Premier RP o pielęgniarkach - "siostry" to jeden z najbliższych nam wszystkim zawodów... Zobacz wideo!

Pielęgniarki 2018.

Pielęgniarski mem (5) -  à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


PREMIER & "SIOSTRY"

W dniu 24 września 2018 roku premier RP powiedział, między innymi:

"Wiemy, że służba zdrowia to przede wszystkim ludzie, a w szczególności „siostry”, czyli pielęgniarki, jeden z najbliższych nam wszystkim zawodów, bardzo potrzebny i ważny. Jednocześnie wiemy też, że w ostatnim czasie deficytowy, bo bardzo wiele osób odchodzi na emeryturę, znika z rynku pracy. Dlatego chcemy zachęcić młode pielęgniarki – panie, ale również panów, bo oni też mogą ten zawód wykonywać, do wykonywania tego zawodu".

"Wiemy, że brakuje pielęgniarek i położnych. Wiemy, że średni wiek pielęgniarek i położnych to 55 lat. Dzięki naszym działaniom, które się toczą od ostatnich lat, wreszcie zaczęła ona wzrastać. Mamy o 10 tys. pielęgniarek więcej w systemie niż mieliśmy w roku 2016".

"Dzięki stypendiom – 800 zł na ostatnich dwóch latach studiów i 1 tys. zł na pierwsze dwa lata wejścia do pracy, kiedy młoda adeptka zderza się z tą trudną, wymagającą, ale piękną pracą mam nadzieję, że pozwoli na to, że tych osób wchodzących do tego systemu będzie coraz więcej. Po to, żebyśmy my wszyscy mieli opiekę za lat 5, 10 czy 15. Skutki tych działań będziemy odczuwali przez wiele lat do przodu. Dziękuję panu premierowi, że priorytetem tego rządu jest zdrowie".

Poniżej cała wypowiedź premiera RP


DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2018

Ministerstwo zdrowia w dniu 12 września 2018 roku ogłosiło przetarg na przeprowadzenie kolejnych 4 szkoleń specjalizacyjnych (po 25 miejsc szkoleniowych) dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się jeszcze w 2018 roku.  Poniżej publikujemy dziedziny pielęgniarstwa oraz województwa, w których mają odbyć się dofinansowane specjalizacje:

1. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek w województwie śląskim

2. W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek w województwie mazowieckim

Zobacz więcej informacji w sprawie tutaj...


25 września 2018 r.

Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki
równe wynagrodzeniu zasadniczemu sekretarki medycznej!

Poniżej fragment dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku w punkie dotyczącym: rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Czytaj więcej...


ODSETKI NALEŻNE PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM? 

Poniżej publikujemy fragment dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 września 2018 roku:

Prawnik w Zespole Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej Michał Kozik:

Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, pani minister, Michał Kozik – Naczelna Izba Lekarska. Art. 2 ustawy w tym projekcie, który mamy, to jest kolejny przepis w ostatnim czasie, który przyznaje prawo do podwyżek określonej grupie albo może przyznawać prawo do podwyżek działające z mocą wsteczną. To znaczy, te podwyżki będą funkcjonować od lipca 2018 r.

Uwaga z mojej strony jest taka – i zarazem prośba do Ministerstwa Zdrowia – abyśmy mogli na tej sali usłyszeć informację, jak to się ma do roszczenia o ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. Jeżeli pracownik w październiku dostanie wynagrodzenie albo wyrównanie wynagrodzenia za lipiec i za sierpień, czyli za miesiące, które już upłynęły, czy ministerstwo jest zdania, że nie należą się odsetki i wypłacamy tylko kwotę należności głównej, czy ewentualnie jakieś roszczenia odsetkowe tym grupom będą przysługiwać? Mówimy o tej ustawie, ale w wielu innych aktach dotyczących pielęgniarek i ratowników medycznych mamy podobną sytuację. Legislacyjnie w projekcie państwo nie rozstrzygnęli problemu. Chciałbym, żeby chociaż w protokole posiedzenia komisji sejmowej była jakaś informacja w tym zakresie Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Dziękuję. Proszę odpowiedź.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Pracownik nabywa prawa do tego świadczenia z chwilą wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym nie powstanie roszczenie... 

Zobacz dalszy ciąg dyskusji tutaj... 


 DODATEK WYRÓWNAWCZY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

O dodatku wyrównawczym pisały w dniu 13 lipca, panie w czepkach, w wyjaśnieniach do porozumienia z dnia 9 lipca. Zobacz pełny tekst wyjaśnień:

Panie w czepkach stworzyły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia. "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach czytamy, cytuję: 

"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.
Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:
1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. - (a winno być brutto brutto 1600 zł.). 
Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika. Podkreślamy zatem, że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto".

Więcej w przedmiotowej sprawie czytaj tutaj...


Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje:

Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.

Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.

Czytaj cały komunikat tutaj...

W przedmiotowej sprawie pisaliśmy na portalu. Poniżej artykuł poruszający powyższą problematykę...


Wyliczenia skutków finansowych, 1 100 zł do podstawy, Ministerstwo Zdrowia dokonało przy założeniach:

1. Liczbę pielęgniarek i położnych ogółem poza świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przyjęto z informacji NFZ pt. „Informacja o wykorzystaniu przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r.” Liczbę pielęgniarek i położnych POZ przyjęto ze „Sprawozdania z działalności NFZ za 2017 rok”. Dodatkowo, w celu ustalenia liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, skorzystano z danych zawartych w „Biuletynie Statystycznym Ministerstwa Zdrowia z 2017 r.”, na dzień 31 grudnia 2016 r.

2. Do wyliczeń przyjęto następujące założenia dotyczące średniego narzutu (dodatkowe środki na wynagrodzenie zasadnicze zależne od tego wynagrodzenia oraz od składki ZUS opłacanej przez pracodawcę) na wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Minister Zdrowia:

- 54 % w przypadku opieki stacjonarnej, liczba etatów 141 933,
- 34 % w przypadku opieki ambulatoryjnej, liczba etatów 42 749.
- 19,91 % w zakresie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokrywanych przez pracodawcę.


źródło: Ministerstwo Zdrowia

Czytaj więcej w powyższej sprawie...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.26 09:31:07 ~,,siostra,

Pchasz się w gips gościu!

#2  2018.09.26 10:01:11 ~piel

Kolejny raz pokazuja nam miejsce w szeregu a do nas do jakos nie dociera.

#3  2018.09.26 11:26:25 ~piel. dypl

2:0 dla Sztachelskiego ?

#4  2018.09.26 12:09:43 ~Toya

Nie służba, a ochrona zdrowia. Nie siostry, a pielęgniarki. Koleś prosi się na OIOM.

#5  2018.09.26 12:39:51 ~nurse

Siostry to w zakonie są:)

#6  2018.09.26 12:49:04 ~nurse

Ja z innej beczki od 1.X idę do nowej pracy w szpitalu (Poznań),kadrowa daje mi do podpisania umowę ,a tam ku mojemu zaskoczeniu podstawa 2500 +zębalowe no to ja do niej że powinno być 3600 bo minister podpisał rozporządzenie a ona do mnie że związki zawodowe nie dogadały się jeszcze z dyrekcją i jest po staremu:) co jest grane? jakie związki ? z jaką dyrekcją? więc co jest ważniejsze: rozporządzenie ministra czy jakiś pan dyrektor ? znowu jakieś kombinację?

#7  2018.09.26 13:23:14 ~piel.

U nas też związki zapowiedziały,że będzie włączone zembalowe z opóźnieniem, bo negocjują, tylko nie wiem co skoro rozporządzenie mówi jasno?

#8  2018.09.26 13:24:47 ~piel.

Tego się już nie wypleni do końca świata, będziemy siostrami, to nie jest tylko u nas w Polsce.

#9  2018.09.26 13:53:17 ~R

Jakie kur. siostry! !

#10  2018.09.26 14:34:20 ~!!!!

Nie ma takiego zawodu -siostra! jest zawód pielęgniarka

#11  2018.09.26 15:35:31 ~Rebeka

Oooo wielki brat siostrę se znalazł.

#12  2018.09.26 15:47:54 ~piel

Pomylił nas z rydzykowymi

#13  2018.09.26 16:05:26 ~Szacunek

Bardzo proszę o szacunek dla zawodu który wykonuję. Siostrą jestem dla mojego rodzonego brata a nie dla autora tej wypowiedzi.

#14  2018.09.26 17:04:38 ~Plg

Przestaniemy zwracać uwagę,a tak robią inteligentni ludzie .Wówczas przestaną nas nazywać siostrami.Ta jak znam kilku dr jeden zwróci uwagę za lekarza ten inteligentny nawet tego nie zauważy.To ktoś z klasą.

#15  2018.09.26 17:59:15 ~piel

Nie jestem siostrą dla obcych ludzi !

#16  2018.09.26 18:16:26 ~Bozena

Oby Pan nigdy nie znalazł się w łasce tzw SIOSTRY Drwi Pan z naszego zawodu Powiem Panu więcej : z braku kultury niestety słyniecie dlatego też nie dziwia mnie te słowa Tylko szkoda że zawsze zapominajcie dzięki komu zawdzięczacie obecne stanowiska W imieniu pielęgniarek życze dużo zdrowia bo Napewno VIP przed nazwiskiem nie pomoże

#17  2018.09.27 06:59:09 ~Pielęgniar

Siostry zakonne to dla niego blisko i ojciec z Torunia.

#18  2018.09.27 08:02:49 ~funia

Trzeba by wystąpić o sprostowanie do Premiera,kłamie,kreci i zrobił z pielegniarek siostry! A sióstr to moze i przybyło w zakonach,klasztorach- pewnie o 10 tysięcy! Jakoś w szpitalach tego tłumu nie widać.WSTYD PANIE MORAWIECKI PROPAGANDA DZIAŁA,W ETER POSZŁO.

#19  2018.09.27 08:07:42 ~omcmgr

Premier powiedział : „jak mówimy ,siostry, czyli pielęgniarki” ,w Portalu napisano , że powiedział : „siostry, czyli pielęgniarki” .Niby mała różnica, prawie to samo. „Prawie robi jednak różnicę&rdquo. Zgodnie z poleceniem Redakcji - Zobacz wideo!

#20  2018.09.27 08:07:44 ~omcmgr

Premier powiedział : „jak mówimy ,siostry, czyli pielęgniarki” ,w Portalu napisano , że powiedział : „siostry, czyli pielęgniarki” .Niby mała różnica, prawie to samo. „Prawie robi jednak różnicę&rdquo. Zgodnie z poleceniem Redakcji - Zobacz wideo!

#21  2018.09.27 08:20:28 ~do#20

A te 'siostry' to problem w całej wypowiedzi?

#22  2018.09.27 08:58:06 ~do 21

Niestety w ustach premiera słowo siostry na temat pielęgniarek przesłania całą treść wypowiedzi.

#23  2018.09.27 09:05:10 ~gość

Siostra kojarzy się z posługą za "co łaska" więc może tak niektórzy widzą ten zawód.

#24  2018.09.27 10:22:13 ~Zastanawia

Jestem świeżo po studiach z pielęgniarstwa i caly czas zastanawiam sie czy isc do pracy. Lubie ten zawod i zalezalo mi na uzyskaniu wlasnie tego zawodu. Ale. Jak slysze ze na reke dostane 1500-1800 zl przy tej odpowiedzialnosci to moje wyobrażenie calkowicie sie zmienia. W biedronce gdzie pracuje sie mniej godzin i ryzyko jest znikome zarobilabym 2500? Cos tu nie gra. To nasze panstwo. Nie dbacie o zdrowie. Kiedys sie to zemsci jak na oddzialach nie bedzie rak do pracy, a juz jest marnie.

#25  2018.09.27 10:24:56 ~do#23

No tak, jak pan Zagłoba czy Kmicic posługuje u króla to też jest 'co łaska'? A innym wątkiem jest realizacja przez króla zapisów prawnych należnych tym obu jegomościom?

#26  2018.09.27 12:19:39 ~bardo

Jesteś świeżo po studiach i lubisz ten zawód? A kiedy zdążyłaś polubić, skoro zastanawiasz się czy iść do pracy? Co za idiotyczne wpisy "naszej przyszłości zawodu".

#27  2018.09.27 13:05:13 ~Zastanawia

Do 26. Studia to nie tylko teoria. Praktyka na oddzialach to ok 1000 h na semestr. Czyli 200 h na miesiac. Wykonywalysmy wszystko co inne pielegniarki -za "dyplom". Moze to i dziwne ale mi to sprawialo przyjemność. Takze wiesz doświadczenie jest. Czasami tez zniechecic moga Panie starsze zawodem. Mam nadzieje ze kiedys to sie zmieni.

#28  2018.09.27 19:11:25 ~do#27

Brakuje w twojej wypowiedzi, że na studiach na praktykach zapoznałaś się z wiedzą dotyczącą rodzaju czynności, których nikt nie może wykonywać bez prawa wykonywania praktyki pielęgniarskiej art.84-87 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( lub ustawowej zgody państwa). Jak się zapewne dowiedziałaś w trakcie studiów, że wskazane przepisy są podobne do tych chroniących praktykę lekarską, w ustawowym opisie zawodów lekarza i lekarza dentysty. Nie wspomniałaś jak państwo realizuje te przepisy w przypadku praktyki pielęgniarskiej, a jak lekarskiej.

#29  2018.09.27 19:43:57 ~Do#28

Cóż za radość. Wróciła moja "ulubiona" piel. dypl.

#30  2018.09.27 19:43:58 ~Do#28

Cóż za radość. Wróciła moja "ulubiona" piel. dypl.

#31  2018.09.27 21:30:58 ~do#30

Jak mało potrzeba aby rozradować człowieka?

#32  2018.09.28 06:01:35 ~Do#31

Trzeba dużo, dużo więcej -niezłe zdrowie, szczęśliwą rodzinę, dobre warunki bytowe, dobrą pracę z satysfakcjonującym wynagrodzeniem, itd, itp. - ale to już mam. Do pełnej radości brakowało mi tylko przez kilka dni Twoich komentarzy. Nie dziękuję za nie - aby nie zapeszyć.

#33  2018.09.28 08:20:06 ~Do 28

Co za arogancja i po co ten atak, za wiele jest pielęgniarek w zawodzie ? Atakujecie już nawet studentów, czy osoby zaraz po szkole. W trakcie trwania praktyk można się wiele nauczyć, a jeszcze więcej zobaczyć, kto ma uszy, ten też potrafi wiele usłyszeć. Teoretycznie nie można nic zrobić na praktykach, a dzień po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu robisz już wszystko - czy to nie jest paradoks ? W tym zawodzie pracują jeszcze wspaniałe pielęgniarki, które, jak mają dla studenciaka zaufanie, to nauczą .

#34  2018.09.28 09:04:19 ~Do 28

No to zachęciłaś dziewczynę, nie ma co :-D lepszej reklamy nie trzeba :-D

#35  2018.09.28 09:36:40 ~do#33

Koleżanko, mam nadzieję, że w swojej wypowiedzi nie przekroczyłam granicy z ilością niecenzuralnych słów.

#36  2018.09.28 23:41:09 ~An do 24

Trzymam kciuki za Ciebie. Dasz radę. Nie przejmuj się głupimi uwagami innych koleżanek po fachu. Wiele z nich jak słyszy, że ktoś jest po studiach, to zaraz nagonka, że mgr itp. Mam 35 lat pracy jestem po LM. Ale też mam mgr pielęg i inne kwalifikacje. Pewne osoby muszą zrozumieć, że obecnie taki jest system kształcenie. Każdy mógł się dokształcić. Brawa dla młodych!

#37  2018.09.29 09:27:29 ~Do#36

Słusznie - "Brawa dla młodych! ". Mądrych.

#38  2018.10.02 19:01:32 ~PIEL

Czemu nikt nie mówi, nasi bracia, lekarze ? Bo nie bratają się z pacjentem. Wymagajmy od każdego chociaż słowa pani, nawet od starych, nie pozwalajmy nazywać sie siostrami. Można by zgłosić do Izb , by protestowaly na używanie słowa siostra . Strasznie mnie to wkurza, bo zakłada , że mogę pracować za darmo i wciska mi jakąś misję.

#39  2018.10.05 21:00:55 ~An do 38

Jeżeli któryś z pacjentów mówi do mnie siostro, grzecznie Go informuję, że jestem PIELĘGNIARKĄ. Jeżeli sobie na to pozwalamy Same jesteśmy sobie winne. Mnie też to strasznie drażni, bo do lekarza nigdy nie powiedzą BRACIE. Czasy Florencji Naitinghale to historia. My WYKONUJEMY ZAWÓD MEDYCZNY!

Dodaj komentarz