Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu.

12 min czytania
Aktualności

Komentarz redakcji portalu Pielęgniarek i Położnych

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu. Sprawy minimalnego pozimu wynagradzania pielęgniarek i położnych powinny być załatwione na pierwszym miejscu. Gdy nie bedą załatwione to nie ma sensu przechodzić do dalszych etapów prac zespołu. Strona rządowa sprytnie rozszerza katalog spraw, którymi  ma zająć się zespół. Skutkuje to wnioskiem o przedłużenie prac zespołu bo jest wiele spraw. Taka sama taktyka została przyjęta przez rząd w ramach 'Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia’. Powoływano stoły problemowe, podstoliki podstolików i dziś nikt nie pamięta jakie były wnioski z tamtych prac, bo zakończyły sie niczym!  Władza dała sie ludziom nagadać a konkretów żadnych.

Zespół powołał podzespoły – ds. wynagradzania, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia. Historia ’ Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia’ się powtarza. Następnie powoła się np. podzespół wynagradzania… pracowników DPS. I znowu parę miesięcy minie na rozmowach o niczym w podzespołach.

Pada argument, ze nie można ustawowo uregulować płacy minimalnej pracowników ochrony zdrowia. To w takim razie co z Kartą Nauczyciela, którą cytuję we fragmencie regulującym średnią płace:   

’Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

3. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

4. Średnie wynagrodzenie pozostałych nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela kontraktowego – 125%,
2) nauczyciela mianowanego – 175%,
3) nauczyciela dyplomowanego – 225%
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

To w przypadku jednej grupy zawodowej można te zagadnienia regulować, a innej nie? Na początek ustawowe 'średnie wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia’ byłoby krokiem w odpowiednim kierunku.

Jednym z oczekiwań samorządu pielęgniarek i położnych jest to, że zostaną wprowadzone przepisy na mocy, których pielęgniarki będą miały prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, będą mogły korzystać z sanatoriów. Po co samorząd wysuwa takie postulaty. Słuszne! Ale czy to jest dobra strategia. Nie ma płacy minimalnej, nie ma dalszych rozmów!

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

W Sejmie od lutego 2003 roku  złożony jest obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. Do tej pory leży….. w sejmowych szufladach!

Walczą o wyższe zarobki


PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA MIĄDZYRESORTOWEGO

ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA W OCHRONIE ZDROWIA,

które odbyło się dnia 26 września 2006 r.

 

W dniu 26 września 2006 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zespołu oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie poświęcone było m.in.:

  • dyskusji na temat „Informacji dotyczącej statusu pracowników ochrony zdrowia”,
  • podjęciu decyzji odnośnie przedłużenia prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia,
  • zaplanowaniu terminów posiedzeń podzespołów roboczych do spraw wynagradzania, czasu pracy i warunków zatrudniania,
  • zajęciu stanowiska w przedmiocie możliwości wskazaniu propozycji wysokości docelowego wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy w ochronie zdrowia.

Na wstępie Pan Zbigniew Religa Minister Zdrowia, Przewodniczący Zespołu przywitał zgromadzonych Członków Zespołu, a także przybyłą Wiceprzewodniczącą Komisji Sejmowej Panią Poseł Małgorzatę Stryjską i Panią Poseł Halinę Olendzką oraz Pana Senatora Stanisława Karczewskiego.

Poinformował, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło stanowisko w przedmiocie możliwości ustanowienia płacy minimalnej dla pracowników ochrony zdrowia. Zwrócił się do Członków Zespołu z propozycją rozważenia możliwości przedłużenia prac Międzyresortowego Zespołu, z uwagi na możliwość nie dotrzymania terminu ich zakończenia, określonego w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Poinformował, że w przypadku pozytywnego zaopiniowania tej propozycji, na Ministrze Zdrowia będzie spoczywał obowiązek przedstawienia takiej propozycji Premierowi.

Przewodniczący Zespołu przekazał prowadzenie posiedzenia Pani Pani Annie Gręziak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pani Minister Anna Gręziak, przywitała zgromadzonych i zaproponowała przyjęcie porządku obrad posiedzenia Zespołu. Poinformowała, że z uwagi na możliwość wystąpienia z propozycją przedłużenia prac Zespołu, nie zostanie przedstawiony harmonogram prac. Zwróciła się do Członków Zespołu z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i przyjęcie zaproponowanego Porządku obrad.

Głos zabrał Pan Ireneusz Sołek Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”, zaproponował, by w punkcie szóstym Porządku obrad – Sprawy różne, omówiona została sytuacja pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidu oraz pracowników służby medycyny pracy, którzy nie zostali objęci ustawą. Zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji na temat budżetu resortu zdrowia na 2007 r.

Głos zabrała Pani Urszula Michalska, Koordynator Branży „Ochrona Zdrowia i Ubezpieczenia Społeczne” Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zespołu został przyjęty wniosek w sprawie ustalenia harmonogramu prac Międzyresortowego Zespołu.

Pani Minister Anna Gręziak wyjaśniła, że harmonogram może być przyjęty w zależności od tego czy zapadnie decyzja o przedłużeniu prac Zespołu, czy też nie.

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska Przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zaproponowała, żeby po przyjęciu protokołu został zmieniony Porządek obrad, w taki sposób by powstał punkt czwarty, w którym będzie możliwość przedstawienia stanowisk odnośnie przedłużenia prac Zespołu.

Pani Minister Anna Gręziak odczytała Porządek obrad, wraz z naniesionymi poprawkami. Zaproponowany Porządek obrad z poprawkami został przyjęty, przy dwóch głosach wstrzymujących.

Głos zabrał Pan Filip Grzejszczyk Dyrektor Departamenu Dialogu Społecznego, który przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu w dniu 05 września 2006 r. Protokół bez poprawek został przyjęty jednogłośnie.

Pani Minister Anna Gręziak poprosiła zgromadzonych o przedstawienie stanowiska w przedmiocie przedłużenia prac Międzyresortowego Zespołu.

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska, sformułowała wniosek o przedłużenie prac Zespołu i wskazanie terminu, do którego miałyby zostać wykonane powierzone Zespołowi zadania. Zasugerowała, że prace Zespołu powinny być przedłużone minimum do końca 2006 r.

Pani Minister Anna Gręziak, wyjaśniła, że w związku z sugestią Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło z pismem do Prezesa Rady Legislacyjnej przy Premierze o wyrażenie stanowiska w przedmiocie możliwości uregulowania płacy minimalnej dla pracowników ochrony Zdrowia. Przypomniała, że odnośnie powyższego zagadnienia została opracowana opinia prawna, swoje stanowisko wyraziło również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyjaśniła, że w dalszym ciągu przedłuża się analiza ankiet dotyczących wynagrodzeń, m.in. w dalszym ciągu pełnych danych nie przekazało Województwo Mazowieckie. Poinformowała, że pełna analiza danych zostanie przygotowana w terminie 10-12 października 2006 r. Odnosząc się do kwestii określenia sposobu waloryzacji wynagrodzeń po 2008 r., podkreśliła, że konieczne jest uzyskanie prognoz ekonomicznych w zakresie środków NFZ, ale również jasnego stanowiska Prezesa NFZ odnośnie sposobu wyceny świadczeń i sposobu udziału w kosztach tych świadczeń, kosztów pracy. Prognozy ekonomiczne już istnieją, w dalszym ciągu nie ma jednak analiz Prezesa NFZ. Poinformowała również, że wolą Ministerstwa Zdrowia jest zakończenia prac Zespołu do końca 2006 r.

Głos zabrał Pan Andrzej Włodarczyk, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Zadał pytanie, czy jest możliwe by minimalne wynagrodzenie lekarza było ustalone na poziomie, o którym mowa w uchwale Krajowego Zjazdu Lekarzy. Poinformował, że jako reprezentant Naczelnej Izby Lekarskiej, ma określone uprawnienia i w sytuacji, kiedy oczekiwania, które go ograniczają są niemożliwe do spełniania, dalszy jego udział w pracach Zespołu jest niecelowy.

Pani Minister Anna Gręziak, wyjaśniła, że dotychczas uzyskane opinie przeczą możliwości zastosowania takich sformułowań jak „minimalne wynagrodzenie” w jakiejkolwiek innej grupie zawodowej i w jakikolwiek inny sposób niż to jest określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Przewodniczący Zespołu Minister Zdrowia Pan Zbigniew Religa przypomniał, że Zespół zajmuje się nie tylko kwestią minimalnego wynagrodzenia, ale również zagadnieniami czasu pracy oraz zasadami zatrudniania pracowników ochrony zdrowia, które w jego opinii powinny być dla środowiska lekarskiego równie istotne jak kwestia wysokości wynagrodzeń.

Głos zabrał Pan Dariusz Sarti, Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich. Wyraził poparcie dla wniosku Pani Hanny Gutowskiej. W jego opinii minimalnym terminem, umożliwiającym zakończenie prac Zespołu jest 31 grudnia 2006r. Jego zdaniem prace zespołu powinny zmierzać w kierunku opracowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ płaca minimalna jest określona ustawowo. Wskazał, że takie rozwiązanie istnieje w wielu krajach europejskich. Stwierdził, że stworzenie reprezentatywnej grupy przedstawicieli pracodawców publicznych zakładów ochrony, jako partnera do negocjacji ze związkami zawodowymi, nie powinno nastręczać większych trudności.

Pani Minister Anna Gręziak, odnosząc się do wypowiedzi Pana Dariusza Sartiego wyraziła obawę czy pracodawcy będą gotowi podjąć się negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego z pracownikami ochrony zdrowia.

Głos zabrał Pan Maciej Sokołowski Przedstawiciel STOMOZ. Wyjaśnił, że istnieją dwa podstawowe problemy, którymi należy się zająć – przychody i koszty. Należy zagwarantować środki dla pracowników i jednym ze sposobów byłoby określenie płacy minimalnej. Stwierdził, że można tego dokonać również w inny sposób, także w formie układu ponadzakładowego, albo w formie swego rodzaju ustawowo zagwarantowanej „karty pracownika medycznego”. Drugim problemem, na jaki zwrócił uwagę, jest konieczność wskazania dodatkowych środków finansowych zasilających system ochrony zdrowia.

Zadał pytanie, czy i jakie inne rozwiązania prawne rozważało Ministerstwo Zdrowia, w sytuacji, kiedy wiadomo, że nie ma prawnej możliwości ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia? Jeżeli miałby być opracowany ponadzakładowy układ zbiorowy, w którym zgodzimy się przykładowo, że lekarz zarabia 300% przeciętnego wynagrodzenia, a pielęgniarka 150% , to czy podejmowane były analizy, jak zagwarantować środki z budżetu państwa. Wyjaśnił, że przy jednej regulacji prawnej, kwestia przychodów i kosztów jest w jednym ręku. Natomiast, jeśli miałoby to być rozwiązanie niższej rangi niż ustawa, to mimo wszystko dopływ środków do systemu, musi być zagwarantowany ustawowo.

Pani Minister Anna Gręziak wyjaśniła, że w Ministerstwie Zdrowia były podejmowane rozważania nad sposobami uregulowania powyższych sytuacji. Przypomniała również, że zagadnieniem, które przede wszystkim powinno być dyskutowane jest ustalenie zasad waloryzacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Jednakże niezależnie od tego, jaki będzie sposób regulacji, nazwa aktu prawnego, można mówić jedynie o środkach publicznych, czyli środkach NFZ, ewentualnie są to środki budżetu państwa w odniesieniu do grup pracowników, które sa finansowane w inny sposób.

Głos zabrał Pan Ryszard Kijak Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wyraził opinię, że OZZL mógłby poprzeć propozycję przedłużenia prac Zespołu, pod warunkiem, że Zespół zająłby się również opracowaniem propozycji prawnych zabezpieczających minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia. Odnosząc się do propozycji negocjowania ponadzakładowego układu zbiorowego, stwierdził, że pojawiają się wątpliwości, co do tego, jaka jest dyscyplina w konfederacjach pracodawców, co do możliwości wyegzekwowania zapisów układu, który ewentualnie by powstał. Wskazał na konieczny udział w takich negocjacjach strony rządowej. Umożliwiłoby to zgeneralizowanie zasad i rozszerzenie ich nie tylko na zakłady budżetowe, ale również na publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a to jest w kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślił, że najważniejsze byłoby zgeneralizowanie zasad wynagradzania, zawartych w układzie, tak by były one korzystne dla strony pracowniczej.

Pani Minister Anna Gręziak poprosiła o wyrażenie jednoznacznej opinii, czy OZZL popiera wniosek o przedłużenie prac Zespołu.

                                            

Pan Ryszard Kijak, zaproponował poddanie pod głosowanie, czy Zespół zajmie się propozycją zmian legislacyjnych umożliwiających ustalenie płacy minimalnej.

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska, przypomniała, że w ramach prac Międzyresortowego Zespołu zostały powołane trzy podzespoły, jednym z nich jest podzespół ds. opracowania zasad wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Zwróciła się z prośbą o zakończenie dyskusji, przegłosowanie wniosku w przedmiocie przedłużenia prac Zespołu. Przypomniała, że jednym z oczekiwań samorządu pielęgniarek i położnych jest to, że zostaną wprowadzone przepisy na mocy, których pielęgniarki będą miały prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, będą mogły korzystać z sanatoriów. Zwróciła się do eksperta z Instytutu Medycyny Pracy z prośbą o odniesienie się do tych zagadnień.

Głos zabrał Pan Andrzej Włodarczyk, stwierdził, że będzie głosował przeciwko przedłużeniu prac Zespołu, bo kwestią najważniejszą dla środowiska wszystkich zawodów medycznych jest wysokość wynagrodzeń. Przypomniał, że Premier Kazimierz Marcinkiewicz, kiedy powoływał Międzyresortowy Zespół mówił o stworzeniu regulacji na wzór Karty Nauczyciela, w której określone są minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych poziomów zawodu nauczycielskiego. Sprawy warunków pracy są natomiast zagadnieniem drugorzędnym. Skoro nie ma możliwości wynegocjowania minimalnych wynagrodzeń dla pracowników medycznych, w tym również dla lekarzy, stwierdził, że w jego opinii funkcjonowanie Zespołu Międzyresortowego nie ma racji bytu.

Pani Hanna Gutowska, odnosząc się do wypowiedzi Pana dr. Andrzeja Włodarczyka, podkreśliła, że dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych sprawa wynagrodzeń jest priorytetowa, ale wskazała także na inne problemy, których rozwiązania środowisko pielęgniarek i położnych oczekuje. Jej zdaniem prace Zespołu nie mogą być zdominowane wyłącznie przez kwestie wysokości wynagrodzeń.

Pani Minister Anna Gręziak poddała pod głosowanie wniosek o przedłożenie Prezesowi Rady Ministrów wniosku o przedłużenie prac Międzyresortowego Zespołu do 31 grudnia 2006 r. Wniosek został przyjęty większością głosów przy dwóch głosach sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym. Zaapelowała o zintensyfikowanie prac w ramach powołanych trzech podzespołów – ds. wynagradzania, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia. Pani Minister zapowiedziała przejście do punktu piątego Porządku obrad – dyskusji na temat Informacji dotyczącej statusu pracowników ochrony zdrowia.

Głos zabrał Pan Jakub Bydłoń Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego. Poinformował, że przedstawiony materiał odnośnie statusu pracowników ochrony zdrowia, od poprzedniego posiedzenia Zespołu, został rozszerzony o dwie części. Pierwsza z nich dotyczy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, druga część dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Pani Hanna Gutowska zaproponowała przekazanie wskazanego materiału do opracowania członkom powołanych podzespołów. Przypomniała, że członkowie Międzyresortowego Zespołu nie zostali zapoznani z opinią Ministerstwa Pracy odnośnie uregulowania minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia.

Pani Minister Anna Gręziak podkreśliła, że opracowana Informacja na temat statusu pracowników ochrony zdrowia, została przygotowana na podstawie aktualnego stanu prawnego. Wyjaśniła, że w toku prac prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia nad kształtem regulacji prawnej określającej zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, kwestią przesądzona wydaje się być, że to będzie akt o randze ustawy. Ponadto określenia wymagają takie zagadnienia jak:

  1. Zakres podmiotowy czyli to, kogo regulacja ma dotyczyć. Należy określić, czy zakresem regulacji zostaną objęci pracownicy zatrudnionymi przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych – wtedy by to wskazywało stricte na pracowników ochrony zdrowia, czy również pracownicy zakładów opieki zdrowotnej. Sprecyzowania wymaga kwestia, czy regulacja ma dotyczyć pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, czy w zakładach opieki zdrowotnej jako takich. Kolejnym zagadnienie, którym należałoby się zająć jest kwestia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych.
  2. Drugą kwestią jest zajęcie się zagadnieniami związanymi z warunkami zatrudniania pracowników ochrony zdrowia, jak również uwzględnienie szczególnych uprawnień poszczególnych zawodów. Należy zdecydować, czy będzie ustalony zamknięty katalog form wykonywania poszczególnych zawodów, czy to miałoby dotyczyć wszystkich pracowników ochrony zdrowia i wówczas będzie odniesienie do ustaw szczegółowych dotyczących zawodów zaufania publicznego, czy też należałoby to odnieść do ustawy o niektórych zawodach medycznych.
  3. Całościowy akt prawny powinien precyzować kwestie związane z prawem do wykonywania zawodów medycznych, a więc kwestie związane z wpisem do rejestru osób uprawnionych do wykonywania danego zawodu,
  4. Należy uwzględnić zagadnienia związane z odpowiedzialnością zawodową.
  5. Projektowany akt prawny powinien swoją regulacją obejmować również stanowiska pracy szczególnie chronionej.
  6. Powinny się ponadto pojawić przepisy wskazujące sposób waloryzacji wynagrodzeń.

Głos zabrała Pani Ilona Pietrasz z Centralnego Zarządu Służby Więziennej z resortu Sprawiedliwości, stwierdziła że przygotowana Informacja dotycząca statusu pracowników ochrony zdrowia, to świetny materiał wyjściowy dla prac podzespołów. Zasugerowała, by ustalić terminy posiedzeń podzespołów i wskazać czas, w jakim mają one przedłożyć wypracowane stanowiska.

Pan Jakub Bydłoń, poprosił o zgłaszanie możliwych terminów posiedzeń podzespołów.

Pani Minister Anna Gręziak zaproponowała, żeby kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu odbyło się 12 paździenika 2006 r.

Pan Dariusz Sarti, zaproponował by kolejne posiedzenie plenarne Zespołu odbyło się 16 lub 17 października 2006 r., natomiast członkowie podzespołów mogli by się spotkać między 2, a 6 października br.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze