Wynagrodzenie pielęgniarki mniejsze lub równe wynagrodzeniu pracownika działalności podstawowej.

Nowa siatka płac pracowników ochrony zdrowia

Czytaj więcej w temacie...


Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku:  
 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Najistotniejszą zmianą w tej ustawie jest rozszerzenie zakresu podmiotowego. Do tej pory, jak wspomniałam, regulacją byli objęci pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnieni w podmiotach leczniczych. Obecnie rozszerzamy zakres podmiotowy o pracowników działalności podstawowej, jeśli wykonywanie przez nich zawodu jest związane z udzielaniem świadczeń. Posiłkujemy się tutaj definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami lub na stanowiskach analogicznych. Jak wiadomo, to rozporządzenie wprowadza 3 grupy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Są to: pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej i technicznej. I dla potrzeb tejże ustawy uwzględniamy tę pierwszą grupę, czyli pracowników działalności podstawowej.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

(...)

Kwestia sekretarek medycznych i rejestratorek. Tak, rzeczywiście. Ja tutaj już we wstępnej wypowiedzi wspomniałam o tym, że są w tej grupie – i właśnie dlatego zrobiliśmy tę regulację – zarówno sekretarki medyczne, jak i rejestratorki. I dlatego odwołujemy się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2011 r., które zawiera w załączniku nr 1 katalog wszystkich zawodów medycznych zakwalifikowanych do działalności podstawowej. I tutaj w poz. 142 i 143 są sekretarki medyczne i rejestratorki medyczne. Czyli dyrektor, posiłkując się tym rozporządzeniem… Dlatego przywołujemy to rozporządzenie, żeby nie wypisywać katalogu. Jest w tej grupie zawodów i w zależności od wykształcenia… Jeżeli ma… No, bo są panie, które ukończyły szkoły zawodowe czy jakieś inne i są kwalifikowane w innej grupie. Ale sekretarki są w kategorii dziewiątej, tak? Tak, w kategorii dziewiątej.

Wybrał Mariusz Mielcarek

źródło: stenogram posiedzenia