Szpitale do ministra: odroczyć nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. Co odpowiedział?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.


Szpitale do ministra: odroczyć nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. Co odpowiedział?

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie

postulatów starostów i dyrektorów szpitali powiatowych

Panie Ministrze,

w dniu 30 sierpnia 2018 r. odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie starostów i dyrektorów szpitali powiatowych. W spotkaniu brało udział 200 dyrektorów i 120 starostów z całej Polski. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy przyjęci wspólne stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej oraz kadrowej w szpitalach powiatowych.

W dokumencie jego sygnatariusze zwracają się do Pana, opisując 3 warunki, które mogą złą sytuację szpitali powiatowych zmienić:

1) zwiększyć wartość umów we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zaangażowania personelu medycznego i niemedycznego o co najmniej 15%,

2) odroczyć wejście w życie norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego do czasu zwiększenia liczby pielęgniarek w systemie,

3) zmienić formę kształcenia podyplomowego lekarzy tak, aby znaczna liczba absolwentów mogła i chciała podjąć kształcenie specjalizacyjne w szpitalach powiatowych.

Bardzo proszę o odpowiedź:

Postulaty dyrektorów szpitali powiatowych i starostów pokazują wyraźnie najsłabsze strony systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do szpitali i pokazują jednocześnie, w jaki sposób można je poprawić. Co może Pan zaproponować tym jednostkom systemu, widząc wciąż pogarszającą się ich sytuację?

Grzegorz Furgo poseł na sejm RP

4 września 2018 roku 

Co odpowiedziało ministerstwo zdrowia w kontekście postulatu o odroczenie wejścia w życie nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?

Cytuję poniżej:

Odnosząc się do kwestii odroczenia wejścia w życie norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego do czasu zwiększenia ilości pielęgniarek w systemie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia przeprowadzono analizę możliwości spełnienia postulowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oparciu o dane wykazywane przez świadczeniodawców do NFZ. Analiza danych Narodowego Funduszu Zdrowia odnoszących się do personelu pielęgniarskiego i położniczego sprawozdanego do realizacji świadczeń wykazała, iż w skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Warszawa, 17 października 2018

Czy odpowiedź ministerstwa jest spójna z rzeczywistością?

Mariusz Mielcarek