12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

W Polsce pielęgniarek i położnych nie szanują.


12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 23 października 2018 roku:

Poseł Marcin Święcicki:

Czy państwo dokładnie policzyli, ile to będzie kosztować? Co będzie właśnie z sądami, ze szpitalami, z rozmaitymi służbami, z uczelniami wyższymi itd., itd.? Przecież to życie się toczy, taka rzecz powinna być odpowiednio przygotowana. Niech to może będzie święto dodatkowo jakoś, nie wiem, uczczone, ale bez dnia wolnego od pracy. Mogą się odbyć, nie wiem, spotkania, mogą się odbyć demonstracje, mogą się odbyć koncerty, ale nie róbmy z tego dnia (Dzwonek) wolnego od pracy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Głos ma przedstawiciel wnioskodawców pani poseł Elżbieta Kruk.

Poseł Elżbieta Kruk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zasadzie te wystąpienia w ramach pytań to była kontynuacja wystąpień klubowych, więc trudno mi z nimi dyskutować. Podzielę jednak rzeczywiście niepokój w jednej sprawie, czyli chodzi o te zaplanowane operacje, wizyty u lekarza, i tutaj poinformuję państwa, że klub Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie złożył
poprawkę do tej ustawy, która… 
(Poseł Małgorzata Chmiel: Można operować.)
Pani poseł…

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Ale pani poseł, proszę nie dyskutować z salą, tylko wygłosić…

Poseł Elżbieta Kruk:

…która sprawi, że ustawa nie obejmie szpitali i ambulatoriów. Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: A kto zapłaci za to?)
(Głos z sali: A sądy, sądy?)

(...)

Poseł Joanna Frydrych

Poseł wnioskodawca odpowiada na postulaty zgłoszone w toku dyskusji, że szpitale i ambulatoria będą pracować. A ja zatem pytam dalej: Co z opieką nad dziećmi, które 12 listopada nie pójdą do szkoły, a ich rodzice będą w szpitalach i w ambulatoriach?
Czy dodatkowy dzień wolny od pracy ma być jedyną symboliką na 100-lecie odzyskania niepodległości? 
Ta ustawa dzieli i sortuje. To ustawa święto+. 

(...)

Poseł Piotr Babinetz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić poprawki do poselskiego projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

I wreszcie poprawka 3 – po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: Art. 3a. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.

I ust. 2: Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r. Chodzi tutaj oczywiście o to, aby zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków. 

Poseł Joanna Frydrych:

Panie Marszałku! Szanowna Izbo! Drodzy Wnioskodawcy!
Omawiana poprawka rozszerza katalog osób pracujących podczas dnia, które chcecie uchwalić dniem wolnym od pracy, tj. 12 listopada 2018 r.
Mówi, że szpitale, ambulatoria i apteki będą czynne.
To jest dalsze dzielenie i sortowanie Polaków.
Pytam zatem, co z opieką nad dziećmi, które 12 listopada nie pójdą do szkoły, a ich rodzice będą w szpitalu, w ambulatorium czy aptece. Znowu nieprzemyślane i na kolanie.
(Poseł Krystyna Pawłowicz: Ojej, aleś wymyśliła. A może będą stać w kolejce?)
Czym tak ważna rocznica, która zdarza się raz na
100 lat, zasłużyła sobie na takie lekkie traktowanie?
Ale to w waszym stylu, ten sposób stanowienia prawa
i doraźne oraz przypadkowe działania. Dziękuję.
(Poseł Piotr Kaleta: Pięknie, bardzo ładnie. Aż się zamyśliłem.)

źródło: stenogram posiedzenia

Sejm przyjął ustawę z wyżej cytowanymi poprawkami w dniu 23 października 2018 roku

Zobacz treść ustawy

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Ministerstwo zdrowia podało, w którym województwie
jest za dużo pielęgniarek

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia mogą mieć nieznaczny wpływ na rynek pracy. Analiza danych Narodowego Funduszu Zdrowia odnoszących się do personelu pielęgniarskiego i położniczego sprawozdanego do realizacji świadczeń wykazała, że w skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego. Niemniej jednak, należy zauważyć, iż nawet w sytuacji gdy całkowita liczba personelu realizująca świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego w perspektywie kraju jest wystarczająca, to może dochodzić do migracji personelu między poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, świadczeniodawcami lub województwami w celu spełnienia norm przez poszczególne podmioty.

Przeanalizowano liczbę brakujących lub nadliczbowych etatów pielęgniarskich po wdrożeniu proponowanych norm w poszczególnych województwach (wśród podmiotów włączonych do analizy).

Można zaobserwować, iż jedynym województwem które nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby personelu biorąc pod uwagę aktualny stan zatrudnienia, jest województwo opolskie. Dla kolejnych 3 województw (dolnośląskie, lubuskie, pomorskie) aktualny stan zatrudnienia oscyluje na granicy spełnienia norm (<100). Dla pozostałych 12 województwa stan zatrudnienia pozwoli na spełnienie projektowanych norm.

W związku z powyższym można założyć, iż migracja personelu będzie głównie występowała z województwa śląskiego do województwa opolskiego ze względu na swą bliską odległość oraz stosunkowo wysoki bilans etatów w województwie śląskim.


Bałagan w pełni! O 1100 zł wypowiadają się:

ZUS, MZ, związek i izby pielęgniarek

"Wróciłam do wypłaty sprzed czterech lat". Dostały podwyżki i... zarabiają jeszcze mniej

Część pielęgniarek mimo podwyżek otrzymuje mniejsze wynagrodzenie. Mowa o tych, które przebywają na urlopach macierzyńskich czy chorobowych. – Państwo nie powinno tworzyć przepisów, które karzą pielęgniarki. One są bite dwa razy, bo dostawały dodatek "zembalowy", który został zlikwidowany, ale i nie dostają 1 100 złotych do podstawy pensji...

Zobacz artykuł prasowy portalu natemat.pl  z dnia 15 października 2018 roku

Zobacz także: Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100


Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały...".
Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Liczne zgłoszenia do redakcji pielegniarki.info.pl dotyczą sprawy 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego, w kontekście postępowania pracodawców wobec pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży lub urlopach macierzyńskich. 

Część pracodawców odmawia włączenia 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Często argumentacja za takim stanowiskiem pracodawcy sprowadza się do stwierdzenia: "konsultowaliśmy to, i dlatego się nie należy"! 

Mamy także sygnały od części pielęgniarek, że w powyższej sytuacji mają właczone 1100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego(?!)

Wobec powyższego prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami w przedmiotowej sprawie przez pielęgniarki, które doświadczyły powyżej opisanej, oczywistej niesprawiedliwości. 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy pod artykułem oraz przesyłanie na adres mailowy [email protected] ewentualnej dokumentacji w zakresie korespondencji z pracodawcą w omawianej kwestii oraz pisemnych stanowisk np. pracodawców, związków lub izby pielęgniarek w odniesieniu do konkretnych sytuacji. 

Część tej dokumentacji za zagodą ich właścicieli opublikujemy na portalu.  

Oczywiście dane osobowe (pielęgniarek i pracodawców) pozostaną do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek


Totalna dyskryminacja pielęgniarek z wyższym wykształceniem względem pracowników działalności podstawowej 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku:  


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

  • Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Czytaj dalszy ciąg... wypowiedzi wiceminister...

Komentarze użytkowników portalu pielegniarki.info.pl:

  • Jestem oburzona faktem, że pielęgniarka z tytułem LICENCJATA nie jest uważana za pielegniarkę z wyższym wykształceniem. Skończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO, Wydział Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE Posiadam DYPLOM ukończenia U J czyli studiów wyższych. W każdym innym zawodzie liczy się to jako wyższe wykształcenie. Czy Ministerstwo Zdrowia i przedstawicielki pielęgniarek mają inną interpretację przepisów o szkolnictwie wyższym? Uważam, że przepisy dotyczą wszystkich zawodów. Takich pielęgniarek jest w Polsce tysiące. Zdobycie tego wykształcenia kosztowało każdą z nas wiele wysiłku, czasu i niejednokrotnie pieniędzy. Proszę wszystkie Koleżanki Pielęgniarki z tytułem LICENCJATA o stanowczy SPRZECIW. Nie dajmy odebrać sobie należnego WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO przez jakichś urzędników. Myślę, że stać nas na to, aby stanowczo się temu sprzeciwić. Pozdrawiam.
  • "I tak pracownicy z "wyższym wykształceniem" mają ustalony współczynnik 0,73, a ze "średnim wykształceniem" – 0,64." Ta ustawa dyskryminuje pielęgniarki z tytułem licencjata! Panie z izb i podobne "twory" nie znają Ustawy o Szkolnictwie Wyższym?
  • ​Czy w tabeli są wymienieni też pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem z współczynnikiem wyższym niż 0, 73?
  • Bardzo przykre jest to, że nie przyjmuje się do wiadomości, ze w grupie 0.64 są pielegniarki z licencjatem czyli z wyższym zawodowym wykształceniem, a u pracowników nie medycznych przelicznik ten dotyczy tylko średniego wykształcenia. Dlaczego nie mozna dołożyć jeszcze jednej grupy, czy my nie uczyłyśmy się, nie wydawałysmy tak jak magistrowie i specjaliści naszych pieniędzy na naukę ? Niektórzy nawet zrobili maturę ,by pójść na studia. Jesteśmy poniżane na każdym kroku. Choćby to , ze dostałyśmy 1600 brutto brutto, które stopniowo topnieje. Pokażcie mi grupę zawodową, której płaci sie w takiej formie

Zachowano oryginalną pisownie

​Wybrał Mariusz Mielcarek


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.24 18:56:35 ~Fifi

Graturilen. Dobra zmiano!

#2  2018.10.24 19:18:54 ~Xd

Licencjat. .wyższe?

#3  2018.10.24 19:21:09 ~Gość

Nie przeceniajmy się z tym wyższym

#4  2018.10.24 20:19:20 ~Obserwator

Kurde ciągle biedne pielęgniarki. Za mało zarabiają nie mają wolnego. A takie przecież zmęczone i pomocne, więc to każdy chory. . A przecież pracy w tym kraju jest masa. Super że 12.11 jest wolny

#5  2018.10.24 20:20:11 ~Gosc

Czy panie ze średnim wykształceniem sa gorsze od tej z wyższym lub z licencjatem,

#6  2018.10.24 21:48:49 ~-bea

Komentarz do -Obserwatora Super, pieknie, wręcz koncertowo ocenia nas społeczeństwo.że TYYYYLE zarabiamy i jeszcze jęczymy, my zapitalamy w dni wolne i święta, a fala żalu nad ludzmi pracującymi w sklepach,że nie maja 12 listopada wolnego! oj.przecież Wy od nowego roku bedziecie mieli wolne, lecz nas zawód pracuje w ruchu ciągłym jak wiele innych, więc dlaczego te zawody nie mialyby więcej zarabiać? to chyba normalne. a my zapitalamy , a wręcz wprost przeciwnie, zarabiamy jak niziny społeczne.żenada

#7  2018.10.24 22:31:32 ~...

Co za trol pod kazdym tematem rzuca nie zwiazane HASŁA o wyksztalceniu i szuka sporów? Ignoruje.

#8  2018.10.24 22:42:13 ~Margot

Po 39 latach pracy 3 100(netto) - razem z dodatkiem za wysługę lat, pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta. Nareszcie 3 z przodu. A ile zawiści. Emerytury będzie ok. 1850 zł. Praca ciężka jak w kopalni. Emerytura cieniutka - pewnie dlatego że pielęgniarki to nie męzczyźni. Cieszę się że jestem na mecie pracy zawodowej. Zawód zniszczony. Bardziej skłóconej grupy zawodowej nie ma . Ale ja mam to już za sobą. Jeszcze 2 tygodnie, urlop i pa, pa !

#9  2018.10.24 22:53:15 ~Co

Licencjat - koń by sie uśmiał Wszystkim pielęgniarka należą się godne zarobki

#10  2018.10.24 22:55:07 ~piel .

Zakazany handel w niedzielę i nakazane święto 12 list. Dla wybranych.Pisiory mają u mnie pjbe.

#11  2018.10.24 23:50:03 ~Adi

Nie masz pojęcia ile ludzie zarabiają w Polsce. Ja jestem 12 lub 8 godzin. w pracy na nogach z 15 min przerwą i zarabiam znacznie mniej i to z wyższym wykształceniem. W aptece to jest ciężka praca, to nie pani w białym fartuszku.

#12  2018.10.25 07:25:06 ~Do Xd

Do 2 , 3 , 4 , 5 jesteście rasowe trolle. Wiem już teraz jak za komuny wyglądali "rasowi" prowokatorzy. Różnicie się od nich jedynie tym, że dzisiaj jesteście tańsi od dziw.k, bo tylko 2 zeta od "numerka", wpisiku.

#13  2018.10.25 10:36:37 ~........a

Biedne pielęgniarki policja a przecież jest mnóstwo ludzi którzy tego dnia będą pracować i nic na to nie poradzą. .a im ciągle źle czemu tylko oni ch się mówi są ludzie którzy ciężej pracują. .I nie strajkują

#14  2018.10.25 11:05:00 ~do 13

Proponuję zakup słownika, bo ta wypowiedź nie jest w języku polskim.

#15  2018.10.25 11:51:35 ~Buli

W czym macie znów problem! Moja zona tez jest pielegniarka i nie marudzi,ze musi isc do pracy,bo traktuje to jako obowiazek,dyzur. Przecież nie szyscy pójdą na wolne. To w takim razie Straz Pozarna,Policja,Ochrona Granic itp.tez powinni miec wolne.

#16  2018.10.25 11:56:49 ~Buli

Tak jeszcze przy okazji. A co takiego dobrego otrzymaliscie za rządów PO_PSL? Proszę napisać,bo jeste tego bardzo ciekawy.Oczywiscie nie faforyzuje zadnej z partii

#17  2018.10.25 12:37:11 ~Kaja do Bu

My nie marudzimy ,do pracy pójdziemy ,tak samo jak i w święta, sylwestra, nowy rok itd, ale dzień wolny w innym terminie chyba nam się należy? Czy my to jesteśmy obywatelami drugiej kategorii?

#18  2018.10.25 12:57:08 ~Do 13 #

Spie.aj z tego portalu! Weź się za robotę. W inny sposób się nie da wyprosić nieproszonych gości, sorry

#19  2018.10.25 14:16:59 ~do 15

Pielegniarki nie maja dyzurow tylko prace zmanowa tak jak czterobrygadowka w zakladzie np plytek ceramicznych. Dyzury maja lekarze bo za dyzur placi sie odpowiednie pieniadze.

#20  2018.10.25 17:22:38 ~aga

Tak za marginesie.i za miskę ryżu.niestety

#21  2018.10.26 05:52:48 ~do 16

Gdyby nie poprzedni rząd to nie wiem kto przyznałby pielęg. podwyżkę. No ba na pewno nie obecni.

#22  2018.10.26 08:57:00 ~Ello

Pielegniarki w szpitalach zawsze pracują w święta dni wolne od pracy.Tak jak inne służby.Macie za to zapłacone dodatkowo jak za swięto,nie zasłaniajcie się dziećmi idziecie na dyzur w niedziele to kto z nimi zostaje

#23  2018.10.26 10:14:45 ~Tt

Można pracować w Święta ale nie za takie pieniądze

#24  2018.10.26 16:34:18 ~Do#23

Jest to efekt walki "o takie Polskie". Dawno temu mój mąż pracując na stanowisku kierownika zmiany produkcyjnej ( mgr inż. ,system czterobrygadowy ) za pracę w godzinach nocnych miał dopłatę 70 %, w świątecznych - 100 %. I to się kumulowało - świąteczna noc - dodatek 170 %. To se ne vrati.

#25  2018.10.26 21:13:39 ~***prawie

W/g mnie prawda jest taka: decydując się na pracę pielęgniarki WIEDZIAŁAM,że to także dyżury w niedzielę i święta.Taki zawód! Ale czasy się zmieniły.priorytety,ludzie też.Z perspektywy lat uważam,że soboty,niedziele o.k.-trochę więcej płatne,ale już Wielkanoc,czy Boże Narodzenie to już inna bajka! KAŻDY w tych dniach chce być z rodziną! Nie tylko panie pracująca w sklepie-PIELĘGNIARKI TEŻ MAJĄ RODZINY! Te dyżury w/g mnie powinny być płatne co najmniej! 100%.

#26  2018.10.26 21:43:41 ~***prawie

Obecnie społeczeństwo zamiast DOCENIĆ fakt,że ma tyle świąt(czyli możliwości BYCIA z rodziną)-nie szanuje TEGO! Pracuję w SOR-ze więc wiem! . Teraz dni świąteczne dają możliwość,służą do tego,by iść w końcu do lekarza z ,bólami, od miesiąca,tygodnia.zrobić sobie badania-szybciej,niż gdzie indziej. Ale obywatelom NALEŻĄ się święta! Pielęgniarkom nie.

#27  2018.10.28 09:40:17 [email protected]

DO 22. My to wszystko wiemy co Pani napisała .Ale chodzi chyba o to, czy faktycznie w 12.11 dyzur będzie zapłacony jak za święto i czy ten dzien będzie odliczony od ilości godzin obowiązujących w miesiącu listopadzie.

#28  2018.10.29 17:20:57 ~!!anka*

Do 22.No właśnie,a poza tym grafiki na listopad już są zrobione.

#29  2018.10.29 17:25:49 ~!!anka*

Poczekamy,zobaczymy.ale jak znam życie,to znów nas nas wydy.mają.A nasze reprezentantki tam na górze zgodzą się z tym,jak zwykle z uśmiechem na twarzy.

#30  2018.10.30 21:12:23 ~Monia

A mój mąż pracuje w Straży Pożarnej- 24 godziny. Domagam się żeby miał wolne 12 listopada ! To święto też nie jest dla strażaków? Ogarnijcie się! Taka nasza praca. Godziny będą odliczone z normy .A dyżurujące będą mieć zapłacone jak za święto!

#31  2018.11.03 17:47:10 ~Kasia

Przecież 11 też nie jest wolny dla pielegniarek i położnych jak każde inne święto. Szpitale muszą pracować to normalne nie rozumiem o co ta afera. Wiadomo fajnie by było mieć Boże Narodzenie wolne, weekendy, majówkę i resztę ale wybierając ten zawód było wiadomo na co się pisało, jedynie uważam że stawki za takie dni świąteczne powinny być dużo wyższe.

#32  2018.11.06 23:07:52 ~jelenPL

Te Panie na posadkach Izb PIP i ZZPIP mają dobre posadki za 9000ty to poco im walczyć o pielęgnarki, wazne ze płacą składki .A póżniej. balują za nasze pieniądze.WSTYD za te Koleżanki z branży .JESZCZE WUJA REKTOR ZATRUDNI NA UCZELNI NA POMOSTÓWKACH CZY PSEŁDO MGR. POZDRAWIAM .GDZIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PO 25 LATACH.WSTYD

#33  2018.11.07 16:02:15 ~adam

Tylko WY się liczycie i piszecie o sobie,a inny personel 12 listopada też pracuje,technicy,fizjoterapeuci,laboranci itd,żal.Wy dostaliście pieniążki my ZERO a byliśmy z Wami teraz umywacie rączki,dziękujemy! inny personel medyczny.

#34  2018.11.09 20:12:45 ~Doda

Smutne to co dzieje się z zawodem Pielęgniarki! Brak szacunku .odpoczynku.ogrom pracy. Minimum płacy! Kochałam swoją pracę ale wystarcza mi teraz na słabe utrzymanie! Portier ma wyższą emeryturę! I my mamy głosować? Na kogo! Od 50 lat b.z.bądźcie obtymistkami dziewczyn! To taki piekny zawód. .

Dodaj komentarz