Dyrektor każe podpisać pielęgniarkom taki aneks w sprawie dodatku.

2 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Dyrektor każe podpisać pielęgniarkom taki aneks w sprawie dodatku.


Dodatek do wynagrodzenia pielęgniarki

Poniżej publikuję treść aneksu do umowy o pracę pielęgniarki jednego ze szpitali, który został przekazany przez dyrektora szpitala do podpisania przez pielęgniarkę.  

Aneks nr 1/2020
do umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki
zawartej dnia ……………..

zawarty w dniu 2.11.2020 r., w …………………

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: p.o. Dyrektora – ……………………
zwanym dalej Pracodawcą,

a

……………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Pracownikiem

o następującej treści:

§ 1
Na podstawie umowy ………………………………… z dnia 15 października 2020 r. Zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ……………. w przedmiocie dodatkowych świadczeń dla pracowników medycznych uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

z dniem 6.11.2020 r. przysługuje Pani dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego obliczany zgodnie z zasadami wskazanymi w ww. Umowie.

Kopia ww. Umowy stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2
Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie po podpisaniu przez strony, z mocą od dnia 6.11.2020 r. Na czas obowiązywania umowy nr ………………………………………………… z dnia 15 października 2020 r.

§ 4
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Warto podkreślić, że umowa pomiędzy szpitalem a NFZ z dnia 15 października, o której mowa w powyższym aneksie do umowy o pracę pielęgniarki, dotyczy dodatku za okres od 5 września do 30 września 2020 roku. W tym szpitalu dodatek nie był do tej pory wypłacany. Natomiast nasuwa się pytanie dlaczego mowa o dodatku od 5 września? Otóż w dniu 4 września 2020 roku minister zdrowia wydał nowe polecenie dla prezesa NFZ w sprawie dodatków dla personelu medycznego. Z powyższego wynika, że w tym szpitalu NFZ "winien" jest wypłacenia dodatków pielęgniarkom za okres od 5 września do 31 października. A may już po połowie listopada… Natomiast od 1 listopada, wypłata dodatków w tym szpitalu powinna być zgodna z zasadami ich wypłaty z poleceniem ministra zdrowia dla prezesa NFZ z dnia 1 listopada 2020 roku. W tym poleceniu zapisano dodatki w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego. 

Ważne! Powyższy dodatek nie ma nic wspólnego z dodatkami zapisanymi w ustawie z października 2020 roku, którą podpisał prezydent, natomiast ustawa ta nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Mariusz Mielcarek  

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected].
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze