzo cenię. Magisterskim.

#9  2018.09.25 21:20:56 ~do 7 i 8

Pogodzę was.Nie mam licencjatu,nie mam specjalizacji,ale skupiam się na pracy i mam z niej satysfakcję,również finansową.

#10  2018.09.25 22:44:58 ~Maja

Czy do was jeszcze nie dotarło , że jeźeli chodzi o pielęgniarki to kwalifikacje i wykształcenie tylko na wymaganych stanowiskach.To dyrektor podmiotu decyduje kto dostanie kasę.W moim szpitalu specjalistki i magisterki mają tyle samo.Decyzja zapadła.

#11  2018.09.26 08:34:52 ~Do#10

Zgodnie z maksymą - "Twarde prawo, ale prawo".

#12  2018.09.26 08:51:34 ~Plg

Mam wyższe pokrewne kursy kwalifikacyjne ,specjalistyczne i 32 lata pracy.Jestem w najniźszej grupie.Zrezygnuję z pielęgniarstwa na rzecz sekretarki.Wszak pielęgniarka moźe pracować w charakterze sekretarki,sekretarka nie zastąpi pielęgniarki.Dlatego kategorycznie mówię NIE! DOŚĆ tej podłości!

#13  2018.09.26 09:06:49 ~Plg

Otóź tak ,sekretarka na urlop, dwa tygodnie jestem sekretarką,ściągają mnie z odcinka.Tak w ogóle odwalamy część roboty za sekretarki.Ta podwyżka to zachęta do zmiany zawodu.Przecież my pielęgniarki jesteśmy też po studiach zarządzania sł.zdrowia,ekonomii.Na górze zastanówcie się co czynicie.Kto was dopuścił do piastowania takich stanowisk? Czy te działania są ukierunkowane na niszczenie pielęgniarstwa? Odpowiem,chyba tak.

#14  2018.09.26 09:12:40 ~Plg

Jak to rozumieć? Czyli plg.wyższe na wymaganym stanowisku? Natomiast sekretarka może mieć średnie ale jak będzie miała wyźsze to automatycznie pobory w górę? Trzeba otworzyć więcej szpitali bo w Polsce jak widać jest bardz dużo chorych na umyśle ludzi.

#15  2018.09.26 09:20:29 ~Plg

Nie wstyd wam proponować nam jakieś specjalizacje itd? Już wymiotować się chce od tych waszych kursów.Gdzie otworzysz stronkę tam wzmianka o szkoleniach.My mądrzejemy już.Chcemy żyć i oddychać pełną piersią.

#16  2018.09.26 10:00:12 ~klara

Pani minister powinna wskazać pielęgniarskie czynności administracyjne, w których wyręcza, czyli odciąża pielęgniarkę - sekretarka medyczna. Ja pielęgniarka z 36 letnim stażem nie potrafię ich wskazać, może panie mi pomogą? moze ustalimy wspólnie taką listę? Sądzę , iż chodzi tu odciążanie innej zawodowej grupy medycznej .

#17  2018.09.26 10:06:01 ~piel

Pora zadbać o zdrowie fizyczne,bo na psychiczne już za późno.Rozum nam odebrało jak resztkiem sił,po ciężkich dyżurach biegałyśmy na wykłady,teraz mamy tylko nic nie warty papierek.

#18  2018.09.26 10:29:23 ~Artur

Niestety to jest prawda ze sekretarki nam nie pomagaja. Ja rowniez nie potrafie wskazac jednej czynnosci pomocniczej dla nas. Natomiast mimo mojego przychylnego nastawienia do lekarzy to zauwazylem ze wzieli sobie oni sekretarki jako wlasne asystentki i wysluguja sie nimi w blachych czynnosciach.

#19  2018.09.26 13:48:30 ~klara

Pani minister powinna ustalić jakie wykształcenie, jakie studia obowiązują sekretarki, może liczy się każde wyższe wykształcenie? . Pedagogika, Ekonomia , Rolnictwo? Czy tylko Administracja? Jeżeli pani minister zalicza każde studia sekretarkom, to dlaczego nie pielegniarkom? To jest dyskryminacja.

#20  2018.09.26 14:52:36 ~a_

Tzw. system ochrony zdrowia sankcjonuje tylko jedną grupę, tak, tak! Bingo! Lekarzy! Oni nie zrezygnują ani na milimetr ze swoich przywilejów finansowych i boskości tj. posiadania ludzi od czarnej roboty: sekretarek med. i pielęgniarek. To w interesie lekarzy leży, aby ten stan trwał niczym nie zakłócany. My pielęgniarki musimy wykonać bardziej radykalne ruchy niż pisanie tutaj. Żaden strajk-o ironio! na naszych strajkach zyskiwali lekarze! Odwrotnie to nie działa. Ani tym bardziej głodówka, która dodatkowo nas wyniszczy, nas uratują tylko masowe wypowiedzenia. Tyle.

#21  2018.09.26 19:02:14 ~Plg

Dali nam do zrozumienia,źe w w Polsce najważniejsza jest administracja.My plg dalej będziemy na szarym końcu.Tyle warty jest nasz zawód.Czyli poddałam się i straciłam wiarę ,źe będzie lepiej.

#22  2018.09.26 19:14:51 ~Plg

Do 21 Tak było jest i będzie Podam przykład z przed kilkunastu lat.W oddziale są pacjenci z AIDS .Pielęgniarki pobierają krew,pielęgnują itp.Pomagają im salowe i samitariusze.Po 3 miesiącach jest premia,lekarze ,sekretarka,oddziałowa 100 %,pielęgniarki 50%,salowe ,sanitariusze 0%.Po interwencji pielęgniarek salowe i sanitariusze dostali ochłapy ale dostali.Dlaczego był taki podział pytamy rozgoryczone? Dlatego ,źe plg na zmianach nie były codziennie w pracy.Nie waźne ,źe pracowałyśmy tyle samo godzin.My na zmianowości mamy inny przelicznik być może dlatego ,że nie jesteśmy w pracy jak ranna zmiana?

#23  2018.09.26 21:03:54 ~Plg

Cieszę się,że odchodzę na emeryturę.Gdybym teraz miała wybrać zawód- to nie zawód pielęgniarki.Zmarnowane życie .Przez 40lat niska płacą a teraz dziadowska emerytura.Gratulacje -na dodatek udało się poróżnić pielęgniarki.Teraz dopiero będzie się dobrze pracowało.

#24  2018.09.26 23:20:57 ~Plg

Nie tylko poróżniono pielęgniarki ale tym sprawiedliwym podziałem poróżniono wszystkie zawody medyczne.Takiego rządu jeszcze nie było.

#25  2018.09.26 23:23:02 ~Ja

Bo wtym rządzie siedzą sami artyści.Trzeba mieć talent.

#26  2018.09.27 07:58:38 ~do 25

Który to rząd sprzyjał pielęgniarkom,przypomnij,bo pracuję wiele lat a nie pamiętam takowego

#27  2018.09.27 08:22:57 ~do#26

A ten zasiadający w lutym 1935 r?

#28  2018.09.27 11:41:22 ~PILĘGNIARK

Kiedy podwyżki dla pielęgniarek z magistrem pielęgniarstwa ,do dymisji Zarząd Pielęgniarski ,który nie docenił magistrów pielęgniarstwa,magister zrównany z pielęgniarką bez matury ! jedne szpitale płacą za magistra ,a inne nie płacą za magistra pielęgniarstwa

#29  2018.09.27 11:45:09 ~Związki Za

Nie stawiły się za magistrami pielęgniarstwa ! Pozwoliły by zarabiały te co się nie dokształcały i nawet matury nie zrobiły! Bez matury wygrały-to szok,bawiące się pielęgniarki po liceum co za poniżenie magistrów pielęgniarstwa

#30  2018.09.27 11:45:51 ~Poniżone m

Bez podwyżki

#31  2018.09.27 11:51:26 ~odebrane n

Pielęgniarstwa-bez podwyżki dla magistrów pielęgniarstwa,doceniane te co miały czas i nic nie robiły-te po liceum ,pielęgniarki innej mentalności

#32  2018.09.28 02:42:44 ~?

Jak wy się nawzajem nienawidzicie!

#33  2018.09.28 09:36:04 ~klara

Do 32 , to prawda, pielegniarki nienawidzą się! Zamiast dyskutować merytorycznie, o wywyższeniu wykształcenia sekretarki, a poniżeniu wykształcenia pielęgniarki, o czynnościach i odpowiedzialności nawet nie wspomnę. To pielęgniarki ,okładają się'' nawzajem, przecież tego czytać już nie można! . Nie potraficie dyskutować merytorycznie, nie obrażając się nawzajem - to nie zabierajcie głosu! Wstyd!

#34  2018.09.28 22:46:48 ~Gość

Czytając wasze komentarze można byłoby napisać super pracę magisterską.Może wymyślę jakiś ciekawy temat.

#35  2018.09.28 22:50:03 ~Plg

Do 31czy jesteś osobą z wyższym wykształceniem?

Dodaj komentarz