Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu. Kolejna interpelacja poselska w tej sprawie. Poseł pytał ministra zdrowia w lutym 2006 roku, kiedy absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uzyskają prawo wykonywania zawodu?

6 min czytania
Aktualności

Kilkaset osób, które ukończyły uczelnie wyższą na kierunku pielęgniarstwo spotkało się z odmową wydania przez izbę pip prawa wykonywania zawodu. Powodem takiej sytuacji jest niedostosowanie programu kształcenia na wielu uczelniach do wymogów unijnych. Skutek – do obecnej chwili pozbawione są możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. W miesiącu lutym poseł zlożył pierwszą interpelację w tej sprawie. Ministerstwo w odpowiedzi stwierdza, że "Taka sytuacja, jaka miała miejsce na CM UMK w Bydgoszczy, była niestety udziałem wielu absolwentów studiów pielęgniarskich w kilkunastu uczelniach. Po zidentyfikowaniu istoty i skali problemu, w wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy udziale samorządu pielęgniarskiego i szkół wyższych, uzyskaliśmy zobowiązanie rektorów szkół wyższych (w tym Collegium Medicum UMK), iż na koszt uczelni zorganizują kształcenie uzupełniające, pozwalające doprowadzić poziom kształcenia absolwentów do przewidzianego prawem wymiaru godzin".

W miesiącu maju poseł złożył drugą  interpelacje poselską w sprawie uznania wykonywania zawodu pielęgniarki przez absolwentki studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Pytał w niej:

1. Kiedy Ministerstwo zamierza oficjalnie rozwiązać ten problem?

2. Kiedy absolwentki te uzyskają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki?

3. Jak to było możliwe i kto za to odpowiada, że wystąpił taki problem?

Minister zdrowia w czerwcu odpowiedział, że ministerstwo posiada wiedzę o "sześciu absolwentach Collegium Medicum w Bydgoszczy UKM, którym okręgowe izby pielęgniarek i położnych odmówiły stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Odmowy dokonano na podstawie analizy dokumentów przebiegu kształcenia, w wyniku której stwierdzono niezrealizowanie standardów godzinowych kształcenia obowiązujących na kierunku pielęgniarstwo". W odpowiedzi ministerstwa czytamy dalej, że "w związku z faktem, iż podobny problem dotyczył również niektórych absolwentów innych uczelni, w dniu 11 kwietnia 2006 r. w Ministerstwie Zdrowia zorganizowano spotkanie z rektorami i dziekanami tych placówek" (..) "W ramach ustaleń dokonanych w trakcie powyższego spotkania przedstawiciele uczelni kształcących pielęgniarki i położne obecni na spotkaniu zadeklarowali wydłużenie realizacji kształcenia i dostosowanie liczby godzin do aktualnego standardu kształcenia, w celu umożliwienia ich absolwentom ubiegania się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej". Ministerstwo ponadto informuje posła, że "w dniu 31 maja br. zwrócono się do rektorów wszystkich uczelni obecnych na ww. spotkaniu z prośbą o informację na temat sposobu zrealizowania zadania dotyczącego uzupełnienia kształcenia w zakresie brakującej liczby godzin w stosunku do absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, którym okręgowe izby pielęgniarek i położnych odmówiły stwierdzenia prawa wykonywania zawodu". W odpowiedzi na to pismo, Collegium Medicum w Bydgoszczy UKM poinformowało, że ˝w stosunku do absolwentów roku akademickiego 2004/2005 w celu wyrównania różnic programowych zamierza się wziąć pod uwagę liczbę godzin dydaktycznych zrealizowaną w czasie nauki w średnich szkołach medycznych, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (liczba godzin zrealizowana w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych), a także uzupełnić brakująca liczbę godzin w zakresie samokształcenia do obowiązujących 760 godzin˝. Ministerstwo oświadcza na końcu odpowiedzi na interpelację: "W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż ubiegłoroczne absolwentki studiów pielęgniarskich magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK uzyskają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki po dokonaniu przez uczelnię ww. działań".

Jedna z absolwentek, której odmówiono wydania prawa wykonywania zawodu pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich –  "Zgłaszam się z uprzejmą prośbą o zbadanie przedstawionej przeze mnie sprawy i wpłynięcie na jej szybsze rozwiązanie przez odpowiednie organy państwowe. Prośbę swoją motywuję głębokim poczuciem niesprawiedliwości i przekonaniem, że zostałam oszukana przez instytucje i organy Państwa Polskiego".

Rzecznik odpowiada, że Jego urząd nie ma kompetencji do oceny legalności działań organów samorządu zawodowego. Natomiast stwierdza, że izba błędnie pouczyła zainteresowaną osobę o możliwościach odwoławczych. Odwołanie można było składać bezpośrednio do sądu administracyjnego. Błędne pouczenie skutkuje wydłużeniem postępowania administracyjnego.

Na forum Portalu Pielęgniarki i Położnej ata
umieściła w  Pon 04 09 2006 22:38 post:

"Znalazłam info na stronie Naczelnej Izby. Czytałam też odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację posła Łuczaka w naszej sprawie na Portalu Pielęgniarek i Położnych, po której miałam nadzieję, że problem jest już rozwiązany. Co z tego… Pani Prorektor z uczelni, którą kończyłam twierdzi, że do tej pory nie otrzymała żadnej informacji z MZ na nasz temat. Nie dostała podobno także odpowiedzi na pisma, które słała w naszej sprawie do ministerstwa… Więc chwilowo nadzieja na szybkie rozwiązanie problemu mnie opuściła"

W zwiazku z powyższym jedna z absolwentek bez prawa wykonywania zawodu pisze w październiku br. list do ministra zdrowia. Autorka listu stwierdza, że "problem polega na tym, że po upływie 4 miesięcy od tej odpowiedzi władze Uczelni twierdzą, że wysłały do Pani Anny Gręziak, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Jolanty Skolimowskiej, p.o. Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych propozycję rozwiązania opisanego problemu, ale nie otrzymały żadnej odpowiedzi, ani zgody, w związku z czym nie mogą podjąć żadnych kroków. W związku z powyższym proszę o udzielenie mi informacji, jakie kroki powinny być teraz podjęte i przez kogo, aby uczelnia mogła zrealizować podane w piśmie Ministra Zdrowia z 22.06.2006r. zobowiązania oraz aby uniknąć ponownego „przerzucania piłeczki”, które uniemożliwia skuteczne zakończenie sprawy.
Podsumowując – minął rok od ukończenia przeze mnie studiów, wiele miesięcy pracy „zespołu” w Ministerstwie Zdrowia, Minister Zdrowia poinformował Pana Posła Łuczaka o sposobie rozwiązania problemu. Dziś jest już październik, a sprawa nadal nie jest w żaden sposób załatwiona, nie posiadam prawa do pracy w wyuczonym zawodzie
".

Poseł w listopadzie 2006 roku składa kolejne zapytanie do ministra zdrowia w sprawie nierozwiązania problemu uznania wykonywania zawodu pielęgniarki przez absolwentki studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.


Szanowny Panie Ministrze! Jak informuje mnie jedna z absolwentek, która przeczytała na mojej stronie internetowej, że złożyłem interpelację w sprawie uznania wykonywania zawodu pielęgniarki przez absolwentki studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, nic w tej sprawie do tej pory nie zostało wykonane, dalej tą sprawą nikt się nie zajął i nie jest ona załatwiona.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o wyjaśnienie: dlaczego po tylu miesiącach sprawa absolwentek tej uczelni nie została załatwiona?

Z poważaniem

Poseł Krystian Łuczak

 


Należy dodać jeszcze jedną informację,  Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych pismem z dnia 28 listopada informuje, że "uczelnie podejmują działania w stosunku do absolwentów, których kształcenie nie było zgodne z obowiazujacymi standardami kształcenia. Sprawy te są przez uczelnie rozpatrywanie indywidualnie. Aktualnie Departament wystapił do uczelni o informację dotyczącą postepu prac w tym zakresie w poszczególnych przypadkach majac świadomość, że jest to proces długotrwały".

Ponadto zapowiedzano podjecie działań zmierzających do zapobiegnięcia podobnym przypadkom w przyszłości. Ministerstwo wysłało list do Izby PiP w sprawie zgłaszania do ministerstwa przypadków, kiedy uczelnia wyższa prowadzi studia na kierunku pielegniarstwo, położnictwo bez wymaganej akredytacji. Komentarz redakcji Portalu Pielegniarek i Położnych: Na stronach internetowych izb pip zamieszczane jest pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zgłaszania przypadków, kiedy uczelnia wyższa prowadzi studia na kierunku pielegniarstwo, położnictwo bez wymaganej akredytacji. Działania ministerstwa zdrowia zasługują na pełne poparcie ze strony naszego środowiska zawodowego. Rządowy organ administracji państwowej zwraca się do nas w bardzo poważnej sprawie. Świadczy to o dużym poważaniu, jakim cieszy się nasza korporacja zawodowa w ministerstwie zdrowia. Oto my pielęgniarki i położne mamy informować ministerstwo o "wszystkich nam znanych przypadkach", kiedy uczelnia wyższa prowadzi kształcenie bez wymaganych prawem pozwoleń. Sprawa jest tym poważniejsza, że prośba ministerstwa najprawdopodobniej podyktowana jest tym, że część "nielegalnych" uczelni działa w podziemu. Bo gdyby działały oficjalnie to ministerstwo miało by o nich wiedzę!!! Proponuję, pomóżmy ministerstwu. Niech każda pielęgniarka i położna w promieniu 5 km od swojego miejsca zamieszkania przeprowadzi rozpoznanie operacyjne w te sprawie. Ze względu na środki bezpieczeństwa rozpoznanie należy przeprowadzać w co najmniej trzy osobowych grupach. Nie należy rozpoznania przeprowadzać w czepkach, co mogłoby skutkować dekonspiracją grupy. W sytuacji podjęcia informacji, że dana uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku pielegniarstwo, położnictwo należy metodami operacyjnymi uzyskać dostęp do dokumentacji uczelni w celu stwierdzenia czy uczelnia posiada akredytację oraz potwierdzić jej autentyczność. Ministerstwo zdrowia powinno rozważyć wyróznienie dyplomem "Rozpoznanie operacyjne drogą do nowoczesnego pielegniarstwa i położnictwa", pielęgniarek i położnych, które zdekonspirują największą liczbę nielegalnych uczelni. 
A tak na poważnie, pismo ministerstwa to objaw słabości organów Państwa.

Mariusz Mielcare

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8167 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ wskazało winnego braku realizacji obietnicy wyborczej względem pielęgniarek z grupy 5 i 6.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia wskazało winnego braku realizacji obietnic wyborczych wobec środowiska pielęgniarek Ministerstwo zdrowia ustami wiceministra pana Marka Kos oznajmiło, że „zwłoki nie…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Kolejne pielęgniarki zdały pozytywnie egzamin specjalizacyjny.

2 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących…
Aktualności

Praca w punkcie pobrań krwi - blaski i cienie

3 min czytania
W poszukiwaniu zawodu, który łączy w sobie pasję z możliwością realnego wpływu na życie innych, warto zwrócić uwagę na profesję, która może…
Komentarze