Minister Ewa Kopacz zabiera samorządowi zawodowemu pielęgniarek i położnych uprawnienia w zakresie rejestracji indywidualnych i specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych. Te kompetencje przekazuje . . . wojewodzie. Pani minister! To krok w dobrym kierunku. Ale zaproponowane zmiany powinny być głębsze. Natomiast samorząd zawyje: rejestr praktyk w izbach albo śmierć!

5 min czytania
Aktualności

 

Takie zmiany zaproponowano w projekcie ustawy o działalności leczniczej, który przekazano do konsultacji w dniu 10 września 2010 roku.

W projekcie ustawy zapisano:

Art. 5. 1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie.
2. Działalność lecznicza:
(…)

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,
b) spółki cywilnej lub spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek – zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

Jakie wymogi będą musiały spełnić pielęgniarki zamierzające wykonywać praktykę zawodową?

W odpowiedzi na powyższe pytanie cytuję fragment ustawy:

Art. 21. 1. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
3) nie może być:
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu z uwagi na zastosowany środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym,
c) pozbawiona uprawnienia do wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem przez sąd środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu;
4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
5) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
6) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 26 ust. 1.
2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7, oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.
4. W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w ust. 1, spełniające warunki określone w ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2 pkt 2.

Dalej w ustawie uregulowano kwestię w zakresie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

Art. 102. 1. Pielęgniarka, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 104 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko pielęgniarki;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania.
2. Pielęgniarki zamierzające wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający następujące dane:
1) listę pielęgniarek lub położnych wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Natomiast w art. 104 projektu ustawy określono organ, który będzie prowadził przedmiotowy rejestr. Tym organem będzie WOJEWODA!

Art. 104. 1. Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanym dalej „organem prowadzącym rejestr”.

Jaka będzie opłata za wpis do rejestru?

103. 3. Wpis do rejestru podlega opłacie, nie wyższej niż 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Obecnie 100% tego wynagrodzenia to 1 317 zł. czyli nie więcej niż 30% tej kwoty to – nie więcej niż – 395 zł.

I jeszcze jedno:

Art. 197. Organy prowadzące dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.

W projekcie ustawy uregulowano także, że osoby wpisane do rejestru praktyk prowadzonych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych są zobowiązane złożyć wnioski o wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę do dnia 31 grudnia 2011 roku. Wnioski te będą wolne od opłat za wpis.

I jeszcz jedno. W projekcie ustawy zapisano:

Art. 140. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 24a – 25b;
2) uchyla się art. 25d – 27;
3) w art. 27a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia … r. o działalności leczniczej jako grupowej praktyki pielęgniarek, położnych nie może następować w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.”;
4) uchyla się art. 27b–30a.

Na marginesie należy wspomnieć, że kilka dni temu do sejmu wpłynął projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który zawiera zapisy, które mają być uchylone przez ustawę o działalności leczniczej. Wniosek: jedna pani w ministerstwie zdrowia nie ma pojęcia nad czym pracuje inna pani w ministerstwie. A ministerstwo zdrowia zamierza reformować cały system ochrony zdrowia. No, to ja się boję!

Opracował

Mariusz Mielcarek


 

Komentarz redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

Projekt ustawy wyprowadzającej rejestry indywidualnych i specjalistycznych praktyk z izb pielęgniarek i położnych to dziejowa sprawiedliwość wobec postawy samorządu, zaprezentowanej w 2005 roku w kontekście wojny polsko – polskiej (umowy cywilnoprawne), którą opisałem w Gazecie Pielęgniarki i Położnej. Ta sprawa to kompromitacja władz samorządu pielęgniarek i położnych na dłuuuuugie lata!

Opisywany powyżej projekt ustawy przyniesie także  satysfakcję dla wielu pielęgniarek i położnych, którym wiedzący najlepiej "co dobre dla pielęgniarki i położnej" funkcjonariusze izbowi, odmawiali wydania zgody na indywidualną praktykę, bo pielęgniarka chciała ją wykonywać np. w szpitalu.

Należy  spodziewać się teraz buntu władz samorządowych. Bowiem samorząd zawsze ostro występuje w obronie … swoich interesów. Możemy sobie życzyć, żeby samorząd w sposób tak zdecydowany jak będzie bronił rejestrów praktyk, występował w interesie pielęgniarek i położnych.

Zmiany w zakresie tzw. "praktyk zawodowych" pielęgniarek i położnych powinny iść dalej. O absurdach tej instytucji pisałem:

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze