Pielęgniarki - opiekun medyczny pobierze badania. Rozszerzą jego kompetencje.

Pielęgniarka a opiekun medyczny.PIELĘGNIARKI - OPIEKUN MEDYCZNY POBIERZE BADANIA.

ROZSZERZĄ JEGO KOMPETENCJE. 

Wiceminister zdrowia Józefina Szczurek-Żelazko w sejmie o opiekunach medycznych w dniu 14 marca mówiła:

"Chcemy więc podejmować działania, aby zwiększyć liczbę osób w innych zawodach, które wspierałyby pielęgniarki. Chodzi o opiekunów medycznych. Zwiększa się liczba szkół kształcących w tym kierunku. Wystąpiliśmy do MEN z wnioskiem o dodatkowe kompetencje. Chodzi m.in. o pobieranie badań, wykonywanie pewnych czynności, które obecnie wykonują pielęgniarki".

W Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce zapisano:

Należy dążyć do tego, aby kompetencje pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnictwa oraz magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa odpowiednio wykorzystać w dynamicznie rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej, przede wszystkim na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem.

Przedstawiciele tych zawodów podnoszą swoje kwalifikacje i są specjalistami w swoich dziedzinach.

Nie wszystkie czynności, które aktualnie są przypisane kompetencyjnie do zawodu pielęgniarki lub położnej, musi wykonywać pielęgniarka lub położna. Te najlepiej wykształcone pielęgniarki i położne mogłyby m.in. koordynować opiekę nad pacjentem, a zgodnie z tendencją substytucji usług zdrowotnych, niektóre czynności o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym mogłyby być wykonywane przez pomocniczy zawód medyczny, będący istotnym wsparciem zarówno dla pielęgniarek i położnych, jak i dla pacjentów.

W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zawodu pomocniczego, którego rolą będzie współuczestniczenie w bezpośredniej opiece nad pacjentem, przy jednoczesnym wspieraniu pracy pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego, w opinii Zespołu niezbędne jest podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej takiej profesji.

Przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w trakcie prac nad Strategią podkreślali, że niewątpliwie istnieje potrzeba włączenia w opiekę nad pacjentem pomocniczego personelu medycznego, niemniej wyrażali negatywne stanowisko w kwestii utworzenia nowego zawodu pomocniczego dla zawodu pielęgniarki. W opinii środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych rolę personelu pomocniczego powinny pełnić osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego.

Zawód opiekun medyczny jest stosunkowo nowym zawodem wprowadzonym do systemu ochrony zdrowia w 2007 r. Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie przygotowana do pomocy osobom chorym i niesamodzielnym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz podtrzymaniu podstawowej aktywności fizycznej i intelektualnej.
Kompetencje opiekuna medycznego określa podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny.

Aktualne regulacje prawne nie określają szczegółowo w sposób jednoznaczny i całościowy wzajemnych relacji między członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, w tym w szczególności zasad współpracy między opiekunem medycznym, a pielęgniarką. 

Zawód opiekuna medycznego ma charakter opiekuńczo-wspierający pacjenta, a zakres jego kompetencji, w części dotyczącej podstawowej pielęgnacji pokrywa się z zakresem kompetencji pielęgniarek.

W związku z tym niezbędne jest uregulowanie zasad współpracy opiekunów medycznych z pielęgniarkami w taki sposób, aby opiekun wykonywał działania związane z podstawową pielęgnacją, co odciąży z tych zadań pielęgniarki, a wysokospecjalistyczne świadczenia pielęgniarskie będą efektywniej wykorzystane w systemie opieki zdrowotnej.

źródło: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Zobacz poniżej całą wypowiedź wiceminister w sprawie przejmowania kompetencji pielęgniarek przez opiekuna medycznego:

Wybrał: Mariusz Mielcarek