List samorządu pip w sprawie liczby izb okręgowych.

4 min czytania
AktualnościNowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
List samorządu pip w sprawie liczby izb okręgowych.

List otwarty do Pana Premiera, Rządu oraz parlamentarzystów.
Szanowny Panie Premierze,

Działając imieniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, całego samorządu zawodowego zwracam się do Pana Premiera, Rządu oraz parlamentarzystów o wycofanie się z propozycji ingerowania w struktury samorządów zawodowych, oraz o pozostawienie zasad organizacji izb okręgowych w gestii samorządu pielęgniarek i położnych.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów.

Jedną z fundamentalnych zasad ustroju RP jest „zasada pomocniczości umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.

Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. dopuszcza możliwość tworzenia w drodze ustawy samorządów zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Należy podkreślić, że przepis ten umieszczony jest w rozdziale I Konstytucji zatytułowanym „Rzeczpospolita”. Ma to bardzo istotne znaczenie dla jego wykładni. Rozdział I zawiera, bowiem podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego RP.

Należy stwierdzić, że istnienie samorządu zawodowego stanowi elementarny składnik RP. Brak tego przepisu oznaczałoby niemożność realizacji zasady pomocniczości i decentralizacji władzy publicznej oraz niemożność utrzymania współczesnych standardów demokratycznego państwa.

Celem samorządów zawodów zaufania publicznego jest nie tylko reprezentowanie osób wykonujących te zawody, ale także sprawowanie pieczy nad należytym ich wykonywaniem.

Nałożenie przez Konstytucję na samorząd zawodu zaufania publicznego obowiązku sprawowania „pieczy nad jego należytym wykonywaniem dla ochrony interesu publicznego” oznacza, że państwo, w ramach decentralizacji rzeczowej, przekazuje organom tego samorządu pewne zadania do wykonania.

Odnosząc się do zawodów zaufania publicznego należy brać pod uwagę nie tylko interes czy politykę państwa, ale ze szczególną powagą te normy pozaprawne, które są źródłem zaufania obywateli do osób wykonujących taki zawód. Trzeba się także liczyć ze stanowiskiem samej wspólnoty zawodowej. Zaufania publicznego nie da się bowiem wprowadzić ustawą.

Istnienie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych stanowi o jego samodzielności oraz uprawnieniach i obowiązkach wynikających z zapisów art. 17 Konstytucji RP, według którego głównym celem funkcjonowania samorządu zawodowego jest sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony co w sposób jednoznaczny przesądza o charakterze zawodu pielęgniarki i położnej w systemie prawnym państwa prawa, państwa obywatelskiego.

Jeśli władze polskie nie zdecydują się na uchylenie propozycji tych uciążliwych regulacji, odbije się to negatywnie na środowisku pielęgniarskim i spowoduje społeczną dezaprobatę

Ustawodawca zastosował zdecydowanie nazbyt rygorystyczny środek w stosunku do środowiska pielęgniarek i położnych

Chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec tej inicjatywy, który w naszym odczuciu jest kolejną próbą narzucenia światopoglądu jednej grupy społecznej innym, z typowym dla Polski naruszeniem wszelkich procedur demokratycznych.

Szanowni Państwo, proponowana wersja ustawy jest niebezpieczna. Przekreśla wieloletnie doświadczenia i umiejętności zdobyte przez polskie pielęgniarki i położne.

Jako wolne, demokratyczne społeczeństwo zasługujemy na dobre prawo.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych narzucanie podziału terytorialnego jednostkom samorządu pielęgniarskiego nie ma żadnego uzasadnienia i kłóci się z ideą samorządności. Istniejący od kilkunastu lat podział umożliwił wykształcenie się struktur samorządowych, dysponujących doświadczą kadrą. Zmiana istniejącego podziału terytorialnego jednostek samorządu dotyczyłaby większości okręgowych izb pielęgniarek i położnych, doprowadziłaby do likwidacji 29 okręgowych izb pielęgniarek i położnych i w konsekwencji do paraliżu działalności całego samorządu.

Ze znanego nam projektu nowych regulacji i ich uzasadnienia nie wynika przy tym, jakie są przesłanki proponowanych zmian, jaki byłby ich cel i jakie wynikłyby z tego korzyści. Brak jasno określonych przesłanek merytorycznych jest szczególnie widoczny w porównaniu z analogicznymi regulacjami dotyczącymi innych samorządów zawodowych; regulacjami, z których wynika ogólna zasada, iż samorząd sam określa swoje struktury organizacyjne.

Zwracamy się z prośbą o poparcie naszych działań w obronie izb, których działanie nie jest zgodne z podziałem terytorialnym kraju na województwa.

Rząd zgłosił do Sejmu RP – mimo jednoznacznego sprzeciwu strony samorządowej – projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Zgłoszenie to nastąpiło w sposób niezgodny z prawem i nieodpowiedzialny. Dlatego samorząd pielęgniarek i położnych stanowczo domaga się odrzucenia tego projektu.

Przedstawienie nowej ustawy, zawierającej rozwiązania zupełnie odmienne od obecnie obowiązujących, oznacza kolejną destabilizację w skali całego kraju.

Uważamy, że działania państwa wobec samorządów muszą być tak przemyślane, aby wzmacniały, a nie osłabiały tę organizację.

Dlatego też pragniemy wyraźnie wskazać, iż zakres zmian zawartych w opiniowanym projekcie nie może zostać uznany za satysfakcjonujący.

Występując w imieniu środowiska polskich samorządów, pragnę zwrócić się z wnioskiem o nieakceptację rządowego projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w obecnie proponowanym kształcie jako naruszającej konstytucyjną zasadą pomocniczości, umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Jest ona także zasadą ideowo-organizacyjną przyjętą przez Wspólnoty i Unię Europejską. Zasada pomocniczości stanowi jedną z podstawowych reguł na jakich opiera się współcześnie ład społeczny uwzględniający podmiotowość jednostek i zbiorowości, które one tworzą.

Wprowadzenie ustawy będzie ciosem w demokrację i państwo prawa

Projekt ustawy został przygotowany bez konsultacji społecznych i oceny skutków jej wprowadzenia.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni projektowi ustawy Uważamy, że w tym kształcie projekt zmian w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych należy odrzucić.

Zobacz też:

Pielęgniarki: niech Ministerstwo Zdrowia nie likwiduje nam izb w terenie. 3 KOMENTARZE.

Minister Kopacz po swojemu organizuje samorząd pielęgniarkom i położnym.

MZ opublikowało projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Projekt przewiduje likwidację 29 okręgowych izb. Będzie ich teraz 16 i będą mogły tworzyć delegatury. Tę samą funkcję w samorządzie można będzie pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje. 22 KOMENTARZE.

Zobacz jakie kary przewiduje dla pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Zmiana wynagrodzeń pielęgniarek.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych a wysokość wynagrodzenia zasadniczego Ogromnym zaskoczeniem dla użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych jest zadziwiająca zgodność protestujących…
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
Komentarze