Pielęgniarki - nowy projekt w sprawie urlopu szkoleniowego. Jeszcze gorszy!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

PIELĘGNIARKI - NOWY PROJEKT W SPRAWIE

URLOPU SZKOLENIOWEGO

JESZCZE GORSZY!

USTAWA
z dnia ……………………………………
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Wersja projektu z dnia 11 grudnia 2018 roku 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 potwierdza podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Wersja projektu z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

Na czerwono zaznaczono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji projektu

po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.”.

Art. 2. W 2019 r. urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 61a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi do 6 dni roboczych. 

W kontekście powyższego, szczególnego znaczenia nabiera informacja przedstawiona na stronie internetowej prorządowej izby pielęgniarek po spotkaniu z ministrem zdrowia w dniu 3 kwietnia 2019 roku. Poniżej cytuję jej fragment:

"Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Projekt ustawy wprowadzający ten urlop jest obecnie w końcowym etapie uzgadniania pomiędzy ministerstwami i w niedługim czasie zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się, że dołoży wszelkich starań, by uwzględniono zastrzeżenia i uwagi NRPiP oraz OZZPiP w ostatecznym brzmieniu nowelizowanej ustawy".

Teraz ruch należy do prorządowej izby pielęgniarskiej. Usłyszymy głos oburzenia? 

Ostatnio usłyszeliśmy w sejmie podziękowania dla ministra zdrowia za podwyżki dla pielęgniarek. Kto jes składał? Przedstawicielka prorządowych związków pielęgniarek - OZZPiP. Można ich wysłuchać poniżej...

Mariusz Mielcarek