Coraz mniejsze zapomogi dla zakażonych pielęgniarek.

4 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Coraz mniejsze zapomogi dla zakażonych pielęgniarek.


Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek

Poniżej publikujemy uchwałę Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmniejszenia wysokości zapomogi dla zakażonych pielęgniarek.

Uchwała nr 2397/VII/2021
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany zasad przyznawania zapomogi specjalnej dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038 z późn. zm.) oraz uchwały nr 2116/VII/2020 w sprawie ustalenia sposobu głosowania członków Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Ustanawia się jednorazową zapomogę specjalną dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na zasadach określonych poniżej.

2. Zapomoga specjalna jest przyznawana w celu umożliwienia członkom MOIPiP w Krakowie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej związanej ze zdarzeniem losowym jakim jest zakażenie członka MOIPiP w Krakowie wirusem SARS-CoV-2, której nie są oni w stanie pokonać za pomocą własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

3. Zapomoga może być przyznana wyłącznie członkowi MOIPiP w Krakowie, wpisanemu do rejestru prowadzonego przez MOIPiP w Krakowie przed datą zakażenia SARS-CoV-2, który regularnie i w odpowiedniej wysokości przez ten okres opłaca składkę członkowską i nie posiada z tego tytułu w żadnym miesiącu zaległości, a nadto spełnia łącznie następujące warunki:

a. został zakażony wirusem SARS-CoV-2
b. zachorował na COVID-19 i z tego powodu podlegał hospitalizacji przez okres co najmniej 7 dni.

4. W przypadku stwierdzenia braku aktualizacji danych wnioskodawcy w rejestrze pielęgniarek i położnych prowadzonych przez MOIPiP w Krakowie lub powzięcia wątpliwości co do prawidłowości obliczonych i opłaconych składek członkowskich, a także w razie powzięcia innych wątpliwości w zakresie treści wniosku i złożonych załączników, Komisja Socjalna przy MORPiP w Krakowie może przed rozpoznaniem wniosku żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

5. Zapomoga specjalna przyznawana jest niezależnie od innych form pomocy socjalnej przyznawanych przez MOIPiP w Krakowie na podstawie aktualnego Regulaminu Komisji Socjalnej.

6. Wniosek o zapomogę specjalną może być złożony tylko jeden raz.

7. Zapomoga specjalna przyznawana jest w stałej kwocie i wynosi 2500 zł.

8. Wnioski o zapomogę mogą być składane wyłącznie do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2.

§2

1. Wniosek o zapomogę specjalną członek MOIPiP w Krakowie składa pisemnie na formularzu według załączonego wzoru. Wniosek musi zostać osobiście podpisany przez członka MOIPiP w Krakowie i może zostać złożony osobiście w siedzibie Izby, przesłany pocztą listem poleconym lub przesłany drogą elektroniczną na adres: [email protected] Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę jego wpływu do MOIPiP, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia wniosku przesłanego listem poleconym uważa się datę stempla pocztowego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a. oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek członkowskich i opłacaniu ich w odpowiedniej wysokości.
b. kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego potwierdzającej hospitalizację spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ww. dokumenty muszą zostać poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

3. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń przez Komisję Socjalną przy MORPiP na planowanych posiedzeniach jeden raz w miesiącu. Od rozstrzygnięcia Komisji Socjalnej przy MORPiP w Krakowie członkowi MOIPiP nie przysługuje odwołanie.

4. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brany jest stan faktyczny z daty złożenia wniosku.

5. Przyznane środki z tytułu zapomogi specjalnej przekazywane będą wyłącznie na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany we wniosku.

6. W przypadku członka MOIPiP spełniającego kryteria przyznania zapomogi specjalnej określone w niniejszym regulaminie, który z obiektywnych przyczyn nie może sam się podpisać, wniosek w jego imieniu może podpisać osoba upoważniona przez tego członka MOIPiP do udostępnienia mu dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Osoba taka, poza wnioskiem określonym w ust. 1 powyżej i dokumentami wskazanymi w ust. 2 powyżej, załącza kopię upoważnienia udzielonego jej przez członka MOIPiP do udostępnienia dokumentacji medycznej.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.

2. Traci moc uchwała nr 2157/VII/2020 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie zasad przyznawania zapomogi specjalnej dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

3. Wnioski członków MOIPiP spełniających przesłanki określonej w uchwale nr 2157/VII/2020 do dnia 31 stycznia 2021 roku włącznie, zawierające kopię wyniku badania PCR wskazującego na zakażenie SARS-CoV-2 do dnia 31 stycznia 2021 roku włącznie, które zostaną złożone w MOIPiP do dnia 14 lutego 2021 roku, rozpatrywane będą według zasad określonych w uchwale nr 2157/VII/2020 MORPiP z dnia 06 maja 2020 roku.

źródło: moipip.org.pl

Czytaj więcej w dziale: Zakażone pielęgniarki

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze