Aktualności

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Dorota Gardias w Sejmie: "Prosimy, aby państwo posłowie w ustawie podwyżkowej znieśli limit 40% wzrostu płac". Skutek: podwyżki w zakładach pracy rozdzielane będą na nowych zasadach! OZZPIP oddał nam niedźwiedzią przysługę!

Ministerstwo zdrowia: jeżeli dotychczasowa podwyżka została zrealizowana w formie dodatku, to może dojść do rewizji. Wówczas będą brane pod uwagę inne wskaźniki, czyli od 0 do 100%.

Liderki protestu pielęgniarek i położnych przed kancelarią RM, złożyły poblicznie deklarację, że "nie odejdziemy od łóżek pacjentów". Tak to jest, kiedy "góra" nie konsultuje swoich decyzji z "dołami".

Niedawny werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawił, że polskie pielęgniarki zostały zdegradowane niejako do ˝drugie ligi˝, mimo że ich wiedza i kwalifikacje predestynują je do występowania w ˝ekstraklasie˝.

Trybunał ten uznał, że kraje europejskie nie muszą uznawać zawodowych kwalifikacji polskich pielęgniarek, a tym samym respektować uprawnień z nimi związanych.

Konkurs "Pielęgniarka roku 2007". Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderek.

Bardzo dziękuję za wszystkie email-e oraz telefony w sprawie nowego wizerunku Portalu Pielęgniarek i Położnych. Logowanie na Portal trwa kilka chwil .....

Za kilka dni wybory. Zobacz wykaz z terenu całej Polski wszystkich pielęgniarek i położnych (jednego pielęgniarza), którzy startują w wyborach parlamentarnych.

Zobacz z jakich list startują i na jakich miejscach.

Ministerstwo zdrowia rozdysponowało wszystkie z 1800 miejsc szkoleniowych na dofinansowane z budżetu państwa specjalizacje. Zobacz wyniki ostatniego czwartego przetargu, w którym rozdysponowano ostatnich 475 miejsc.

Zobacz wykaz organizatorów, którzy otrzymają dofinnsowanie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Dwa lata trwały prace w ministerstwie zdrowia nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestru praktyk pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie zostało podpisane w dniu 20 września 2007 roku.

Prezes NFZ zarządzeniem z dnia 9 października określił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w 2008 roku i latach następnych.

W ciągu kilku poprzednich dni na Portalu jest mniej informacji. Spowodowane jest to pracami związanymi z uruchomieniem nowego Portalu. Oglądalność Portalu wzrasta i osiągnęła ponad 800 niepowtarzalnych użytkowników dziennie.

Ważna informacja dla pielęgniarek wykonujących zawód w ratownictwie medycznym! Kolegium ministerstwa zdrowia przyjęło projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w ....

.... sprawie "co może wykonać pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego". Teraz projekt skierowano do Rządowego Centrum Legislacji. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że rozporządzenie w nowym brzmieniu powinno zostać podpisane w ciągu miesiąca.

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Określone w zarządzeniu kryteria oceny ofert będą zastosowane do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2008 r.

Przedstawiamy ujednolicony przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych tekst ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia w latach 2006-2009 i latach następnych.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany zawarte w ustawie z dnia 5 września 2007 roku, która została skierowana do podpisu przez prezydenta.

Wrzesień był pierwszym miesiącem od dnia powstania Portalu Pięlegniarek i Położnych, w którym liczba unilalnych użytkowników, którzy odwiedzili Portal w ciagu miesiąca przekroczyła 10 tysiecy.

Portal w nowej szacie graficznej zostanie uruchomiony około 10 października. Poszukuję osób chętnych do współredagowania Portalu.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do społecznych konsultacji projekty dwóch ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Projekty przedmiotowych ustaw nie nowelizują dotychczas obowiązujących ustaw, lecz przedstawiają ustawy w nowym brzmieniu. Szczegółowa analiza proponowanych zmian wkrótce na Portalu.

II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych. "Problemy prawne, organizacyjne i interpersonalne w codziennej praktyce kadry zarządzającej". Rajgrodz k. Augustowa, 16-19 października 2007r

Pielęgniarstwo w UE, cele i zadania stowarzyszeń pielęgniarskich w Polsce. Praktyczne aspekty wdrażania systemów jakości, zespół wypalenia zawodowego, odpowiedzialność prawna naczelnych pielęgniarek.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Szpitalny Oddział Ratunkowy - Znaczenie w Systemie Ratownictwa. USTKA, 26-27 PAŹDZIERNIK 2007

Rola SOR w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego– pro i contra, zaczenie krótkotrwałej intensywnej terapii w oddziale ratunkowym.

Ważne! Prezes NFZ ogłosił zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Osoby, które zamierzają przystąpić do konkursu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej powinny szczegółowo przeanalizować zaprezentowane dokumenty. Zapraszamy do wymiany poglądów.

„Niemy poród” – opieka położnicza nad kobietą w momencie straty dziecka” oraz „Strefa milczenia – radzenie sobie po stracie dziecka poczętego w sytuacji społecznego zaprzeczania stracie.” Białystok, grudzień 2007.

Organizatorzy warsztatów pragną pomóc polskim położnym, pielęgniarkom w zapoczątkowaniu procesu przemian w zakresie opieki położniczej nad kobietami przeżywającymi żałobę po stracie dziecka.

Dyskusja na Portalu. Wymagać logowania czy wstep wolny? Do każdej części Portalu dla wszystkich czy ograniczyć dostep do wybranych zagadnień przez system logowania?

Dziękuję, za dyskusję w tej sprawie na Portalu. Myślę, że była ona merytoryczna, a argumenty były "za" i "przeciw" obowiązkowi logowania.

Prezes NFZ zarządzeniem z dnia 19 września określił warunki zawierania umów w zakresie opieki długoterminowej w 2008 roku i latach nastepnych.

Osoby, które zamierzają przystąpić do konkursu w zakresie opieki długoterminowej powinny szczegółowo przeanalizować zaprezentowane dokumenty.

Ustawa podwyżkowa oraz jej kolejne nowelizacje, nadal nie obejmą pielęgniarek pracujących w jednostkach budżetowych, domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno – epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa i medycyny pracy oraz żłobkach.

Rząd zapowiada w 2008 roku 20% podwyżki dla pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz krwiodawstwa.

Przedstawiamy kolejnych organizatorów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, którzy będą prowadzić specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa. Wysokości dofinansowania 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Do końca czerwca 2007 roku z 1800 miejsc szkoleniowych rozdysponowano 1125. Kolejne 200 miejsc w miesiącu wrześniu. Pozostało 475 miejsc szkoleniowych.

Z redakcyjnej poczty: Witam, jakiś czas temu pisałam o podwyżkach jakie w naszym szpitalu wywalczyli sobie lekarze. Trochę to trwało, ale my też dostaniemy jakieś pieniądze.

Po wstępnej propozycji dyrekcji, gdzie docelowa podwyżka dla pielęgniarek miała wynieść 200 zł, wynegocjowane sumy wyglądaja nie najgorzej.

Od października zostanie uruchomiony nowy Portal Pielęgniarek i Położnych. Zmieni się szata graficzna. Portal będzie bardziej funkcjonalny.

Zobacz logo Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Senator do ministra zdrowia: Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, iż coraz częściej zdarza się, że bóle kręgosłupa wynikające z przenoszenia ciężarów są przyczyną uniemożliwiającą pracę. Problem ten dotyczy również pielęgniarek.

Osoby takie mają jedynie możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie im renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże taki środek pomocy społecznej jest znacznie niższy niż zasiłek z tytułu choroby zawodowej.

Kursy dokształcające dla pielęgniarek: "Zapobieganie występowaniu powikłań u ciężko chorych" oraz „Status prawny pacjenta psychiatrycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”.

Kursy prowadzi NSTYTUT PIELĄGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĄBIORCZOŚCI W ŁOMŻY.

Senator Janina Fetlińska podczas debaty w senacie o podwyżkach w ochronie zdrowia wyraziła słuszny pogląd, że istnieje konieczność uregulowania odbywania specjalizacji pielęgniarek i położnych w ramach .... rezydentury.

Rezydentura oznacza odbywanie specjalizacji na podstawie umowy o pracę, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji.

Pielęgniarko! Wykonując zawód w zespole ratownictwa medycznego musisz dostosować swoje kwalifikacje do wymogów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Już dziś zainteresuj się problemem.

Dostosowanie kwalifikacji nie powinno sprawić pielęgniarkom trudności. Jednak duże zainteresowanie dokształcaniem, może sprawić kłopot w dostaniu się na szkolenia.

Od października zostanie uruchomiony nowy Portal Pielęgniarek i Położnych. Zmieni się szata graficzna. Portal będzie bardziej funkcjonalny.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia do roztrzygnięcia i proszę o Wasze zdanie.

W Dzienniku Ustaw ukazało się kilka rozporządzeń ministra zdrowia, które wprowadzają alternatywę dla systemu ordynatorskiego.

Tam gdzie dotyczczas było wymagane stanowisko ordynatora, teraz będzie to mógł być także "inny lekarz kierujący oddziałem".

Portal Pielęgniarek i Położnych odwiedza co raz więcej osób. Zobacz z jakich miejsc w Polsce wchodzą internauci na Portal.

Zobacz mapę Polski przedstawiającą dane za okres od 1 września 2007 roku. Portal dziennie odwiedza około 700 niepowtarzalnych użytkowników.

Znamy uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia, które będzie zmieniać zapisy rozporządzenia w sprawie "co wolno pielęgniarce bez zlecenia lekarskiego". Zmiany dotyczą określenia kompetencji pielęgniarki ratunkowej.

Zobacz komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmieniła się definicja pojęcia pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej. Zobacz komentarz redakcyjny.

Przedstawiamy treść ustawy o koontynuacji podwyżek z października 2006 roku w latach następnych. Ustawa trafi teraz do senatu.

Zobacz komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o pomoc. Potrzebuję informacji na temat edukacji polskich pielęgniarek i położnych od momentu kiedy powstały 5-letnie Licea Medyczne. Czy obowiązywał staż po ukończeniu tej szkoły?

Koleżnki z pracy, które ukończyły Liceum Medyczne po roku 1976 twierdzą, że nie miały obowiązku odbycia stażu, od razu dostały prawo wykonywania zawodu. Zatem nie bardzo potrafię odnależć ład w tym wszystkim.

Podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej odbędzie się sesja naukowa dla pielęgniarek. O opiece pielęgniarskiej po zabiegach ortopedycznych w swoich krajach opowiedzą koleżanki z Belgii, Francji, Rosji, Hiszpanii i Portugalii.

Podczas warsztatów dla pielęgniarek zostaną przedstawione rozwiązania nietypowych problemów związanych z pionizacją pacjenta, fiksacją drenów, terapią p/bólową. Odbędą się również ćwiczenia ze sprzętem ortopedycznym. Wejdź na www organizatora Kongresu.

Prezes NFZ zarządzeniem określił sposób i tryb przygotowania i prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na październikowe podwyżki w ochronie zdrowia.

Do senatu została skierowana nowelizacja ustawy podwyżkowej, zgodnie z jej zapisami prawo kontroli realizacji podwyżek będzie miała także Państwowa Inspekcja Pracy.

Sejm znowelizował ustawę wprowadzającą studia pomostowe. Nowelizacja dostosowuje zapisy ustawy do ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym.

Zobacz informator o studiach pomostowych przygotowany przez redakcję Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Działy aktualności