Limity przyjęć na studia pomostowe – interpelacja poselska oraz stanowisko izby warszawskiej.

8 min czytania
AktualnościStudia pomostowe

Interpelacja nr 4133

do ministra zdrowia

w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008-2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

   W związku ze złożonym na moje ręce stanowiskiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008-2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zwracam się do pani minister o interwencję w poniżej przedstawionej sprawie.

   Samorząd zawodowy zamojskich pielęgniarek i położnych aktywnie zabiegał i wspierał starania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji o uruchomienie w ramach tej uczelni studiów pielęgniarskich. Starania te zostały zwieńczone powodzeniem. Uczelnia w bieżącym roku po raz pierwszy rozpoczęła rekrutację na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwa w trybie art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej na rok akademicki 2008-2009. Pierwotnie limit naboru na ten kierunek zaplanowano na poziomie 150 osób. Ten limit odpowiada możliwościom kształcenia uczelni, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu nauczania. Jednakże decyzją senatu uczelni limit naboru ograniczono do 110 osób.

   Zdaniem środowiska pielęgniarek i położnych oraz ich samorządu zawodowego ten limit zdecydowanie nie odpowiada potrzebom środowiska zawodowego i jest odbierany jako ograniczenie dostępności do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym samym podnoszenia statusu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych.

   Z powyżej przedstawionych ważnych społecznie względów proszę panią minister o interwencję w tej sprawie. Pytam panią minister, czy istnieje możliwość ze strony ministerstwa wynegocjowania wyższego limitu naboru w ww. szkole?

   Z poważaniem

   Poseł Mariusz Grad

   Tomaszów Lubelski, dnia 4 lipca 2008 r.

 

 


Warszawa, dnia 8 sierpień 2008 r.
Znak: KP / 1856 / 2008

 

                                                             Sz. P.
                                                                      Ewa Kopacz
                                                                             Minister Zdrowia

                                          Szanowna Pani Minister,

 w imieniu prezydium Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnych działań, które przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc na studia tzw. „pomostowe” w roku akademickim 2008/2009.


 Do biura Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych docierają liczne sygnały, iż uczelnie prowadzące ten rodzaj studiów zamknęły listy przyjęć ograniczone limitami wynikającymi z treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r.
 W świetle obowiązującego stanu prawnego Minister Zdrowia nie jest uprawniony do ustalania limitów przyjęć na tak zwane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Studia pomostowe nie są objęte ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i w związku z tym pozostają poza przewidzianymi tam uprawnieniami Ministra Zdrowia. Zakres uprawnień Ministra Zdrowia w odniesieniu do studiów w pomostowych określa art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który również nie przewiduje takiego uprawnienia.
 Jak wynika z treści komunikatu Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. – zakończone zostały uzgodnienia dotyczące ustalenia na rok akademicki 2008/2009 limitów dla studiów pomostowych pielęgniarek i położnych. Jak wskazał dalej Departament , Minister Zdrowia jest na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 i art. 6 ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r,  Prawo o Szkolnictwie Wyższym uprawniony do ustalania limitu przyjęć na studia pomostowe zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych . Załączony do komunikatu projekt  zawiera liczbowe limity przyjęć na studia I stopnia na kierunkach  pielęgniarstwo i położnictwo ,  w rozbiciu na poszczególne województwa oraz w rozbiciu na studia stacjonarne i niestacjonarne .    
Przyjęta i podana  przez Departament Pielęgniarek i Położnych identyfikacja budzi zasadnicze wątpliwości prawne . Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( w  skrócie dalej : „PoSW „) istotnie uprawnia Ministra Zdrowia do ustalania limitów przyjęć na studia medyczne. Zauważyć wszakże należy że PoSW  wprowadza w art.  2 definicję studiów których dotyczy.
Nie ma wśród nich tzw studiów pomostowych .  PoSW nie zawiera również zapisu dającego   Ministrowi Zdrowia uprawnienia do ustalenia  limitów przyjęć na studia medyczne ,prowadzenie których wynika z innych ustaw. Niezależnie od powyższego należy zauważyć,  że o ile  PoSW zmienia i uchyla szereg ustaw dotyczących różnych form kształcenia ,o tyle nie wprowadza żadnych zmian w  Ustawie o zmianie ustawy o zawodach .. ani jej nie uchyla.                 Oznacza to, że wynikające z PoSW  uprawniania  Ministra  Zdrowia  do określania limitów  przyjęć na  studia medyczne dotyczą tylko tych  rodzajów studiów medycznych , które są zdefiniowane w tej ustawie.    
Tak zwane studia pomostowe wprowadzone zostały przez ustawę z dnia  20 kwietnia 2004 r  o zmianie ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej i zmianie niektórych ustaw .Art. 11 powołanej ustawy o zmianie ..  powołuje studia pomostowe  jako instytucję epizodyczną , ograniczoną co do okresu istnienia , definiuje je  i uprawnia szkołę wyższą do ich prowadzenia. W ust 6 art. 11 zawarte jest upoważnienie ( delegacja) dla Ministra Zdrowia i ministra ds. szkolnictwa wyższego (obecnie Ministra Edukacji ) do określenia zasad prowadzenia studiów. Enumeratywnie wymienione  ( ust 6 pkt 1-5 ) wspólne kompetencje obu ministrów  w  co do zasad prowadzenia studiów – nie obejmują  prawa do  ustalania limitów przyjęć.   Jest to rozwiązanie w pełni  uzasadnione i celowe. Z za łożenia instytucja  studiów pomostowych ma służyć wyrównaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych  dotychczas wykonujących zawód na podstawie polskich  warunków ,  do poziomu i wymagań obowiązujących  w  krajach UE. Liczba osób zainteresowanych takim wyrównaniem była z oczywistych względów niemożliwa do ustalenia ,stąd też przyjęto otwartą formułę dostępu do studiów pomostowych oraz przejściowy charakter ich  istnienia ( do roku akademickiego 2010 -2011 włącznie) .Limitowanie naboru na studia pomostowe byłoby więc co do zasady sprzeczne z celem tej instytucji.
Limitowanie liczby przyjęć na studia  jest  ograniczeniem  jednego z praw obywatelskich ( prawo do nauki )  a w związku tym musi  wynikać  z normy rangi ustawowej  ( art. 70 i art. 30 ust 3 Konstytucji ) .   
Jak wynika z ust 2 art. 11 ustawy o zmianie … , studia pomostowe miały zapewnić wiedzę ,kwalifikacje i umiejętności odpowiadające  wiedzy , kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów tradycyjnych Zastosowana konstrukcja prawna z użyciem zwrotu „odpowiadające „   jest jednoznaczna i oznacza iż ustawodawca  nie uznaje studiów pomostowych za tożsame ze studiami tradycyjnymi. Studia pomostowe są szczególną  formą zastępczą .  
Dokonany przez Ministerstwo Zdrowia podział miejsc na tzw. „studia pomostowe” na poszczególne województwa jest zdaniem Prezydium Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dalece niesprawiedliwy i w żadnym przypadku nie spełnia oczekiwań środowiska zawodowego z terenu działania Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

                                                                 Z  wyrazami szacunku

                                                                       przewodnicąca
                                                            Warszawskiej Okręgowej Rady
                                                                Pielęgniarek i Położnych

                                                                     Ewa Przesławska

Zobacz również:

Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo – prezentacja uczelni na mapie Polski

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Studia pomostowe
OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE – Limity przyjęć na rok akademicki 2008/2009 na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo:

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8164 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki.

2 min czytania
Związek pielęgniarek w dniu 11 kwietnia wydał szokujące stanowisko… W liście do Premiera RP z dnia 8 kwietnia 2024 roku pani Krystyna…
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
Komentarze