Strona główna
Mapa strony
Pielęgniarki i Położne
Fakty Komentarze Codziennie
  DZIĘKUJEMY!!! Ponad 650 tysięcy osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych w 2015 roku!
  Ponad 22 tysiące fanów ma fanpage na FB Portalu Pielęgniarek i Położnych!

Z redakcyjnej poczty: Jaki zakres działań dotyczy pielęgniarki środowiskowej?

Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-30 11:23      Ten artykuł czytano już: 35500 razy !

Świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej kontraktuje NFZ, który stawia wymagania wobec świadczeniodawcy /np. kwalifikacyjne, lokalowe i sprzętowe, organizacji udzielania świadczeń i ich zakresu/.

Poniżej przedstawiamy regulacje NFZ oraz ministra zdrowia w zakresie poruszonym w pytaniu.

Rozdział IV
Świadczenia pielęgniarki POZ


§ 12

Pielęgniarka POZ zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ.

§ 13

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców.
Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2 750 osób.


§ 14

Wymagane kwalifikacje
1.Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 25 ustawy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.                                          2. Dla umów odbiegających od wymogów określonych w ust. 1 ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.",

§ 15

Wymagania lokalowe i sprzętowe
1.Gabinet pielęgniarki POZ, w którym udzielane są świadczenia, musi być wyposażony w następujący sprzęt:
1)kozetka;
2)szafka przeznaczona na przechowywanie leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych;
3)biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone na przechowywanie dokumentacji medycznej;
4)telefon.
2.Neseser pielęgniarki POZ zawiera:
1)podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:
a)zestaw do wykonywania iniekcji,
b)zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych,
c)zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,
d)pakiet ochronny przed zakażeniem.
2)zestaw przeciwwstrząsowy obejmujący produkty lecznicze zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Informacji;
3)aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
4)stetoskop;
5)testy do oznaczania wartości cukru w krwi;
6)pakiet do odkażania i dezynfekcji;
7)glukometr;
8)maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.


§ 16

Organizacja oraz dostępność do świadczeń pielęgniarki POZ
1.Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami następuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy –zgodnie z harmonogramem pracy, stanowiącym integralną cześć umowy.
2.W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
3.W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.


§ 17

Finansowanie świadczeń
1.Kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń pielęgniarki POZ obejmuje koszty udzielania świadczeń przez pielęgniarkę POZ.
2.Stawka, o której mowa w ust. 1, jest korygowana współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej, do której zalicza się świadczeniobiorca:
1)powyżej 2 miesiąca życia do 6 roku życia współczynnikiem 1,30;
2)od 7 roku życia do 65 roku życia współczynnikiem 1,0;
3)powyżej 65 roku życia współczynnikiem 1,95.

Powyżej cytowany tekst to fragment dokumentu :INFORMACJA O WARUNKACH ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ogłoszonego w dniu 9 listopada 200740ku, który został znowelizowany w dniu 1 lutego br.


 
Zakres kompetencji pielęgniarki POZCzęść I.

 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:

  1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  2. świadczeń pielęgnacyjnych;
  3. świadczeń diagnostycznych;
  4. świadczeń leczniczych;
  5. świadczeń rehabilitacyjnych.

 2. Zadania pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez:

  1. pielęgniarkę środowiskową /rodzinną,
  2. położną środowiskową /rodzinną,
  3. pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
  4. pielęgniarkę opieki długoterminowej,

Część II.

A. Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • położną środowiskową/rodzinną,
 • pielęgniarką/położną praktyki,
 • pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.
 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

  1. Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.
  2. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
  3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych.
  4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
  5. Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
  6. Organizacja grup wsparcia.
  7. Realizacja szczepień ochronnych
  8. Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

 2. Świadczenia diagnostyczne.

  1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
  2. Wykonywanie badania fizykalnego.
  3. Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
  4. Wykonywanie testów.
  5. Prowadzenie bilansu wodnego
  6. Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
  7. Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej

 3. Świadczenia pielęgnacyjne.

  1. Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
  2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
  3. Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

 4. Świadczenia lecznicze.

  1. Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
  2. Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
  3. Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
  4. Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
  5. Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
  6. Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
  7. Wykonywanie zleceń lekarskich.
  8. Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
  9. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
  10. Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
  11. Zdejmowanie szwów.
  12. Stawianie baniek lekarskich.
  13. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 5. Świadczenia usprawniające.

  1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
  2. Usprawnienie ruchowe.
  3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
  4. Ćwiczenia ogólnousprawniające.

Fragment dokumentu opracowanego przez NFZ
Kwestie poruszone w pytaniu reguluje także rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zdań lekarza, pielegniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Kontrakty z NFZ

NFZ - kontrakty 2007/2008


 

Książki w Sklepie Pielęgniarek i Położnych
 • Small_Top
 • Small_modele_opieki_pielegniarskiej_nad_chorym_doroslym
 • Small_Top-1
 • Small_yyy
 • Small_ksi____ka_002
 • Small_wstrzykniecia_domiesniowe

Komentarze użytkowników

#1 ~ Data:

dlaczego na pielęgniarkę rodzinną(POZ) spadają wszystkie zadania?Czy ktoś wreszcie mógłby podzielić zakres kompetencji piel.środowiskowej?Musimy wykonywać pracę rehabilitanta, fizykoterapeuty, psychologa itd.Do czego w takim razie służą kontrakty z NFZ na usługi w opiece paliatywnej, długoterminowej, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapeutyczne. Czy nikt z Ministerstwa nie pomyślał o chorych przebywających w domu(obłożnie i przewlekle),czy tym pacjentom nie należy się rehabilitacja w domu?Najlepiej zrzucić wszystkie obowiązki na piel. rodzinną !

#2 ~ Data:

chcę odpowiedzieć na pani pytanie(ale tylko częściowo).Jestem pielęgniarką w opiece dlugoterminowej domowej i wykonuję wlaśnie wszystkie te czynności ,które są mi przypisane.Niektorzy pacjenci rzeczywiście wymagają fachowej rehabilitacji w domu,niestety jej nie mają bo żaden rehabilitant nie p[rzyjdzie za darmo.Większość moich podopiecznych to ludzie starsi-emeryci,renciści,których nie stać na prywatnego rehabilitanta.W tej kwestii zgadzam się z panią zupełnie,ale nie zgadzam się z tym ,ze "wszystkie obowiązki zrzuca się na pielęgniarki rodzinne".Współracuję z pielęgniarkami rodzinnymi w moim mieście (współpraca układ się bardzo dobrze),jak również z piel.w opiece paliatywnej.Pragnę zapewnić,ze zadna z nas nie narzeka,każdy wykonuje co do niego należy i wszystko jest ok.Może my pielęgniarki zamiast narzekać jedna na drugą zaczniemy razem współpracować,bo nigdy w naszym środowisku nie będzie dobrze. pozdrawiam.monika

#3 ~ Data:

Witam.Jestem pielęgniarką środowiskową od kilku lat i współpraca z pielęgniarkami z opieki długoterminowej domowej układa się bardzo dobrze, bez nich nie poradziłabym sobie.Pozdrawiam i wszystkim życzę takiej współpracy:)

#4 ~donia Data: 2009-10-31 12:08:46

Mam niestety złe wspomnienia z współpracy z pielęgniarką środowiskową.Moja matka była leżąca, często konieczne było podanie kroplówki.Musiałam wzywać prywatnie znajomą pielęgniarkę bo środowiskowa zwyczajnie-nie umiała tego zrobić! Twierdziła, że ona ma płacone "za gotowość", a kroplówki nie będzie wkłuwać. To co wogóle należy do tej "gotowości"? nie rozumiem.Raczej panie środowiskowe rękawów sobie nie wyrywają i jeszcze twierdzą, że pracują tak jak maja płacone. Odwrócę - mają płacone tak jak pracują... Zapewne nie wszystkie, ale niestety tak jest...

#5 ~ania Data: 2013-03-19 22:17:39

ja też niemile wspominam kontakt z pielęgniarką środowiskową,moja mama jest przewlekle chora ma ciężką niewydolność oddechowąpoparzyła sobie nogi którym to ja robie opatrunki w domu a w dodatku co 1,5 tygodnia na wyniki. nogi są opuchnięte a przy cukrzycy rany niechcą się goić katorgą jest jezdzenie na wyniki dlatego zapytałam NASZEJpielęgniarki środowiskowej czy mogłaby pobierać mamie krew w domu to na mnie nawrzeszczała i dałam sobie spokój i pytam czy to jest w jej obowiązkach????

#6 ~lilianna Data: 2013-09-26 13:40:14

jestem piel środowiskową od 9 lat praca jest ciężka coraz więcej jest pracy ponieważ środowisko się starzeje a lekarze też nie umieją wypośrodkować komu na prawdę należą się świadczenia w domu a komu nie .Mam pacjentów do których chodzę na zastrzyki pobieram krew a oni zaraz do sklepu do fryzjera.A praca w przychodni rejestracja, EKG ,wzrost ,waga, pobieranie krwi od 7 a gdzie patronaże promocja zdrowia czasu brakuje.Chodzę już 3 miesiąc na opatrunki do pacjenta mam 9 iniekcji 2razy dziennie 2 iniekcje 1raz dziennie b ciężko .A jak zacznie się zima jest jeszcze gorzej

#7 ~Maria Data: 2015-05-09 20:41:50 Ocena artykułu: Ocena! Ocena! Ocena! Ocena! Ocena!

Witam, mam problem, mianowicie moja babcia jest aktualnie przywiązana do łóżka, ma ciężkie owrzodzenie nogi i zaczęły się jej pojawiać odleżyny na pupie. Pielęgniarka srod. odwiedza ją zazwyczaj raz w tygodniu. Co zrobić, gdzie się udać po częstszą pomoc pielęgniarki?

#8 ~Ana Data: 2015-12-12 17:53:07

Po częstszą pomoc pielęgniarki trzeba się udać do jej przełożonych. Obowiązkiem pielęgniarki środowiskowej jest wykonywać zalecenia lekarza, a lekarz na pewno zlecił opatrywanie ran 2 razy dziennie, a nie raz na tydzień!

Praca za granicą

Praca w Polsce

Najpopularniejsze informacje

Liczba wyświetleń: 28910

List! Samo życie.

Liczba wyświetleń: 21778

Chciałam się tylko pożalić ... 38 KOMENTARZY.

Liczba wyświetleń: 41867

Wykształcenie pielęgniarskie a wysokość uposażenia.

Liczba wyświetleń: 116285

Cewnikowanie mężczyzny. 42 KOMENTARZE.

Liczba wyświetleń: 22736

Przepaść pomiędzy teorią a praktyką.

Liczba wyświetleń: 20386

Do pracy z takimi pacjentami nas nie przeszkolono!

Liczba wyświetleń: 23644

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Liczba wyświetleń: 38918

Salowa pielęgniarką instrumentariuszką.

Liczba wyświetleń: 25002

Pielęgniarki w opinii dyrekcji były "stosunkowo mało obciążone pracą" i z tego powodu były oddelegowywane do pracy na inne oddziały. Sąd: "nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu"!

Liczba wyświetleń: 19238

Pielęgniarska ortografia.

Liczba wyświetleń: 42218

Naczelna Izba PiP opublikowała stanowisko w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Zobacz zaproponowany tzw. awans poziomy pielęgniarki i położnej, uzależniony od posiadanego dyplomu, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Liczba wyświetleń: 24349

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie braku właściwego wykorzystania potencjału pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz wprowadzenia ścieżek kariery zawodowej w pielęgniarstwie, które pozwoliłyby na uporządkowanie kompetencji pielęgniarek w zależności od posiadanego wykształcenia.

Liczba wyświetleń: 23371

Przeczytaj tę informację ze względu na solidarność z pielęgniarką z Biłgoraju. Pielęgniarka w czasie dyżuru na oddziale szpitalnym idzie do dyrektora. Informuje o niewystarczającej obsadzie pielęgniarskiej i o zgłoszeniu tego faktu do prokuratury i PIP. W dniu następnym zostaje "oddelegowana" do pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym położonym 20 km od miejsca zamieszkania.

Liczba wyświetleń: 54148

Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Liczba wyświetleń: 26682

Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip od pielęgniarek i położnych.

Portal na nasza-klasa.pl

Zapraszamy do zapisania się do newslettera!