Prawo

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej

Kształcenie przeddyplomowe

Jak zostać pielęgniarką lub położną? Wykaz uczelni posiadających akredytację. Standardy kształcenia. Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu.

Prawo wykonywania zawodu

Procedura stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Stwierdzanie niezdolności do wykonywania zawodu. Przerwa w wykonywaniu zawodu.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Zasady etyki zawodowej.

Kształcenie podyplomowe

Rodzaje, warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Kursy dokształcające, specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz specjalizacje.

Studia pomostowe

Podstawy prawne wprowadzenia studiów pomostowych. Szczegółowe warunki ich prowadzenia. Czas trwania i zasady zaliczania zajęć praktycznych.

Uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Urlop szkoleniowy, zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

Kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia Zawodowe - rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną.

Konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa

Zasady powoływania konsultantów krajowych i wojewódzkich. Kompetencje konsultantów. Wykazy konsultantów, ich stanowiska, zalecenia oraz opinie.

Zakłady opieki zdrowotnej

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, wymagania dla pomieszczeń i urządzeń, minimalne normy zatrudnienia, zasady podawania leków cytostatycznych oraz sposób organizacji leczenia krwią.

Czas pracy

Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, rozkłady czasu pracy, dyżur medyczny, gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Postępowanie konkursowe - na stanowisko naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej

Wykaz stanowisk objętych procedurą konkursową. Procedura postępowania konkursowego.

Dokumentacja medyczna

Sposób i organizacja leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej. Szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w oddziałach chemioterapii, hematologii, przychodniach onkologicznych oraz innych komórkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, w których leki cytostatyczne są stosowane.

Wynagrodzenia

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Regulacje prawne określajace sposób ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej.

Indywidualna, grupowa praktyka

Ratownictwo medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia

Regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawie zawierania umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka poz

Normy dotyczące liczby świadczeniodawców, wymagane kwalifikacje, wymagania lokalowe i sprzętowe, organizacja oraz dostepność świadczeń, pielęgniarska opieka środowiskowa, finansowanie świadczeń. Katalog świadczeń pielęgniarskich, indywidualna karta opieki pielęgniarskiej.

Położna poz

Normy dotyczące liczby świadczeniodawców, wymagane kwalifikacje, wymagania lokalowe i sprzętowe, organizacja oraz dostepność świadczeń, finansowanie świadczeń.

Pielęgniarka szkolna

Normy dotyczące liczby świadczeniodawców, wymagane kwalifikacje, wymagania lokalowe i sprzętowe, organizacja, dostepność oraz zasady tworzenia list uczniów, finansowanie świadczeń. Informacja o szczegółowym zakresie świadczeń /typach szkół i populacji uczniów/ udzielanych przez pielęgniarkę szkolną. Zakres i organizacjia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Składki członkowskie na rzecz samorządu zawodowego

Regulacje prawne dotyczące wysokości składki członkowskiej na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.

Uprawnienia do niższego wieku emerytalnego