28 kwietnia – ministerstwo o zembalowym dla pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
28 kwietnia – ministerstwo o zembalowym dla pielęgniarek.


Zembalowe pielęgniarek a nowa siatka płac

Warszawa, 28 kwietnia

2021 DSW.050.41.2021.PJ

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Przemysława Koperskiego w sprawie gwarancji wypłacania tzw. dodatku zembalowego dla pielęgniarek i położonych po 30.06.2021 r. uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. Systematyczne rozmowy Ministra Zdrowia z partnerami społecznymi na temat zasad wynagradzania w ochronie zdrowia prowadzone są od kilku miesięcy na forum Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia przy udziale wszystkich reprezentatywnych central związkowych reprezentujących wszystkie grupy zawodowe ochrony zdrowia oraz organizacji pracodawców. Dnia 17 marca 2021 r. Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia przyjął stanowisko w którym wskazano, co następuje: „Trójstronny Zespół popiera rozpoczęcie procedowanie przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. propozycji Ministerstwa Zdrowia zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczących roku 2021. Strona społeczna oczekuje pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą uwzględniającą propozycje resortu z 26 lutego 2021 r. oraz zapewnienia środków finansowych na ich realizację.”

Powyższe stanowisko zyskało akceptację dwóch z trzech reprezentatywnych związków zawodowych tj.: NSZZ Solidarność i OPZZ, oraz strony reprezentatywnych organizacji pracodawców. Zdanie odrębne jako jedyne zgłosiło Forum Związków Zawodowych.

Akceptowane w niniejszym stanowisku propozycje Ministerstwa Zdrowia obejmują:
 
– podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401);
– przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej (spowoduje to, że już od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy);
– modyfikację ustawowego mechanizmu gwarancyjnego zakazującego pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).
 
Zgodnie z projektowaną regulacją podwyższenie wskazanych wyżej współczynników pracy spowoduje, że kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2021 r., poniżej których pracodawca nie będzie mógł ustanowić płacy zasadniczej (w tym również dla pielęgniarek i położnych nowozatrudnianych), wyniosą odpowiednio:
 
– dla grupy: pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia- 5 478 zł.
– dla grupy: pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa- 4 186 zł
– dla grupy: Pielęgniarka albo położna inna niż ww., która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 3 772 zł.
 
Należy przy tym pamiętać, że ustawa określa gwarantowane minimalne poziomy płac zasadniczych, których podniesienie skutkuje również wzrostem pozostałych składników wynagrodzenia, jak dodatek stażowy, wynagrodzenie za dyżury, pracę w nocy czy święta. Trzeba jednocześnie podkreślić, że ww. regulacja ustalając minimalne poziomy wynagrodzeń zasadniczych nie określa siatki płac w podmiotach leczniczych. Dlategoteż wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników ustalane w podmiotach leczniczych przez pracodawców są często znacząco wyższe od ustawowo gwarantowanych minimów. Zachodzi tu bowiem sytuacja analogiczna do istniejącej w innych niż ochrona zdrowia działach gospodarki, w której powszechna płaca minimalna określona w 2021 r. na poziomie 2800 zł brutto, nie przekłada się na proste wyrównanie wysokości wynagrodzeń osób zatrudnianych tylko do tego minimalnego poziomu. Aktualnie trwają prace nad dookreśleniem sposobu finansowania projektowanych rozwiązań.
 
W odniesieniu do kwestii systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń na kolejne lata należy wskazać, że w cytowanym powyżej stanowisku z dnia 17 marca 2021 r. Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia znalazł się również zapis, że „wszystkie strony Zespołu deklarują gotowość niezwłocznego kontynuowania prac nad zwiększaniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach.”
 
 
Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu    
 

Czytaj więcej w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze