Minister zdrowia opublikował projekt ustawy podwyższającej wynagrodzenia około 20 tys. rezydentów oraz 22 tys. lekarzy specjalistów. Bo tak minister zdrowia umówił się z lekarzami w dniu 8 lutego br. Pielęgniarki i położne niestety obowiązuje ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, której zapisy są realizowane z dodatków brutto brutto. A panie w czepkach debatują…

3 min czytania
AktualnościNowy minister zdrowia lekarzom...
Minister zdrowia opublikował projekt ustawy podwyższającej wynagrodzenia około 20 tys. rezydentów oraz 22 tys. lekarzy specjalistów. Bo tak minister zdrowia umówił się z lekarzami w dniu 8 lutego br. Pielęgniarki i położne niestety obowiązuje ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, której zapisy są realizowane z dodatków brutto brutto. A panie w czepkach debatują…

 


Uzasadnienie do ustawy w sprawie podwyżek dla lekarzy…,

która ma obowiązyawać od 1 lipca 2018 roku.

Realizując ustalenia zawarte w § 5 pkt 1 Porozumienia podpisanego w dniu 8 lutego 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL przyjęto szereg rozwiązań, które ujęte zostały w niniejszym projekcie ustawy.

1. Nakłady na ochronę zdrowia

Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych w ujęciu materialnym – przez skrócenie o rok okresu osiągnięcia poziomu nakładów w wysokości co najmniej 6% PKB, tj. do 2024 r., co oznacza również ich nominalne zwiększenie w tym okresie w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy. Tym samym w krótszym okresie możliwe będzie sfinansowanie większej liczby udzielonych świadczeń.

2. Specjalizacje lekarzy odbywane w trybie rezydentury

Przyjęto, że lekarz odbywający specjalizację w dziedzinie nie określanej jako priorytetowa otrzyma zwiększone wynagrodzenie o kwotę w wysokości 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa 700 zł miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, lekarz będzie musiał złożyć w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne podpisane zobowiązanie do przepracowania w kraju minimalnego okresu określonego w art. 16j ust. 2b lub 2g zmienianej ustawy min. łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.  

Środki niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego będą przekazane do zakładu w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Zdrowia.

Wprowadzany przepis realizuje jeden z punktów ww. Porozumienia  i wychodzi naprzeciw identyfikowanym problemom dotyczącym zarówno stworzenia mechanizmów zabezpieczających przed emigracją lekarzy wykształconych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również sytuacji finansowej lekarzy odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. 
Oczekuje się, że przyjęte rozwiązanie z jednej strony powinno tworzyć większą zachętę dla lekarzy do rozpoczęcia specjalizacji, a jednocześnie przez podpisywane zobowiązanie do przepracowania w kraju określonego czasu po zakończeniu specjalizacji, tworzyć lepsze perspektywy w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli.

Projekt zakłada uwzględnienie programowych dyżurów medycznych w kosztach finansowania umów rezydenckich, przy czym finansowanych będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu. Takie rozwiązanie z jednej strony poprawi nieco kondycję finansową podmiotów zaangażowanych w kształcenie specjalizacyjne, co powinno również przyczynić się do zwiększenia ich liczby, a z drugiej strony da Ministrowi Zdrowia dodatkowe narzędzie oddziaływania na prawidłowość realizacji tego elementu Szkolenia Specjalizacyjnego. Jednocześnie, lekarze będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych podstawach i przy zastosowaniu jednorodnych stawek.

3. Lekarze specjaliści

Projekt określa sposób przekazywania do podmiotów leczniczych będących świadczeniodawcami, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, środków finansowych na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy do poziomu 6750 zł oraz kosztów podwyższenia należnego z tego tytułu dodatku za wysługę lat. Dzięki zagwarantowaniu lekarzom specjalistom zatrudnionym w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 6750 zł – pod warunkiem zobowiązania się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w innym podmiocie leczniczym niż główne miejsce zatrudnienia – zwiększyć się powinno zainteresowanie wykonywaniem zawodu w ramach stosunku pracy u jednego pracodawcy. Ułatwi to świadczeniodawcom zapewnianie całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, dla których świadczeniodawca jest głównym miejscem zatrudnienia.

W zakresie zapewnienia warunków do niezakłóconego i należytego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy i lekarzy dentystów projektowane jest objęcie  lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z FZ, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie, ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. 

Zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej umożliwi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia gromadzenie i przetwarzanie danych o osobach zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym o wysokości i składnikach ich wynagrodzenia. Posiadanie tych danych pozwoli ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na głębszą analizę i ocenę kosztów zatrudnienia jako składowej kosztów prowadzenia działalności leczniczej i prowadzenie bardziej adekwatnej polityki zdrowotnej.

Z uzasadnienia do ustawy wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze