Przybyło 13 417 pielęgniarek. Radość ministerstwa zdrowia.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek


PRZYBYŁO 13 417 PIELĘGNIAREK.

RADOŚĆ MINISTERSTWA ZDROWIA.

Mając na uwadze m.in. powyższe działania i stopniowo zwiększającą się od 2014 roku liczbę aktywnych zawodowo pielęgniarek (wzrost o 13 417 pielęgniarek na koniec 2018 r.) Minister Zdrowia wprowadził normy zatrudnienia dla personelu pielęgniarskiego w rodzaju świadczeń zdrowotnych - leczenie szpitalne.
 

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło szczegółową analizę możliwości spełnienia postulowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Analiza danych Narodowego Funduszu Zdrowia, CSIOZ odnoszących się do personelu pielęgniarskiego i położniczego sprawozdanego do realizacji świadczeń wykazała, że aktualna liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych pozwala na spełnienie tej normy w zakresie leczenia szpitalnego. Wielu świadczeniodawców określając zatrudnienie pielęgniarek i położnych na podstawie dotychczasowych przepisów spełnia te kryteria. W sytuacji, gdy całkowita liczba personelu realizująca świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego w perspektywie kraju jest wystarczająca, może dochodzić jedynie do migracji personelu pomiędzy poszczególnymi oddziałami szpitalnymi lub świadczeniodawcami. W obowiązującym porządku prawnym przed wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, obliczanie przez podmioty lecznicze norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych następowało, m.in. w oparciu o kategorie pacjentów, w zależności od intensywności opieki, której wymagają. Środowisko pielęgniarek i położnych sygnalizowało jednak, iż taki sposób ustalania normy dawał dużą dowolność świadczeniodawców skutkując zatrudnianiem mniejszej liczby personelu niż wynika to z realnego zapotrzebowania oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa hospitalizowanym pacjentom.

W związku z powyższym Minister Zdrowia uznał za zasadne wprowadzenie wystandaryzowanej normy zatrudnienia, która będzie stanowiła minimalny poziom zatrudnienia na oddziałach szpitalnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadzają wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały o profilu zachowawczym) i 0,7 na łóżko (oddziały o profilu zabiegowym).

Ponadto należy wskazać, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych służą przede wszystkim zabezpieczeniu dobrej jakościowo opieki nad pacjentem, jak również mają na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla personelu pielęgniarskiego. Mając na uwadze fakt, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, modyfikują warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w części dotyczącej zatrudnienia pielęgniarek i położnych, Ministerstwo Zdrowia podjęło w 2019 r. działania mające na celu ocenę zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych w całym kraju.
 

źródło: odpowiedź na interpelację poselską, której udzieliła wiceminister zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
w dniu 14 lutego 2019 roku. 


Wybrał: Mariusz Mielcarek