DOBRA ZMIANA OSZALAŁA! Pielęgniarka po studiach - 5 251 zł, sekretarka po studiach - 3 670 zł, pielęgniarka po LM, SM, licencjacie - 3 200 zł. Chcieliście promować wykształcenie wyższe? No to macie...

Wynagrodzenie pielęgniarki a sekretarki.

 

Zobacz wrześniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce.

Wiodące tematy bieżącego wydania:

➡ 1 100zł do podstawy,
➡  specjalizacje pielęgniarek,
➡  pielęgniarki na zwolnieniach,
➡  nowe obowiązki pielęgniarek,
➡  głos pielęgniarek anestezjologicznych.


Posiedzenie plenarne senatu w dniu 26 września 2018 roku: 

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Chciałbym jeszcze dopytać, co to jest ta działalność podstawowa i inne te działalności. Kiedy sekretarka działa w ramach działalności podstawowej, a kiedy ta sama sekretarka być może działa nie w ramach działalności podstawowej? Czy to jest jasno określone?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Oczywiście. Tak jak już odpowiedziałam przy poprzednim pytaniu, katalog zawodów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia w 2011 r. wymienia te zawody enumeratywnie. Sekretarka zatrudniona w działalności podstawowej to jest sekretarka, która pracuje w poradni, w przychodni, na oddziale, która bierze udział przy czynnościach administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń. Ale sekretarką działalności podstawowej nie będzie sekretarka, która pracuje w gabinecie dyrektora.

źródło: stenogram posiedzenia

Więcej informacji w temacie wnosi wypowiedź pani Józefy Szczurek-Żelazko w sejmie oraz publikacja nowej siatki płac...

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Alicja Chybicka:

Wątpliwości jednak budzi wysokość tego najniższego finansowania. My cierpimy w tej chwili w ochronie zdrowia na dramatyczny brak pracowników, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, również umieszczonych w tym punkcie innych pracowników, w tym sekretarek medycznych. W zapisie tej ustawy, jeżeli chodzi o wysokość, od której będzie naliczana w podwyższonej już wysokości do 58% podstawa, wychodzi jednak suma tak niska, że obawiam się, że żadna sekretarka medyczna nie zechce się za takie pieniądze zatrudnić.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pozwolę sobie odnieść się do konkretnych pytań. Pani prof. Chybicka wskazywała na niskie wynagrodzenia sekretarek medycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia. Tak, rzeczywiście. Przez wiele lat doprowadzono do tego, że najsłabsi pracownicy zarabiali najsłabiej. Na nich się oszczędzało: zwalniano sekretarki medyczne, zwalniano pielęgniarki, salowe, bo oszczędzano na pracownikach ochrony zdrowia.

Ta ustawa gwarantuje minimalne wynagrodzenie.

Wskazuje, że nie będzie można oszczędzać na najsłabszych. I chcę państwu zagwarantować, że sekretarka medyczna, która ma średnie wykształcenie medyczne, w wyniku tej regulacji w roku 2021 będzie miała zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 3217 zł. Oczywiście do tego doliczamy pochodne związane z warunkami pracy. Jeżeli ta sama sekretarka, a mamy w kraju wiele takich sekretarek, ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł. Jest to ewidentny wzrost wynagrodzeń. W tej chwili ci pracownicy mają uposażenia zasadnicze często poniżej 2000 zł i jest to uzupełniane dodatkiem wyrównawczym do minimalnej krajowej.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu


 

USTAWA

z dnia 13 września 2018 r.

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1)     tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”;

2)     art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.”;

3)     w art. 2:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    najniższe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3 albo art. 7;”,

b)     w pkt 3 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)    pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.”;

4)     w art. 3:

a)     w ust. 1:

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej „zarządzeniem”:

a)     kierownik podmiotu leczniczego,

b)     podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”,

–     w pkt 5 lit. b–e otrzymują brzmienie:

„b)   na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

c)     na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

d)     na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

e)     na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.”,

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.”,

c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 31 grudnia 2021 r.”;

5)     załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12–12h ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 21b. 1. Wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  obowiązujące w dniu 26 czerwca 2018 r. zachowują moc do dnia 31 marca 2019 r.

2. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r., w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w celu jego zatwierdzenia.

3. Do sporządzenia i zatwierdzenia planu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 3–­16a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

2)     w art. 25:

a)     po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 17, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2018 r.;”,

b)     uchyla się pkt 3.

Art. 3. 1. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego, w zakresie, o którym mowa w tym przepisie, ustala, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

1)     kierownik podmiotu leczniczego;

2)     podmiot tworzący, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.[1])) – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 tej ustawy.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 i zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczą sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2018 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


EGZAMIN SPECJALIZACYJNY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

15 września 2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który odbył się 11 września 2018 roku.

Jeden egzamin odbył się według starego trybu, poniżej wyniki:

Drugi egzamin, do którego przystpiło ponad 817 pielęgniarek, odbył się według nowego trybu, poniżej wyniki:

Zobacz wyniki specjalizacji według nowego trybu 

Zobacz także:

Aktualności według działów: 

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.


12 września 2018 r.

Posłuchaj co wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dnia 11 września 2018 roku w sejmie, mówi o nowej siatce płac w ochronie zdrowia, w tym o nowym podziale pielęgniarek i położnych na grupy, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. 


12 września 2018 r.

"epoznan.pl"

Problem jest jednak szerszy, a władze szpitala przyznają, że brakuje rąk do pracy. W kolejce do pracy czeka czterdzieści pielęgniarek z Ukrainy, które przeszły już szkolenia - Czekają tylko na prawo do wykonywania zawodu, a w tej chwili służą nam pomocą jako opiekunki medyczne. Natomiast w przyszłości jest do jakiś sposób rozwiązania problemu - komentuje Bierła.

Zobacz cały artykuł oraz reportaż na epoznan.pl

Zobacz także: Idzie nowe? Pielęgniarki skarżyły się na wysokość wynagrodzeń. Złożyły wypowiedzenia. Po negocjacjach z dyrekcją część wycofała zwolnienia. Brakujące etaty obsadziły pielęgniarki z Ukrainy!

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


10 września 2018 r.

W ministerstwie zdrowia departament analiz i strategii opracował dokument pt.: "Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych" wrzesień 2017 r.

W dokumencie powyższym na podstawie tablic trwania życia GUS, przedstawiono "prognozowaną śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych".

I tak:

  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie - określono na poziomie 1600 osób,
  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie, a obecnie zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń - określono na poziomie 1000 osób.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz inne dane z powyższego dokumentu: 

2 września - Ministerstwo zdrowia prezentuje dane, z których wynika, że w szpitalach, które mają kontrakt z NFZ jest o 20 tysięcy etatów pielęgniarek i położnych... za dużo! W przypadku wprowadzenie nowych norm zatrudnienia.

3 września - Ministerstwo zdrowia: pielęgniarek nie brakuje! Zobacz w jakich województwach w szpitalach jest za dużo pielęgniarek i położnych! Np. w województwie mazowieckim ponad 5 tysięcy...


8 września 2018 r.
"
mojaolesnica.pl"

"W maju na łamach portalu MojaOlesnica.pl pisaliśmy, że pielęgniarki pracujące w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie złożyły wypowiedzenia, przez co istniało zagrożenie poważnym problemem kadrowym w jednostce. Głównym powodem takiej decyzji personelu miały być zarobki".

Czytaj więcej na MojaOlesnica.pl

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


6 września 2018 r.
"Rzeczpospolita"

Mamy sygnały od pielęgniarek, że dyrektorzy proponują im włączenie do podstawy tylko 600 zł, bo na więcej ich nie stać – przyznaje Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP).

– Tymczasem ta kwota nie podlega negocjacji. Rozporządzenie jasno określa jej wysokość, a w ocenie skutków regulacji czytamy, że pracodawca, który do podstawy wynagrodzenia włączy niższą sumę, zapłaci karę w wysokości 5 proc. kwoty, jaką w ten sposób „zaoszczędził" – dodaje.

źródło: https://bit.ly/2wYOpsz

Czytaj więcejrp.pl


Wypowiedź rzecznika związku zawodowego pielęgniarek

5 września 2018 r.

Iwona Borchulska: szpitale zabrały pieniądze pielęgniarek...

Doniesienia medialne w sprawie strajku głodowego
pielęgniarek w Przemyślu

5 września 2018 r.

4 września 2018 r.

TVN24: "Każdą podwyżkę musimy wystrajkować. To urągające". Pielęgniarki rozpoczęły głodówkę. - Osiem pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu rozpoczęło w poniedziałek głodówkę. Domagają się podwyżki podstawy wynagrodzenia do 6 tysięcy złotych brutto. Czytaj więcej i zobacz video...

TVP3: Grupa pielęgniarek przemyskiego szpitala rozpoczęła głodówkę. Dyrekcja placówki sytuacją jest zaskoczona, bo spór zbiorowy trwa a obie strony czekają na wyznaczenie mediatora. Czytaj więcej i zobacz video...

POLSAT NEWS: Pielęgniarki z Przemyśla rozpoczęły głodówkę. Głodówka jest formą zaostrzenia protestu. Czytaj więcej...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.28 08:52:12 ~....

Nie znam pielęgniarki która miała by tylko SM, LM bez specjalizacji. Jak zacznie się rozmowa, że "nie policzą jej specjalizacji, bo pracodawca tego nie uzna za wymaganą na stanowisku", to tak samo nie uzna magistra i licencjat spadnie do tej samej grupy 3 200 do której spadnie też rejestratorka. Znowu rozmowa o niczym dla budzenia emocji, i potem w pracy pielęgniarka pielęgniarce wilkiem.

#2  2018.09.28 09:01:05 ~Do #1

Licencjat bez specjalizacji jest w najniższej grupie, więc już niżej chyba nie spadnie

#3  2018.09.28 09:21:42 ~PIEL

A ja znam wiele takich.

#4  2018.09.28 09:36:01 ~do 2

To nie uzna komuś z magisterką - magistra na danym stanowisku i jako "licencjat" spadnie do grupy LM/SM/lic bez spec.

#5  2018.09.28 09:51:53 ~Nikt

Czegoś nie rozumie.to licencjat i LM to dwa różne dyplomy? a ten sam zakres obowiązków powinien być różnie wynagradzany? może nie pozwólmy aby pozorując jakieś zmiany skłócano nasze środowisko.czas na zmiany w Nas Samych.

#6  2018.09.28 10:36:38 ~Andzia

Może nie porównujmy pracy sekretarki siedzącej za biurkiem do pracy pielęgniarki na oddziale czy bloku operacyjnym

#7  2018.09.28 13:50:17 ~Luka

No i macie. Już się kłócimy między sobą oto dobrej zmianie chodziło

#8  2018.09.28 13:52:39 ~Ja

Na moim oddziale pracuje 18 pielegniarek po studiach mgr i 1 pol roku przed emerytura po Studium(ktore UE uznala za studia zawodowe rownoznaczne z licencjatem, pod warunkiem ze Studium bylo pomaturalbe). Te 18 maja roczny staz pracy,ta 1 ma 40 lat stazu. Wykonuja identyczna prace. I ma byc 2000 roznicy? W takim razie niech te po studiach pracuja 2×tyle,wykonuja 2×wiecej pracy. Ja sobie odpoczne i nie bede sie angazowac skoro mam zarabiac polowe mniej.

#9  2018.09.28 13:56:57 ~Iga

Przegieciem jest zeby sekretarka zarabiala wiecej od pielegniarki z 40 letnim stazem.

#10  2018.09.28 14:03:56 ~nurse

Przegięciem jest żeby jedna piel. zarabiała 2 tyś. więcej od drugiej za ta samą pracę:) ten sam zakres obowiązków -ta sama płaca:)

#11  2018.09.28 14:06:47 ~Do8

Podwyżka dotyczy tych samych kwalifikacji a nie wykonywania tych samych czynności

#12  2018.09.28 14:16:24 ~pielęgniar

Po liceum i po studium bez specjalizacji jest dużo

#13  2018.09.28 14:34:53 ~Opiekunka

Kiedy pielęgniarki wbija sobie do głowy że liceum medycznego mało by wykonywać ten zawód wszędzie na świecie tak jest nauczycieli też niema po ok jak kiedyś.40 lat pracy macie dodatku 20%. No i powinniście się cieszyć że mieliście pracę .nie objęło was bezrobocie. Nie musiały się szukać chleba w świecie.idzcie na emeryturę a nie przykleiły ścienne dziś do etatów i wydaje wam się że jesteście niezastąpione

#14  2018.09.28 14:35:25 ~do 8

MASZ SPECJALIZACJE TO NIE BĘDZIESZ ZARABIAŁA MNIEJ, BO JESTEŚCIE W TEJ SAMEJ GRUPIE CO LUDZIE Z MAGISTERKA. A TO ZE 18 OSÓB MA roczny staż CZYLI MUSZĄ PRACOWAĆ JESZCZE 1 ROK STAŻU i POTEM 2 LATA BY MIEĆ SPECJALIZACJE. Będziesz wtedy już 3 lata na emeryturze. Pielęgniarki to najgorszy pies ogrodnika. NIE CZYTAM DALEJ.

#15  2018.09.28 14:40:01 ~...

Powinniśmy się cieszyć, że są siatki płac w szpitalach i jasna droga rozwoju. A nie targowanie się o płace, bo TO właśnie jest normalne. NEGOCJOWANIE ZAROBKÓW, a nie wszyscy maja tyle samo. Cieszcie się z siatki płac. W każdej innej pracy pytają o oczekiwania finansowe.

#16  2018.09.28 14:52:59 ~Do wszystk

To jest chory kraj, jestem za tym żeby po studiach były wyższe pensje, ale ludzie nie taka duża różnica 2000zł! Ci na górze darmozjady co stworzyli taką siatkę płac to niech ich szlag trafi!

#17  2018.09.28 15:06:27 ~piel m

Juz to widze jak bedziemy 5200 zarabiac,predzej kaktus mi wyrosnie.Kiwaja nas jak tylko moga zeby 200 zl nie dac tylko wciaz brutto brutto i byle cos poraz kolejny z tego urwac,a tu nagle zasadnicza 5200.no sorry ale nie wierze.

#18  2018.09.28 15:31:16 ~H

Nie może być jedną miarą mierzona piel.z wykształceniem wyższym z piel.po LM pełno jest narodu z wyższym nie zarabiają tyle ! a piel.po LM jest pełno i bez specjalizacji bo nie ma czasu zrobić bo mają po 3 etaty a tak wgl. To jest zawód lekki mówią o tym noty ile emerytek wróciło do pracy ach skrocili wiek emerytalny. Bo ciężko hehhh widać emerytki emerytkami się opiekują parodia to jest zawód dla emerytek bo tylko w tym zawodzie najwięcej zdecydowało się pracować z tym wiekiem emer. Bym się obawiała daje dużo do myślenia

#19  2018.09.28 15:33:28 ~piel

Naprawdę nie widzicie tej prostej/prostackiej zagrywki decydentów ? .Podali 5200 żeby zachęcić do studiów i kursów aby mieć wyszkolony personel i na tym zarobić, Jednocześnie zapisali w ustawie "nie wymagane na stanowisku pielęgniarki" zeby nie zapłacić w/w podstawy. Chamstwo w czystej postaci. A wy się licytujecie o duperele jadąc na tej samej taczce gówna. Zamierzone zagrywki z 90 % niezdawalnością specjalizacji podlega pod ten sam "paragraf"chamstwa i złych intencji. Do niedawna proporcje zdawalności i niezdawalnosci były odwrotne. Czyli co, tamte były mądre a te sa gupie chociaż sfrustrowane wysoką niezdawalnością więcej się uczą ? . Dalej przerzucajcie się winą i kłóćcie się . Przecież decydentom o to własnie chodzi. Przypomnę ,że skłóconą grupą łatwo się zarzadza a szkody takiego zarządzania ponosi grupa, nie zarządzajacy .

#20  2018.09.28 15:33:30 ~Piguła

Posiadam mgr pielęgniarstwa, specjalizacje z anestezjologi i 3 podyplomowe studia i co w nagrodę od Dyrektorki SPZOZ wypowiedzenie umowy o pracę i tak było 2 razy obie Panie Dyrektorki nie chciały tak wykwalifikowanego pracownika staż pracy na Bloku Operacyjnym 25 lat ale w momencie ukończenia kwalifikacji dowidzenia i co .pozdrawiam serdecznie Cudowne Pielęgniarki które tak ciężko pracują i sa nie doceniane

#21  2018.09.28 15:36:33 ~Do

Zapraszamy pielegniarki z Ukrainy są tańsze i może bardziej wydajne tak wcześniej czy później będzie

#22  2018.09.28 15:38:00 ~Do pigula

To po co inwestujesz w ten zawód ? jak tak nie dobrze i źle

#23  2018.09.28 15:43:50 ~Rozbawiona

Pierdu,pierdu ja poczytam

#24  2018.09.28 15:45:43 ~Rozbawiona

Wszyscy mysla ,ze to swiatelko w.tunelu a to jest nadjezdzajacy pociag

#25  2018.09.28 15:53:10 ~a więc

Pielegniarki i inne zawody z Ukrainy są już wiele lat zaproszone. Pracuje troche lekarzy i fizjoterapeutow . Pielęgniarki to pojedyńcze przypadki i wiedza na jaka wydajność pracy muszą się przygotować i nie podejmują tego harowania w Polsce. Wiem bo pracowała na wschodzie Polski.

#26  2018.09.28 16:12:37 ~IDA

Drogie panie, panowie ,koleżanki i koledzy cały czas dyskutujemy , rozmawiamy o danych nam podwyżkach- nowej siatce płac ,niesprawiedliwosciach płacowych przy okazji obrzucamy się błotem ,nie zostawiając suchej nitki na naszej grupie zawodowej ,ukazując naszą frustrację i ukazując nasze słabe strony- co czyni Nas słabymi.SPOŁECZEŃSTWO POPRZEZ PRZEKAZY W MEDIACH OTRZYMUJE FAŁSZYWY OBRAZ NASZYCH PŁAC. MY SAME także przyczyniamy się częściowo do tego , chociażby poprzez komentarze obrzucające się wzajemnie błotem ,żadna inna grupa zawodowa tego nie robi (proszę sprawdzić np. lekarze).Same próbujemy tu na portalu uzdrowić sytuację i naprawić błędy popełnione przez Rząd i Nasze Izby. Ale to nie na tym szczeblu od tego są IZBY P I P. Myślę że jednym z celów .TEGO PORTALU BYŁO ZJEDNOCZENIE NAS,WSPARCIE , POMOC W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW . W obecnym czasie jedynym sensownym rozwiązaniem jest nacisk , presja na nasze IZBY ,przcięż z każdego oddziału jest wydelegowany jeden przedstawiciel. A IZBY WŁAŚNIE SIĘ ZNICH SKŁADAJĄ -NA CO IDĄ NASZE SŁADKI- Przecięż to IZBY Nas tak urządziły , oczywiście jak zwykle nie poniosą żadnych konsekwencji bo MY POKORNIE W UKŁONACH I CZOŁOBITNIE ODDAMY COMIESIĘCZNY CHARACZ i na portalu wylejemy następna porcję pomyj na siebie u radości i uciesze innych. TRZEBA ZROBIĆ PORZĄDEK NAJPIERW U SIEBIE. POZDRAWIAM

#27  2018.09.28 16:41:23 ~ona

Dlaczego policjanci i pozostali mundurowi potrafili się zjednoczyć i wywalczyli podwyżki i przywileje. Tylko dlatego że potrafią działać wspólnie a my? Cóż jesteś już najgorszą grupą zawodową bo bez wyrazu przyjmujemy wszystko co nam zabierają. Byleby koleżanka miała gorzej, wtedy czujemy się idealnie dowartościowane. Nasze środowisko już dawno zatruł jad a z pracy na wielu etatach wyparowało zdrowe myślenie. Zazdroszczę innym grupą zawodowym nie tego że mają ale że potrafią być zdrowi.

#28  2018.09.28 16:43:46 ~do 26

My każdy portal przemienimy w taki sposób obligatoryjnej nagonki na siebie. Dlaczego? Bo takie jesteśmy i koniec kropka.

#29  2018.09.28 17:01:16 ~kasia

Przy podwyżkach powinno się brać pod uwagę nie tytuły ale staż pracy w zawodzie pielęgniarki.Za magistra ,licencjat czy specjalistę to się dostaje pieniążki po zrobieniu tytułów a potem co miesiąc.Jak to może być że pani z mgr która nic jeszcze nie umie ma zarabiać więcej od pani z 20 letnim stażm pracy ale widać może.Te głupoty to wymyślają tylko panie pielęgniarki z mgr.Czy umycie tyłka chorego jest lepsze przez panią magister niż panią z licencjatem no chyba nie. Paniom magisterkom to się nawet łóżka przeciągnąć ni chce a co dopiero mycie chorego.Jeżeli chcą zarabiać więcej to trzeba dołożyć im pracy.Tylko marudzą .Połowa z nich to nawet założyc wkłucia nie potrafią ,zgłębnika.A praca pielęgniarki to raczej z chorym chyba .Panie z mgr to tylko by rządziły a nie robiły.Pyskate ,wredne , nimiłe tylko o kasie by rozmawiały.

#30  2018.09.28 18:01:23 ~Ela do 8,

Jak chcesz zarabiać więcej zrób doktorat TĘPAKU. NIE będziesz musiała pracować 3 X więcej!

#31  2018.09.28 18:53:29 ~piel.oddz.

Staż pracy - wysługa lat czyż nie macie Panie dodatku. Lekarze nie obrażają się że dr n.med. czy prof. czy po specjalizacji II stopnia ma więcej. Do szkół moje drogie PANIE. Kompletnie nie rozumiecie ile godzin nauki poświęciłam na studia magisterskie i umiem się wkłuć , umyć chorego, leczyć rany, założyć sondę obsługiwać sprzęt specjalistyczny i za wiedzę ( co rzadkie w pielęgniarstwie a nie po znajomości ) zostałam oddziałową w wieku 28 lat. Ukończyłam 2 specjalizacje i ukończyłam studia wyższe z najwyższą średnią na całej uczelni otrzymując nagrodę od Rektora. Nie odmawiam pomocy koleżankom służę często radą. Powiem Wam moje drogie Panie że pielęgniarstwo jest moją pasją. Nie obrażajcie tych po studiach ( pielęgniarstwo stało się wolnym zawodem) koleżanki w pracy często nie decydują samodzielnie czekają na lekarza a ja działam od razu bo mam kompetencje i nie boję się ich użyć jak Panie po LM czy studium. Dla mnie ważny jest Pacjent i to jakimi jesteśmy ludźmi w pracy zależy od naszego charakteru a nie wykształcenia. To że trafiają się Wam tacy ludzie to przykre poprostu. Nadmieniam że starsze koleżanki są w stosunku do mnie bardzo miłe i z zainteresowaniem słuchają moich szkoleń wewnętrznych i nie wyzywają mnie od magistrów jak Wy tutaj. Niejednokrotnie nauczyłam ich rzeczy o których nie miały pojęcia i są mi wdzięcznie bo czują się pewnie na swoich dyżurach a nie uciekają do kanciapy i nie wysługują się jedna drugą i nie siedzą i nie piją 10 kaw i nie wcinają ciast tylko zajmują się pracą nad chorymi. Pozdrawiam moje koleżanki życzę wszystkim takiego personelu jak mam ja.

#32  2018.09.28 18:57:43 ~Plg

Bez komentarza Wiedziałam,że będzie taki bajzel.Wszystkie pielęgniarki zmojego grona / LM,SM/ są zawiedzione,odbiera nam ta cała sytuacja chęci do pracy.Po latach potwierdziło to wszystko,że wybrałyśmy zły zawód.

#33  2018.09.28 19:08:14 ~Do13

W jakim jezyku napisalas "wyksztalcona" pogardzajaca innymi? Do 2021 na emerytury idzie 56 000 pielegniarek z 200 000 zarejestrowanych. Zostaniecie same magisterki i utopicie sie we wlasnym jadzie,we wlasnej truciznue ktora z was sie wylewa

#34  2018.09.28 19:12:12 ~Plg

Jak można powiedzieć ,że my po LM czy Studium nie podejmujemy samodzielnie decyzji bo nie mamy kompetencji. Prowokujecie aby pozostawić młode mgr. i niech podejmują samodzielnie decyzję bo macie takie aspiracje że nie będziecie czekać na zlecenia lekarskie.

#35  2018.09.28 19:19:08 ~Do21

Pielegniarki z Ukrainy nie przyjada. Powody:1- ich dyplomow w Polsce nie ma kto uznac. Kiedys robily to Kuratoria Oswiaty. A od co najmniej 10 lat powinny robic to Izby ale nie chca. Pielegniarka z Ukrainy czy Bialorysi czy innego kraju najpierw musi zrobic polski licencjat i mgr co daje 5 lat. Poza tym musi zdac jezyk polski w mowie i pismie co najmniej na 2. 2-one,na swoje paszporty biometryczne moga jechac na Zachod gdzie ich dyplomy sa z marszu uznawane,od reki sa nostryfikowane.

#36  2018.09.28 19:29:06 ~8 do 30

Kiedys zeby zrobic specjalizacje nie trzeba bylo miec mgr. Trzeba bylo miec dyplom, prawo wykonywania zawodu,dlugi staz pracy i skierowanie od pracodawcy ktory za nauke placil. Ale to bylo przed reforma w 1999. I jest duzo pielegniarek ze specjalizacja mimo iz maja LP i SM, tak jak ja. Zreszta co ci da specka np.z chirurgii jesli dyrektor przerzuci cie np.na pediatrie czy interne albo do przychodni. Tam jestes zwykla pielegniarka a nie specjalistka. I tak beda robic dyrektorzy zeby nie dac dodatkowych pieniedzy. Wtedy w d.e bedziecie mogly sobie wsadzic swoje studia i specjalizacje. Dzieki Bogu ja juz za chwile emerytka. A wy topcie sie we wlasnym jadzie

#37  2018.09.28 19:39:07 ~Artur

Do #31 piel. Oddz. Bardzo fajny wpis podoba mi sie twoje podejście chyba dlatego ze mam podobne poglady, ja rownież nie narzekam bo lubie swoją prace i rowniez nie spotkałem sie w pracy z uszczypliwosciami ze mam magistra wrecz przeciwnie. Gratulacje z powodu zostania oddzialowa ja rowniez jestem przed 30 tka i wlasnie po nowym roku ma byc nowy konkurs tez zamierzam startowac i oczywiscie wygrac go. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkim klocacym sie ciagle tutaj i o wszystko proponujerelanium lub urlop bo wspolczuje waszym wspolpracownikom.

#38  2018.09.28 20:09:40 ~do 31

Mnie też się podobają prawdziwi specjaliści, a nie ludzie którzy swój zawód sprowadzają do toalety pośladków.

#39  2018.09.28 20:21:21 ~Plg

Dziękuję za ludzi którzy swój zawód sprowadzają do toalety pośladków.Nie chciałabym znaleźć się w szpitalu gdzie byłyby tylko mgr.i licytowałyby się która ma pomóc pacjentowi w toalecie pośladków.Przecież to takie urągające.Wstyd

#40  2018.09.28 20:24:54 ~Sauron

Kobiety, ogarnijcie się. Nic innego nie robicie tylko się nawzajem krytykujecie. Zazdrośnice paskudne. Zmieńcie zawód. Jedna drugą by utopiła za grosz w szklance wody. I Wy określacie się mianem pielęgniarki? Coś z Wami nie tak kobiety.

#41  2018.09.28 20:24:56 ~Pol

Za chwilę będą same specjalistki a nikogo do roboty .Wszyscy się wtedy obudzą.

#42  2018.09.28 20:28:43 ~Zol

Żadne zazdrośnie tylko trochę szacunku panie wykształcone

#43  2018.09.28 20:28:56 ~do 37

Z tym relanium to pojechałeś jak pielęgniarski żółtodziób.

#44  2018.09.28 20:30:45 ~ad 31

Zakładam, że to marna prowokacja. Jeśli jednak ten wpis jest na serio ,to bała bym się być i pacjentem pod opieką i pracownikiem pod zwierzchnictwem takiej przerażajacej osobowości .

#45  2018.09.28 20:38:11 ~ad 44

Nareszcie mądry człowiek

#46  2018.09.28 21:28:05 ~Gość

Pielęgniarki będą mieć 10 tys i będzie mało. Ciągle gadają że nie odchodzą od luzek pacjenta. A prawda jest taka że to opiekun i sanitariusz wszystko robi. Albo ratownik. Nygusy z nich i tyle

#47  2018.09.28 21:34:33 ~Plg

Kochane koleżanki z mgr plg i specjalizacją nie zdziwię się jak za kilka lat skażą Wam robić studia pielęgniarskie jednolite,w których będzie wliczona specjalizacja.Oczywiście tyczy się to plg, które mają studia I i IIst.O pokrewnych zapomniano ,wyrzucono nas z gry.Jesteśmy pielęgniarkami ze średnim wykształceniem po LM,SM.Nie ważne,że naście lat temu dostałyśmy przyzwolenie na takie kształcenie.Drogie koleżanki z mgr plg nie krzyczcie tylko magister pielęgniarstwa bo bardzo nas krzywdzicie.Mamy kursy kwalifikacyjne,specjalistyczne,specjalizacje i wielki bagaż doświadczenia.Nie jesteśmy gorsze.Nie wyzywajcie nas od nieuków.Wystarczy,że rząd i pańcie nas poniżyłyi upokorzyły.

#48  2018.09.28 21:39:47 ~-ad 46

Właśnie taka wypowiedź daje do zrozumienia , że to bardzo niewdzięczny zawód.Życzę młodym mgr.powodzenia i satysfakcji z pracy.

#49  2018.09.28 22:00:05 ~PILĘGNIARK

Do 2021 to jeszcze należy dożyć,dymisja teraz dla magistrów pielęgniarstwa dodatku

#50  2018.09.28 22:15:19 ~

To przykre że nikt w tym kraju nie szanuje zawodów medycznych Za to każdy kiedyś trafi do szpitala Każdy kiedyś miał czy będzie miał kogoś w szpitalu Każdy dzwonił czy zadzwoni po karetkę Całe społeczeństwo oczekuje od nas pomocy w stanach zagrożenia życia Ale najlepiej żebyśmy robili to za najniższą krajową to przykre Każdy zawód w tym kraju jest lepiej opłacany Od Ratowników Pielęgniarek Położnych Lekarzy zależy życie ludzkie obarczeni są ogromną odpowiedzialnością ile osób z państwa podziękowalo za opiekę nad bliskim uratowanie mu życia czy udana reanimację np dziecka brata żony ile warte jest zycie bliskiej osoby oto odpowiedz Średnie Ratownicy Pielęgniarki /Pielegniarze Położne 22-35 zł/h Etaty 2000- 3200 brutto do tej pory można by założyć że życie człowieka jest warte np 35zl brutto bo średnio reanimacja trwa 60 minut To bardzo przykre To społeczeństwo powinno nas bronić Nie ma się co kłócić kto ile ma zarabiać Zarobki w tych zawodach powinny być adekwatne do wagi i odpowiedzialności .

#51  2018.09.28 22:44:34 ~Do 22 Pigu

Inwestuje w Siebie i pracuje samodzielnie a doświadczenie zawodowe i kwalifikację sa mi niezbędne aby być wyzwolona i niezależna poza tym Dyrekcja czasami ma respekt przed mgr wiesz że nikt nie lubi aby ten drugi wiedział więcej a poza tym przez lata pielęgniarki dały zezwolenie na takie nie fajne traktowanie a szkoda bo możnaby było mieć kartę jak nauczyciele 1 roczny zdrowotny itd ale Nam się nie udało za dużo zazdrosnych koleżanek i po co przecież w grupie Siła

#52  2018.09.29 00:45:35 ~do#31

Co to jest pielęgniarstwo ?

#53  2018.09.29 07:17:39 ~do 51

Kto i czego mógł tobie zazdrościć?

#54  2018.09.29 07:36:13 ~Do#51

Popieram Twoją decyzję o samodzielnej pracy. Przestałam wierzyć w siłę grupy i zrezygnowałam z pracy w grupie. Nie dotyczą mnie płace minimalne, tabelki z grupami i współczynnikami. Moim pracodawcą zostali pacjenci a płatnikiem NFZ. A z zazdrością się spotykam - ze strony koleżanek, które krytykowały podjętą przeze mnie decyzję o rezygnacji z pracy w szpitalu ( z wielce "zaszczytnego" stanowiska oddziałowej ) i które mimo mojego przekonywania nie poszły w moje ślady. Dziś wiem - mnie się udało i cieszę się z tego, że Tobie również. Pozdrawiam.

#55  2018.09.29 07:36:29 ~piguła

Do plg #47 - w innych krajach tak już jest, że specjalizacja wchodzi w studia mgr. W Norwegii nie każdą specjalizację nostryfikujesz bo uznawane są za kursy. Uważam, że byłoby to lepsze rozwiązanie niż klepaniem mgr a potem znowu specki. Cała nadzieja w młodych bo im się jeszcze będzie chciało walczyć, a starszym koleżanką to chyba już się nie chce nic

#56  2018.09.29 08:01:24 ~Pat

Same wymyslilyscie jakis dziwny system ksztalcenia i rozwoju zawodowego. Po co pielegniarkom specjalizacje, po co magisterka? Nie jestescie i nigdy nie bedziecie lekarzami. Jak to mowia, z mycia du*y zrobilyscie sztuke. Sam jestem pielegniarzem i smieje sie ro rozpuku, jak kolezanki po fachu oburzają sie jaknktos nas nazwie personelem SREDNIM, w koncu one maja studia ;) Bielrzydatne mgr i specjalizacje.

#57  2018.09.29 08:07:27 ~hehehe

Od kiedy sekretarka to zawód medyczny? Co ona robi przy pacjencie? NIC! U mnie na oddziale ze swym tłustym dupskiem siedzi w kanciapie i chętnie by jeszcze innym się wysługiwała franca.medyczna .dobre.-;)))

#58  2018.09.29 09:07:11 ~nie

żałuję pielęgniarek po liceum medycznym i bez matury,było tyle bezpłatnych specjalizacji i co ,nie korzystały ! Teraz chcą dorównać pielęgniarkom magisterkom pielęgniarstwa co dużo czasu i pieniędzy wydały.Panie po liceum ogarnijcie się -jeszcze możecie się dokształcić

#59  2018.09.29 09:36:01 ~do 55

Tobie nie chce się nawet nauczyć poprawnej pisowni[koleżankom,a nie koleżanką]

#60  2018.09.29 10:24:05 ~Pomidor

Wszystkie robicie to samo, a chcecie różnych wynagrodzeń? Dyrektorzy są głupi, że was zaliczają do grupy z wykształceniem wyższym czy też ze specjalizacją, bo przeważnie na waszych stanowiskach zarówno wasze wielkie wykształcenie, jak i sprcjalizacja nie są potrzebne, więc zgodnie z ustawą powinnyście zarabiać tyle co pielęgniarki po studium. A tak to się wywyższacie, jakbyście były niewiadomo jakie wartościowe, a tak naprawdę to tylko daliście zarobić uczelniom i innym. Żałosne. Współczuję tylko pielęgniarkom po studium, które muszą robić to samo, do tego pokazywać wam jak się pracuje i jeszcze się z wami dożerać. I przy tym zarabiają dwa razy mniej. Żenada!

#61  2018.09.29 10:46:23 ~Do#58

Masz rację - magisterkom pielęgniarstwa nikt nie dorówna. A szczególnie tym , co to bez względu na temat, piszą : "Bez podwyżki za magistra pielęgniarstwa".

#62  2018.09.29 10:46:31 ~PielSpec

Koleżanki/koledzy pielęgniarki / pielęgniarze . Oczywiste jest patrząc na wpisy , to niezadowolona jest grupa osób które się dalej nie szkoliły . Jak się siadło na laurach i nic nie robiło przez wiele lat , to nie można chcieć więcej . Kto się szkolił wie ile wymaga to wysiłku, czasu i pieniędzy . jak się inwestuje , to zasadna jest różnica pensji w późniejszym czasie - ma staż , doświadczenie i AKTUALNĄ wiedzę . Należy się ! Szkoła jest dla wszystkich otwarta . Rada dla niezadowolonych - podejmijcie naukę i będzie po temacie . Nic już nas nie będzie różnić .

#63  2018.09.29 10:54:10 ~do 62

Moje koleżanki to rozsądne osoby,a nie odrealnione,więc sorry,ale do nich nie należysz.

#64  2018.09.29 11:03:53 ~hmm

Liceum, Magister. to od człowieka zależy ile będzie umieć i jak się zaangażuje w prace. Czasem ludzie z 5 letnim stażem mają już ogromną wiedzę i umieją rozpoznać w porę potencjalne zagrożenie życia i wdrażać pielęgnacje by nie doszło do powikłań u pacjentów na swoim oddziale, a czasem ktoś z dużym stażem ze specjalizacją robi tylko tyle ile potrzeba i jak się zacznie. Prawda jest taka, że płaci się za udokumentowaną wiedzę - np kurs przetaczania krwi, lub specjalizacje (a przynajmniej tak powinno być) i ustawowo od stażu pracy. Jak ktoś pracuje 5lat-35lat, ale się nie ma kształcenia podyplomowego to dostanie tylko pieniądze za stażowe (Doświadczenie), nie za doszkolenie. Kwestia renegocjowania swojej umowy po zdobyciu specjalizacji lub kursu to już oddzielna kwestia, bo nie każdy ma tyle asertywności i najczęściej godzi się na to co mu proponują.

#65  2018.09.29 12:30:50 ~Pielegniaz

A sekretarka odpowiada za czyjeś życie Niech pojedzie do wypadku itd. A będziemy zarabiać napewno już to widzę

#66  2018.09.29 12:46:21 ~Pielengnja

Typowe kobiece zawistne spojrzenie. Nie patrzcie, zr sekretarka zarob8 godnie, patrzcie zebyscie same mialy wiecej.

#67  2018.09.29 13:13:57 ~inna

Jestem pielęgniarką z 37 letnim stażem,solidaryzowałam się z moją grupą zawodową,chciałam bezinteresownie coś dla nas zrobić,Nie udało się.Dlaczego? Brak nam solidarności. Dajemy się robić w bambuko izbom do których obligatoryjnie musimy odprowadzać składki i obowiązuje rejonizacja w/w nie zależy na klarowności typu poziom wykształcenia poziom zarobków z prostego powodu. Bardzo łatwo dajemy się podpuszczać,nie działamy wspólnie jak np.lekarze Jestem mgr piel,dwie podyplomówki kształciłam się kierunkowo ,jak byłam niezadowolona z płacy i warunków pracy to były dwa wyjścia pracuję i nie narzekam albo zmieniam pracę.Teraz jestem zadowolona z pracy i płacy. Pracuję z pielęgniarkami i i nnymi grupami. Wyleczyłam się z prób działania na rzecz pielęgniarek.Życzę zdrowia szczególnie złośliwym,nieżyczliwym - przy takiej postawie można prędko je sstracić.

#68  2018.09.29 15:08:02 ~Plg

P Minister Józefa nie zawsze będzie na tym stanowisku. Do pracy na oddział nie pójdzie.Być może kiedyś zostanie sekretarką i wyższe pobory jak znalazł.

#69  2018.09.29 19:32:53 ~Emi

Bylam w odwiedziny w szpitalu i widzę tragedię chorzy wołają pielęgniarkę ale nie ma jej jest taki brak pielegniarek. Dla chorego to jest ważne zapewnienie potrzeb biopsychospolecznych. Czy to kogoś obchodzi w tym kraju czy tylko licytacja ile za jakie wykształcenie a jezeli chodzi o pracę pielegniarki to musi być na najwyższym poziomie ale przy braku personelu to katastrofa i jeszcze jedno wykonujemy te same czynnosci i każdy ma prawo do uczciwej zapłaty

#70  2018.09.29 19:39:23 ~Do 63

Swego czasu zmieniłam pracę i pielęgniarka pracująca w danym miejscu dłuższy czas przedstawiła mi się zaznaczając, że będziemy sobie mówić na pani, bo ja za krótko pracuję, żebyśmy były koleżankami. Pragnę zaznaczyć że jesteśmy w podobnym wieku i mamy podobny staż w zawodzie. Nie przeszkadza mi to, można i tak, pytanie tylko po co? Czy nie lepiej współpracować, wspierać się i pomagać sobie, nawet jeśli się różnimy pod jakimiś względem? Najwyraźniej nie :(

#71  2018.09.30 07:36:54 ~Haha

Czy ja teafiłam na forum pielęgniarek z serialu "Daleko od noszy"? Chyba jednak jest jeszcze gorzej, bo tamte są tylko słodkimi idiotkami i są to postaci fikcyjne, a tu total real:)Tyle ,że głupota jest tu mocno doprawiona zawiścią,złością, przerośniętym ego, manią wyższości tudzież malkontenctwem.Większość komentarzy utwierdza osoby postronne,że pielęgniarka to tylko głupiutka istotka, która w starciu z drugą kobietą przeistacza się we wściekłą zazdrosną furię.Ehhh spójrzcie na inne grupy zawodowe np lekarzy.Opamiętajcie się, może czasem lepiej zamilczeć.Wszystkue jedziemy na tym samym wózku,czy raczej na taczce,więc może zjednoczmy siły w lepszej sprawie i spozytkujmy je nie na obrzucanie się inwektywami,poniżanie,licytowanie i swary.

#72  2018.09.30 08:59:49 ~Plg

Do P. POMIDORA.Staję w obronie koleżanek z mgr pielegniarstwa.Mimo ,że jestem plg po SM z wyższym pokrewnym to nie pozwolę na takie komentarze.Nie ma Pan zielonego pojęcia jaki jest zakres obowiązków plg.Począwszy od obsługi sprzętu specjalistycznego po zmianę pampersów .Jak widzę nasza praca kojarzy się Panu z tym ostatnim.Podam jeden przykład.Jak Pan Pomidor myśli kto określa grupę krwi? Kto sortuje krew żeby móc ratować życie ludzi ? Kto ją krzyżuje? Kto ją przetacza? Kto monitoruje przetaczanie krwi? Wszystko to robią plg.Lekarza obowiązkiem jest sprawdzenie numerków krwi,które wcześniej sprawdziła pielęgniarka. Po toczeniu krwi pielŕgniarka ma mnóstwo procedur do wykonania.Lekarz tylko składa podpis.Kto zbiera laury? Proszę więcej nie pisać takich głupot i nie robić z nas nieuków.Jeżeli odejdą pielęgniarki zaręczam wiele placówek padnie.Przytoczyłam tylko jeden przykład a są ich setki taki jest nasz zakres obowiązków.W innych zawodach wyklepiesz 5 czynności i koniec pracy.W naszym zawodzie każdego dnia czeka nas niespodzianka ,z którą musisz b.szybko i zwinnie uporać się ,bo od tego zależy życie drugiego człowieka.Życzę zdrowia i życzę Panu żeby w r. choroby opiekowali się Panem sami profesorowie i doktorzy. Potem możemy podyskutować.

#73  2018.09.30 09:17:38 ~#

Przez zapis w ustawie "nie wymagane na stanowisku " pielęgniarka pracująca przy pacjencie nie będzie miała ponad pięć tys. bez względu na wyksztalcenie. Będzie jeszcze mniej(W Polsce i tak okrojone) etatów pielegniarskich w szpitalach nawet gdy wejdą jakieś "normy "czy inne zaniżane i manipulowane pseudowyliczenia . Dyrektor mowil "albo podwyżki albo więcej pielęgniarek na jedno i drugie szpitala nie stać". Ale na awans sekreterek po jakichkolwiek/bylejakich studiach do zawodów medycznych i podwyzki jak dla pracowników z wyzszym wykształceniem stać bo one odciążą lekarzy.Np pielegniarka -mgr promocji zdrowia po UM dostanie najniższą jak po średnim wykształceniu a sekretarka z tym samym wyksztalceniem, w tym samym szpitalu -jak po wyższym.Licytujecie się a i tak wszystkie będziecie miały najniższą możliwą podstawę i każda będzie pracować za trzech .I nie spodziewajcie się ze zatrudnia opiekunów żeby was odciążyć. Jeśli zatrudnia to zredukuja pielęgniarki. Jeszcze was obciażą obowiązkami to macie gwarantowane.I nikt oprócz was i pacjentów nie będzie się przejmował, że pacjent niedopielegnowany bo pielęgniarki nie dają rady , bo jest ich za malo. Ważne żeby papiery lekarskie były wypielęgnowane.Skarg chorych i ich rodzin będzie jeszcze więcej. I odejść pielęgniarek ze szpitali też .

#74  2018.09.30 09:37:58 ~Plg

Zgadzam się z 73.Już tak jest.Z tą różnicą,że pielęgniarki nie są zwalniane a zwalniają się same.

#75  2018.09.30 09:41:06 ~Do 73

Tak ! Dokładnie! Na tym całym bajzluto lekarzemają wyjść na swoje.

#76  2018.09.30 12:13:59 ~Saskia

Może na tym zakończmy tą żenującą dyskusję.

#77  2018.10.01 21:10:21 ~do 13

To nie twój portal, masz portal opiekunów, a jak komuś liczysz jego pieniądze, za ciężką pracę, to zapraszam na studia pielęgniarskie dla pracujących - tak, tak, już takie są. Jakim prawem mówisz innym, co mają zrobić? Za kogo się uważasz? Jesteś niżej w hierarchii zawodowej i nie zastąpisz pielęgniarki w jej obowiązkach, a każda pielęgniarka zastąpi ciebie.

#78  2018.10.01 21:57:11 ~Student pi

Nie rozumiem drogie Panie, o co te kłótnie ? Do 10 lat pielęgniarki po liceum medycznym przejdą na emeryturę. Pielęgniarka po licencjacie według nowych przepisów zarobi tyle, co opiekun medyczny, a o ile szerszy ma zakres obowiązków ? Przy takim traktowaniu pielęgniarek po LM czy studium, te nowe po licencjacie będą od razu po szkole planowały emigracje. Szpitali jest ok 900 w Polsce, na każdy przypada po kilkaset pielęgniarek, co roku licencjat z pielęgniarstwa będzie kończyć ok 8 do 9 tyś osób, ( szkół z akredytacją w tym momencie jest ponad 90), do zawodu wejdzie maksymalnie połowa, to jest 4 - 5 tyś, obsada maksymalnie kilkunastu szpitali. "Pytanie za dychę": Ile potrzeba roczników pielęgniarek, aby dokonała się pełna wymiana pokoleniowa we wszystkich szpitalach, poradniach rodzinnych, specjalistycznych, Zolach, dpsach, punktach pobrań krwi, w gabinetach w zakładach karnych, w szkolnictwie, itd. ? Potrzeba, by było wykształcić ok 10 tyś pielęgniarek rocznie, które wszystkie, co do jednej podejmują pracę w Polsce - TO JEST NIEREALNE . PO PROSTU, TE KTÓRE ZOSTANĄ W POLSCE, PÓJDĄ PRACOWAĆ TAM, GDZIE DOSTANĄ NAJWIĘCEJ A RESZTA POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW BĘDZIE MUSIAŁA OBEJŚĆ SIĘ BEZ PRACY PIELĘGNIAREK .

#79  2018.10.02 06:58:23 ~do 78

Podobną wizję snułyśmy 10 lat temu i się nie spełniła,bo się klonujemy.Jedna dobiera sobie drugi etat,a potem z impetem pędzi dalej.

#80  2018.10.02 10:39:27 ~Uj

W mojej pracy dla pielgniarek nie ma knciapy wszystko na widoku la jak uda sie wypić 2 kawy na 12godz dyżurze to jest dobrz.

#81  2018.10.05 12:56:24 ~basia.

Ostatnio byłam w szpitalu jako pacjentka ,miałam zakładany wenflon przez młodą pielęgniarkę(4 ukłucia bez rezultatu),w końcu jej starsza stażem i wiekiem koleżanka zrobiła to za pierwszym razem dodam ,że bezboleśnie. Dziwne mamy czasy gdzie promuje się wykształcenie zapominając o doświadczeniu!

#82  2018.10.08 12:23:47 ~do 81

Taka mądra basia przez "małe b" zapomniała,że ta starsza pielęgniarka zdobywała doświadczenie przez parę lat zanim zaczęła idealnie "się wkłuwać". Podziękuj ministerstwu edukacji, że na praktykach nie wolno nam dotknąć pacjenta, a w pracowni uczymy się na manekinach, ewentualnie na sobie. Pocieszam basie przez "małe b", że ze studentami medycyny jest tak samo, pielęgniarka to pikuś, gorzej jak trafisz pod skalpel teoretyka z chirurgi zaraz po specjalizacji, na której nie wolno mu było samemu przeprowadzać operacji.

#83  2018.10.11 11:40:38 ~Wątroba

Mam nadzieję że kiedyś zabraknie lekarzy i pielęgniarek. A wtedy buraki nawet jak będą mieli kasę to sobie nią d.Y będziecie podcierać. Wszyscy mądrzy a jaką pracę wykonujecie i czy uczciwie pracujecie? Wątpię.Bo nasze społeczeństwo nauczone jest kombinowania. Śmierdziele tylko liczycie kto ile zarabia. Jestem księdzem i mam dwie gosposie i czwórkę dzieci A na miesiąc mam30 tyśi. Pasuje? Ha ha ha

#84  2018.10.11 21:01:13 ~Plg

Do 81 jestem w zawodzie 30 lat.Pamiętam te czasy kiedy prosiłam starsze koleżanki o pomoc.Wydaje mi się ,że to jest normalne.Nasz zawód róźni się od innych zawodów.Zawsze jesteśmy na świeczniku i wszyscy oceniają naszą pracę.To jest stres, okropny stres.Można poprawić błąd w komputerze,na papierze.My swojej pomyłki nie jesteśmy w stanie naprawić.

#85  2018.10.14 00:12:14 ~Pie.spec.

Oddziałowa w wieku 28 lat co może powiedzieć o pracy na oddziale? Jest teoretykiem i będzie tym samym niezła jedzą.Bo dobra tylko będzie w gębie Chciałabym zobaczyć jak będzie swoją wiedzę łączyła z praktyką czyli pomocą przy Łóżku chorego.Woda sodowa szybko uderzy do główki.

#86  2018.10.14 11:53:01 ~Do 31

Kolejna struta i podła oddzialowa ,szkoda,ze jeszcze nagrody Nobla nie dostalas.Och jaka ty jesteś wielka,wyjątkowa i nieprzecietna.Uważaj,bo za chwilę te kursy ,specjalizacje zaczną ci się mylić,pogubisz sie biedaczko.

#87  2018.10.14 12:48:41 ~Pie.dyp

Do 31 No proszę a ja to wszystko umie po LM i jeszcze więcej bo pracuje przy łóżku chorego już 32 lata i nie na jednym oddziale można powiedzieć że studiwalam 32 lata i nadal to robię hehe

#88  2018.10.16 09:33:32 ~do31

.bo ja jestem taka śliczna. , higieniczna.Posłuchaj utworu z repertuaru kabaretu OTTO:)To chyba o tobie:)

#89  2018.10.29 10:04:14 ~magister p

Dlaczego pielęgniarki oddziałowe się nie zmieniają ,całe życie zawodowe na stołkach i czas na emerytury , a piel. oddziałowe dalej pracują jako oddziałowe

#90  2018.11.01 15:19:30 ~Święta B.

O sprawiedliwe grafiki ,aby oddziałowe nie tworzyły ofiar grafikowych ,ofiar świątecznych,nie można dopuścić do niszczenia grafokowego pielęgniarek zmianowych.

#91  2018.11.06 08:18:51 ~Boże Narod

Mówimy -Nie! Krzywdzeniu grafikami pielęgniarki na umowach o pracę! Nikt nie żąda grafików z drugiego miejsca pracy! przez co te co mają kilka prac i kontraktowe czyli najemni pracownicy przedsiębiorcy mają lepiej ustawiane grafiki niż taka biedna co ma jeden etat i to na umowie o pracę co jest tak naprawdę pracownikiem tego szpitala

#92  2018.11.08 20:42:50 ~Do 35

Przyjadą, już są.Darmowa micha i dach nad głową mają zapewnione . Nie tak jak nasze polskie koleżanki muszą za wszystko płacić . Same się do tego przyczyniamy ,brakiem solidarności ,pracujcie dalej na kilka etatów ! ! !

#93  2018.11.10 16:43:21 ~Monika

Z tego co mi wiadomo na sekretarkę medyczną wymagane jest wykształcenie średnie, zatem chyba ~3200 zł, a nie ~3600zł pomimo, iż ktoś na tm stanowisku będzie miał wyższe. Czy czegoś koleżanki nie rozumiałam? Natomiast z wyższym wykształceniem to dobre posunięcie - kto będzie chciał to je nabędzie. Ja ju robię magisterkę. Ja musiałam godzić specjalizację (płacić jeszcze za nią chociaż co miesiąc z pensji idą mi pieniądze na izby), dom i pracę.

#94  2018.11.14 17:13:05 ~1

No i bardzo dobrze

#95  2018.11.16 19:39:40 ~Anna

Pielegniarka z licencjatem to tez wyzsze wykształcenie dlaczego zostaly pominiete

#96  2018.11.16 19:41:51 ~Iga

Pielegniarka z licencjatem oceniana nizej niz sekretarka medyczna śmieszne

#97  2018.11.17 12:43:14 ~Amellla

Do # 95 i 96. Dlatego, że wiedza na kierunku licencjat pielęgniarstwa to po prostu poziom niegdyś Studium Medycznego na kierunku pielęgniarstwa (wykształcenie średnie). Drogie Panie nie jęczeć, a zdobyć tytuł magistra i specjalizację (z Anestezjologii w tym roku były żałosne wyniki i % zdanych - aż wstyd! ). Na zachodzie od zawsze był podział ze względu na wykształcenie i dobrze. No i jednak poziom trochę niżej sekretarki jeśli zapominamy, że na końcu zdania stawiamy kropkę i nie zapominamy o prawidłowej pisowni np. ę, czy ą . Pozdrawiam.

#98  2018.11.17 12:48:37 ~Niewierzę

Faktycznie patrząc na poziom języka polskiego w komentarzach to część pielęgniarek powinna się cieszyć, że otrzymają takie same pieniądze co sekretarka medyczna. Wam nie jest wstyd? To jaki poziom jest na tych wyższych licencjackich studiach? Nie wspominając o obliczeniu dawki leku to już wyczyn. Toż to wiedza z gimnazjum. Pielęgniarka to nie opiekunka medyczna - proszę najpierw od siebie trochę więcej wymagać, a później gdakać.

#99  2018.11.24 22:34:21 ~Do 97 i 98

Macie rację. Też razi mnie pisownia niektórych osób. Czasem jest to niechlujny bełkot z pominięciem znaków interpunkcyjnych, z błędami na poziomie szkoły podstawowej. Koleżanki licytują się na "tytuły", wywyższają, chwalą wiedzą fachową,ale z pisownią kiepsko. Skoro aspirujecie do grona osób wykształconych, to zamiast innym wytykać braki, same popracujcie nad własnymi niedoskonałościami. Jak co niektóre z "wyższym" przebrnęły przez maturę?

#100  2018.11.26 09:53:51 ~Ania

Pracuję w szpitalu prawie 40 lat .Mam ukończone studia magisterskie na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia,oraz studia podyplomowe z zarządzania w służbie zdrowia.Kształciłam się w czasach kiedy była jedna uczelnia kształcąca pielęgniarki na studiach wyższych i to daleko od mojego miejsca zamieszkania.Wprowadzałam do zawodu pielęgniarki ,które są teraz w zawodzie bardzo cenione i muszę przyznać że zawsze podkreślają,kto je nauczył tak dobrej pracy.Nigdy o stanowisko nie zabiegałam bo uważałam,że ktoś kto mnie obserwuje i ocenia doskonale wie że się do tego nadaję .Po latach muszę przyznać że jestem pielęgniarstwem rozczarowana ,żle się dzieje ,jeśli na stanowiska powołuje się panie bez znajomości pracy ,z tzw. ''układów ''.Jeśli pielęgniarki nie mają w swoim środowisku autorytetów ,to wichrzycielstwo zawodowe jest coraz większe,a przecież robimy to wszystko dla nas samych ,bo za chwilę my będziemy pacjentami.Ta moja refleksja niech da do myślenia rządzącym .A tak naprawdę jak wobec tego ma się moja pensja ,czy zostałam ukarana za podnoszenie kwalifikacji,solidną,rzetelną pracę w tym zawodzie.Powinno się liczyć doświadczenie ,jakość i trudność w pracy ,a wykształcenie cenione ,ale nie powodujące przepaści finansowej między pielęgniarkami.Specjalizacja po znajomości i studia pielęgniarskie dublujące dyplom pielęgniarski ,trochę myślenia drodzy państwo.

#101  2018.12.04 15:53:13 ~Do100

Rozumiem i popieram Panią. Cieszy to, że są wśród nas takie koleżanki, które wypowiadają się merytorycznie, bez urągania i ubliżania. Aaa Pani życzę wszystkiego najlepszego i oby została Pani u progu emerytury wreszcie doceniona.

#102  2018.12.13 13:47:54 ~pa

Dlaczego was wszystkie kolejne ekipy w konia robią bo nie jesteście zgrane a na stołkach w związkach zawodowych siedzą osoby, które mają was w doopie i z racji tego, że jesteście głównie kobietami więc macie obgadywanie i zawiść we krwi to was rozgrywają jak chcą. Zobaczcie jak działają związki policyjne i się uczcie maja podwyżki co kadencję mają przywileje i masę dodatków 100 % płatne L4, a wy co macie tyranie za półdarmo i cieszenie się z podwyżki, którą i tak miałyście wcześniej w formie zębalowego. P.s. wnioskuję, że teraz zdawalność na specjalizacjach spadnie do zera ;p

Dodaj komentarz