Spotkanie pielęgniarek w ministerstwie zdrowia.

Pielęgniarki 2018

Spotkanie pielęgniarek w ministerstwie zdrowia

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.10.2018 r.

Osoby uczestniczące w spotkaniu:

1. J. Szczurek – Żelazko - Wiceminister Zdrowia
B. Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
B. Witkowska – Departament Pielęgniarek i Położnych
K. Malinowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
Z. Małas – Prezes NRPiP
M. Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
K. Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Spotkanie odbyło się na wniosek Ministra Zdrowia (po spotkaniu w dniu 22.10.2018 r.), którego celem było omówienie  wątpliwości związanych z pracami nad wprowadzeniem rozporządzeń koszykowych w psychiatrii oraz analiza realizacji postanowień strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

1. Ustalono, że termin (uzgodniony ze stroną społeczną na spotkaniu w dniu 20.09.2018r. ) wprowadzenia vacatio legis w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w psychiatrii w rozporządzeniach koszykowych został określony na dzień 31.12.2021 roku. (z uwagi na duże braki pielęgniarek zatrudnionych na psychiatrii)
a) Zwrócono uwagę na konieczność monitorowania zatrudnienia pielęgniarek w psychiatrii do momentu wejścia w życie rozporządzeń.
b) Wprowadzenie możliwości zwiększenia środków finansowych dla tych podmiotów, które spełniają normy zatrudnienia przed dniem wejścia w życie rozporządzeń koszykowych jako motywatorów

Urlop szkoleniowy wynikający z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. oczekuje na proces legislacyjny i w kolejnym etapie zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

Porada pielęgniarska  jako świadczenie odrębnie kontraktowane dla pielęgniarek i położnych w połowie listopada ma zostać przekazane do konsultacji zewnętrznych.

Porada diabetologiczna jako świadczenie dla pielęgniarek i położnych jest w trakcie opracowywania przez Ministerstwo Zdrowia i pilotażowo zostanie wprowadzona w przyszłym roku.

Pilotaż KONS ( kompleksowa opieka nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca) projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji społecznych – zwrócono uwagę na nieuwzględnienie pielęgniarek w projekcie KONS i na wniosek Wiceminister Zdrowia  J. Szczurek – Żelazko wprowadzenie zasadnej uwagi.

Wprowadzenie nowego projektu DDOM dla pielęgniarek finansowanego ze środków UE w zakresie opieki dziennej nad pacjentami, będzie przekazany do konsultacji społecznych.

Przygotowanie Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce do wdrożenia jej jako element dokumentu do realizacji przez  Rząd RP.

Ustalenie terminu realizacji promowania zawodów pielęgniarki i położnej jako jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Notatkę sporządziła
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

Zachowano oryginalną treść 

Źródło - strona internetowa oipip w Kaliszu - 6 listopada 2018 roku