MZ - faktyczną liczbę pielęgniarek poznamy w 2019 roku. Serio?

Liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w Polsce.


MZ - FAKTYCZNĄ LICZBĘ PIELĘGNIAREK

POZNAMY W 2019 ROKU

CEL I. Określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców

Działanie 1. Wypracowanie przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych systemowych działań zmierzających do aktualizowania danych znajdujących się w rejestrach okręgowych izb pielęgniarek i położnych przez zarejestrowane pielęgniarki i położne (czynne zawodowo)

Podstawą określenia rzeczywistej liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia oraz określenia docelowych wskaźników opieki pielęgniarskiej i położniczej na 1 tys. mieszkańców są aktualne dane dotyczące osób wykonujących te zawody, gromadzone w rejestrach okręgowych izb pielęgniarek i położnych, a tym samym, dane gromadzone w CRPiP, prowadzonym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. 

Z uwagi na problem dotyczący braku wypełniania obowiązku aktualizowania przez pielęgniarki i położne informacji gromadzonych w CRPiP niezbędne jest wypracowanie propozycji rozwiązań systemowych, w tym prawnych, w powyższym zakresie, które powinny w efekcie zagwarantować aktualizację danych gromadzonych w CRPiP, wprowadzonych na etapie stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, tj. na początku ich kariery zawodowej.

Aktualizacja danych w CRPiP przyczyni się do uzyskania kompleksowej informacji o zarejestrowanych pielęgniarkach i położnych, w tym m.in. aktywnych i nieaktywnych zawodowo, posiadanych kwalifikacjach zawodowych uzyskanych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. Wsparciem dla kompletności gromadzonych danych w CRPiP powinien być System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który umożliwia pozyskiwanie i aktualizację danych o kwalifikacjach zawodowych pielęgniarek i położnych uzyskanych w toku kształcenia podyplomowego.

 

Wypracowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-legislacyjnym, zapewniających rzetelne źródło informacji o pielęgniarkach i położnych, jest działaniem priorytetowym w kontekście zabezpieczenia opieki pielęgniarsko-położniczej w systemie ochrony zdrowia na właściwym poziomie.

 

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. – realizacja na bieżąco do 2019 r.
Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPiP.

źródło: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Wobec powyższego duże zdziwienie wzbudzają przekazywane przez wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko oraz przez prorządowe izby i związki pielęgniarek i położnych informacje w zakresie zwiększającej się liczby pielęgniarek. Informacje te przekazywaliśmy w artykułach:

Przybyło 13 417 pielęgniarek. Radość ministerstwa zdrowia.

Więcej pielęgniarek! Nie o 13 ale o ponad 20 tysięcy. Propaganda czy fakty?

Wybrał Mariusz Mielcarek