Czas kształcenia na studiach pomostowych. Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło starania o skrócenie czasu kształcenia na poziomie studiów zawodowych (pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo?

5 min czytania
AktualnościInterpelacje posłów i senatorówStudia pomostowe
Czas kształcenia na studiach pomostowych. Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło starania o skrócenie czasu kształcenia na poziomie studiów zawodowych (pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo?
Interpelacja nr 3240
do Ministra Zdrowia
w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych
Szanowna Pani Minister!

Konieczność dostosowania przepisów normujących system kształcenia pielęgniarek do wymogów unijnych poskutkowała wprowadzeniem, jako jednego z etapów kształcenia pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych. Zgodnie z normami prawnymi samorządy straciły możliwość organizowania kształcenia kadry pielęgniarskiej na poziomie szkół policealnych, prawo unijne wymaga bowiem ukończenia studiów przez adeptki pielęgniarstwa. Do uznania kwalifikacji pielęgniarek przez UE potrzeba 4600 godzin praktyk zawodowych oraz trzech lat kształcenia. Z oświadczenia w sprawie studiów pomostowych, wydanego przez Ministerstwo Zdrowia, wynika, iż nie są one obowiązkowe, a dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia nie tracą ważności na terenie naszego kraju. Sprawę studiów pomostowych należy jednak rozpatrywać w kontekście uznawalności kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w innych krajach Wspólnoty. Obecnie, zgodnie z zapisami dyrektyw europejskich uznawane są kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra. W świetle takich zapisów kwalifikacje zawodowe absolwentek liceów medycznych, nawet tych z wieloletnim stażem pracy, nie będą uznawane poza granicami Polski. Podjęcie trzyletnich studiów licencjackich lub studiów zawodowych tzw. pomostowych umożliwia zdobycie wyższego wykształcenia przez pielęgniarki posiadające świadectwa ukończenia szkoły średniej, a w efekcie dostosowanie starego systemu kształcenia kadry pielęgniarskiej do wymogów unijnych.
Warto nadmienić, że komisja Europejska wyraziła zgodę na wykreślenie daty granicznej naboru na studia pomostowe. To, w powszechnej opinii środowiska pielęgniarek i położnych, bardzo korzystny zapis, pozwalający na organizowanie studiów zawodowych do czasu wygaśnięcia zainteresowania nimi przez potencjalnych studentów.

W związku z powyższym pytam:
1) Czy resort zdrowia planuje wykreślenie z obecnie obowiązującego porządku prawnego zapisu dotyczącego daty ostatniego naboru na studia podyplomowe?
2) Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło starania o skrócenie czasu kształcenia na poziomie studiów zawodowych (pomostowych) dla pielęgniarek i położnych?

Beata Małecka-Libera
Poseł na Sejm RP
dn. 05 maja 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –
na interpelację nr 3240 w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych
   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji poselskiej pani Beaty Małeckiej-Libery z dnia 12 maja 2008 r., przekazanej przy piśmie, znak: SPS-023-3240/08 z dnia 20 maja 2008 r., w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
   W odniesieniu do pytania 1 uprzejmie informuję, że inicjatywa strony polskiej związana z przedłużeniem możliwości rekrutacji na studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych poza termin przewidziany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 i z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) rok 2010/2011, została zgłoszona na posiedzeniach Komitetu do spraw implementacji dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, które odbyły się 30 kwietnia i 29 czerwca 2007 r. Państwa członkowskie wyraziły zgodę na takie przedłużenie, co zostało potwierdzone w protokole ze spotkania (MARKT/D/11594/2007-EN). Wiążącą odpowiedź w powyższej kwestii Ministerstwo Zdrowia uzyskało pismem z dnia 3 grudnia 2007 r. znak: MARKT/D3/KM/rh D(2007) 17264.
   Jednocześnie uprzejmie informuję, iż projekt przygotowanej w zeszłym roku nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uwzględniał zniesienie zapisu ograniczającego możliwość kształcenia pomostowego. Przedmiotowy projekt został w wyniku zmian rządu RP wstrzymany na etapie uzgodnień zewnętrznych. Obecnie przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia nowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zgodnie z obowiązującym planem prac legislacyjnych rządu stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów w II półroczu 2008 r. i zostanie skierowany do dalszych prac legislacyjnych. Przedmiotowy projekt, tak jak i poprzedni, będzie przekazany do uzgodnień zewnętrznych, w tym do organizacji społecznych.
   W odniesieniu do pytania 2 dotyczącego możliwości skrócenia czasu kształcenia na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych realizowanych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170), uprzejmie informuję, że istnieje możliwość skrócenia liczby semestrów – do takiego działania uprawnia bowiem przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 92, poz. 885), zgodnie z którym tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek lub położnych mogą trwać krócej niż 6 semestrów, w związku z § 2 ww. rozporządzenia – przy jednoczesnym zachowaniu warunku dotyczącego liczby godzin.
   Przytoczony przepis art. 11 ust. 2 ww. ustawy czyni jednak jeden istotny warunek takiego działania, mianowicie pielęgniarka lub położna musi uzyskać wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów określonych w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.). Tym samym należy podkreślić, że w praktycznym stosowaniu analizowanych przepisów dotyczących czasu trwania tzw. studiów pomostowych należy mieć na uwadze możliwości zarówno uczelni, jak i jej studentów umożliwiające skrócenie liczby semestrów, przy zachowaniu normy dotyczącej minimalnej liczby godzin zgodnej z minimum określonym w ww. rozporządzeniu, pozwalającej jednocześnie na realizację programu. Ponadto liczba semestrów w danej uczelni powinna być określona na samym początku ich rozpoczęcia tak, aby potencjalni studenci i ich pracodawcy wiedzieli, z jakim okresem czasu muszą się liczyć przy podjęciu decyzji o dokształceniu.
   Ministerstwo Zdrowia w celu zmiany powyższego rozporządzenia podjęło następujące działania:
   – Przygotowano i przesłano w lutym 2007 r. do Komisji Europejskiej materiały dotyczące liczby godzin kształcenia w liceach medycznych i szkołach policealnych w latach 1970-2006. Komisja Europejska ponad rok analizowała przesłaną dokumentację, po czym przekazała stronie polskiej kolejne pytania dotyczące przekazanych programów nauczania. Ministerstwo Zdrowia do końca czerwca br. przekaże Komisji odpowiedź na sformułowane zapytania włącznie z wnioskiem w sprawie skrócenia okresu trwania studiów pomostowych.
   – W dniu 27 maja 2008 r. delegacja Ministerstwa Zdrowia pod przewodnictwem pana Marka Twardowskiego, podsekretarza stanu, przeprowadziła rozmowy na powyższy temat z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w tym z dyrektorem generalnym DG Markt, panem Jörgenem Holmquistem, zmierzające do ustalenia postępowania w zakresie zmian dotyczących omawianego rozporządzenia.
   Należy zauważyć, że wprowadzenie zmian w rozporządzeniu będzie wymagało akceptacji zarówno samej Komisji, jak i wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.
  
 Z poważaniem
   Podsekretarz stanu
   Marek Twardowski
   Warszawa, dnia 5 czerwca 2008 r.

Zobacz także:

Aktualności według działów – studia pomostowe

Aktualności według działów – dofinansowane studia pomostowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowne studia pomostowe 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7795 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023…
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
Komentarze