MZ: urlop szkoleniowy pielęgniarek zwiększy dochody firm szkoleniowych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


MZ: URLOP SZKOLENIOWY PIELĘGNIAREK ZWIĘKSZY DOCHODY

FIRM SZKOLENIOWYCH

Jak już informowaliśmy w dniu 15 kwietnia 2019 roku, opublikowano nowy projekt w sprawie urlopu szkoleniowego. Jeszcze gorszy!

W uzasadnieniu do projektu zapisano: 

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną celem stałego aktualizowania swojej wiedzy i podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy (tj. szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego), zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy przez pielęgniarkę i położną - na jej wniosek i za zgodą pracodawcy - w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej ustalany jest przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pielęgniarka i położna ma obowiązek przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy. Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń, o których mowa w § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych. Ponadto, zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej może wpłynąć na większe zainteresowanie przedsiębiorstwami prowadzącymi usługi szkoleniowe, i tym samym może zwiększyć ich przychody. 

źródło: uzasadnienie do ustawy o urlopie szkoleniowym pielęgniarek