Z redakcyjnej poczty: Jaki zakres działań dotyczy pielęgniarki środowiskowej?

4 min czytania
Aktualności
Z redakcyjnej poczty: Jaki zakres działań dotyczy pielęgniarki środowiskowej?

Poniżej przedstawiamy regulacje NFZ oraz ministra zdrowia w zakresie poruszonym w pytaniu.

Rozdział IV
Świadczenia pielęgniarki POZ

§ 12

Pielęgniarka POZ zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ.

§ 13

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców.
Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2 750 osób.

§ 14

Wymagane kwalifikacje
1.Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 25 ustawy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.                                          2. Dla umów odbiegających od wymogów określonych w ust. 1 ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.",

§ 15

Wymagania lokalowe i sprzętowe
1.Gabinet pielęgniarki POZ, w którym udzielane są świadczenia, musi być wyposażony w następujący sprzęt:
1)kozetka;
2)szafka przeznaczona na przechowywanie leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych;
3)biurko oraz szafka kartoteczna – przeznaczone na przechowywanie dokumentacji medycznej;
4)telefon.
2.Neseser pielęgniarki POZ zawiera:
1)podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:
a)zestaw do wykonywania iniekcji,
b)zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych,
c)zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,
d)pakiet ochronny przed zakażeniem.
2)zestaw przeciwwstrząsowy obejmujący produkty lecznicze zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Informacji;
3)aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
4)stetoskop;
5)testy do oznaczania wartości cukru w krwi;
6)pakiet do odkażania i dezynfekcji;
7)glukometr;
8)maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

§ 16

Organizacja oraz dostępność do świadczeń pielęgniarki POZ
1.Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami następuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy –zgodnie z harmonogramem pracy, stanowiącym integralną cześć umowy.
2.W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
3.W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

§ 17

Finansowanie świadczeń
1.Kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń pielęgniarki POZ obejmuje koszty udzielania świadczeń przez pielęgniarkę POZ.
2.Stawka, o której mowa w ust. 1, jest korygowana współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej, do której zalicza się świadczeniobiorca:
1)powyżej 2 miesiąca życia do 6 roku życia współczynnikiem 1,30;
2)od 7 roku życia do 65 roku życia współczynnikiem 1,0;
3)powyżej 65 roku życia współczynnikiem 1,95.

Powyżej cytowany tekst to fragment dokumentu :INFORMACJA O WARUNKACH ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ogłoszonego w dniu 9 listopada 200740ku, który został znowelizowany w dniu 1 lutego br.

 


 
Zakres kompetencji pielęgniarki POZ

Część I.
 

 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
   
  1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  2. świadczeń pielęgnacyjnych;
  3. świadczeń diagnostycznych;
  4. świadczeń leczniczych;
  5. świadczeń rehabilitacyjnych.
 2. Zadania pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez:
   
  1. pielęgniarkę środowiskową /rodzinną,
  2. położną środowiskową /rodzinną,
  3. pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
  4. pielęgniarkę opieki długoterminowej,

Część II.

A. Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • położną środowiskową/rodzinną,
 • pielęgniarką/położną praktyki,
 • pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.
 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.
   
  1. Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.
  2. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
  3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych.
  4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
  5. Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
  6. Organizacja grup wsparcia.
  7. Realizacja szczepień ochronnych
  8. Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.
 2. Świadczenia diagnostyczne.
   
  1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
  2. Wykonywanie badania fizykalnego.
  3. Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
  4. Wykonywanie testów.
  5. Prowadzenie bilansu wodnego
  6. Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
  7. Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej
 3. Świadczenia pielęgnacyjne.
   
  1. Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
  2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
  3. Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
 4. Świadczenia lecznicze.
   
  1. Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
  2. Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
  3. Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
  4. Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
  5. Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
  6. Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
  7. Wykonywanie zleceń lekarskich.
  8. Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
  9. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
  10. Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
  11. Zdejmowanie szwów.
  12. Stawianie baniek lekarskich.
  13. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 5. Świadczenia usprawniające.
   
  1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
  2. Usprawnienie ruchowe.
  3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
  4. Ćwiczenia ogólnousprawniające.

Fragment dokumentu opracowanego przez NFZ

 


Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Kontrakty z NFZ

NFZ – kontrakty 2007/2008

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze