Ministerstwo zdrowia: "Naczelnym założeniem ustawodawcy jest powiązanie możliwości awansowania i rozwoju zawodowego pielęgniarki, położnej z nabywaniem kompetencji do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie doskonalenia zawodowego".

5 min czytania
Aktualności

Interpelacja do prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

   W województwach odbywają się obecnie sprawozdawczo-wyborcze zjazdy pielęgniarek i położnych. Podczas ich obrad formułowane są liczne postulaty dotyczące działań na rzecz poprawy warunków pracy oraz wzrostu wynagrodzeń dla tych grup zawodowych. Oczekiwania na zmiany są bardzo duże. Niezadowolone i sfrustrowane pielęgniarki i położne mają nadzieję, że nastąpią one w stosunkowo krótkim czasie. W exposé pan premier zapowiedział, że ˝Pielęgniarki i lekarze muszą pracować za godziwe pieniądze˝, a ˝mój rząd będzie gwarantem wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia˝. Nastąpić ma szybka poprawa sytuacji ekonomicznej średniego personelu medycznego. Tych społecznych oczekiwań nie można zawieść.

   W związku z tym proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi, jak rząd RP zamierza zrealizować postulaty samorządu pielęgniarek i położnych oraz które z nich uznaje za konieczne:

   – ustalenie minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na poziomie nie niższym niż 1,5 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw,

   – wzrost wynagrodzeń dla tych grup zawodowych uzależniony od kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

   – zapewnienie jednolitego systemu wynagradzania i awansowania pielęgniarek i położnych bez względu na formę zatrudnienia i rodzaj zakładu opieki zdrowotnej,

   – poprawę wyposażenia stanowisk pracy średniego personelu medycznego o sprzęt do prawidłowej pielęgnacji pacjentów.

   Poseł Krzysztof Jurgiel

  

————————————————————————————-

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację w sprawie poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

   W odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Jurgiela z dnia 18 grudnia 2007 r., nr SPS-023-242/07, w sprawie poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

   Wynagrodzenie za pracę to jeden z podstawowym elementów prawnego stosunku pracy. Jest to świadczenie, które pracodawca obowiązany jest spełniać na rzecz pracowników stosownie do rodzaju, ilości i jakości wykonywanej pracy oraz posiadanych przez nich kwalifikacji. W myśl przepisów Kodeksu pracy strony stosunku pracy winny tak kształtować jego treść, by była ona zgodna z interesami obu stron. Oznacza to, iż wysokość wynagrodzenia zależy od zgodnej woli stron umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

   Podnoszona przez pielęgniarki i położne kwestia uregulowania minimalnej płacy dla tej grupy zawodowej na poziomie nie niższym niż 1,5 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw budzi wiele kontrowersji. Dlatego też wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia w kwestiach ekonomicznych muszą uwzględniać możliwości budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, pracodawców i nie powinny odbywać się kosztem dalszego zadłużenia pracodawców. Mając powyższe na względzie, podjęto działania zmierzające do kompromisowego rozwiązania powyższego problemu.

   W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z procedurą legislacyjną przygotowany został projekt zmian przepisów w Kodeksie pracy w sposób umożliwiający zachowanie prawa do rozszerzania każdego układu ponadzakładowego po dniu 31 grudnia 2008 r., co jest działaniem wychodzącym naprzeciw postulatom zgłaszanym m. in. przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w odniesieniu do grupy pracowników ochrony zdrowia.

   Wymieniony projekt był przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W wyniku konsultacji z partnerami społecznymi przeprowadzonych w trybie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych oraz ustawą o organizacjach pracodawców organizacje związkowe nie zgłosiły uwag, zaś organizacje pracodawców stanowisk nie zajęły. Także podczas uzgodnień międzyresortowych nie zgłoszono uwag do projektu, jedynie stosownie do zaleceń Rządowego Centrum Legislacji uzupełniono jego uzasadnienie oraz zasięgnięto opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która nie zgłosiła uwag.

   Pragnę jednocześnie wskazać, że równocześnie z toczącym się procesem legislacyjnym zawarty został ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, obowiązujący od dnia 1 grudnia 2007 r.

   W aktualnym stanie prawnym ministrowi zdrowia i właściwym statutowo organom ponadzakładowych organizacji związkowych reprezentujących tych pracowników przysługuje bowiem prawo do zawarcia tego układu na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127, z późn. zm.).

   Zawarcie ww. układu może wpłynąć znacząco na przyspieszenie realizacji postulatów zgłaszanych przez grupę zawodową pielęgniarek i położnych, gdyż niezwłocznie po wejściu w życie proponowanych zmian legislacyjnych możliwe byłoby rozpoczęcie prac nad jego rozszerzeniem na innych pracowników ochrony zdrowia.

   Odnosząc się do zagadnień związanych ze wzrostem wynagrodzeń i awansowania pielęgniarek i położnych zależnych od kwalifikacji zawodowych, uprzejmie informuję, że planowane jest ponowne rozpoczęcie prac nad dwoma podstawowymi aktami prawnym regulującymi całość zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa i położnictwa, tj. ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych.

   Uchwalenie nowych ustaw ma na celu uporządkowanie dotychczasowych przepisów oraz zaproponowanie nowych, bowiem obowiązujące ustawy były wielokrotnie nowelizowane, dlatego należy wyeliminować istniejące niejasności oraz doprecyzować rozwiązania merytoryczne zgodne z licznymi postulatami przedstawianymi ze strony samorządu pielęgniarek i położnych, w celu stworzenia jednoznacznej podstawy normatywnej dla wykonywania działalności zawodowej w sferze pielęgniarstwa i położnictwa.

   W powyższych ustawach oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych m. in. mają zostać unormowane zagadnienia dotyczące kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach pielęgniarki i położnej oraz rodzaj i zakres świadczeń medycznych możliwych do samodzielnej realizacji przez pielęgniarkę, położną. Naczelnym założeniem ustawodawcy jest bowiem powiązanie możliwości awansowania i rozwoju zawodowego pielęgniarki, położnej z nabywaniem kompetencji do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie doskonalenia zawodowego.

   Zgodnie z planem prac legislacyjnych Rady Ministrów projekty ustaw o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych mają zostać rozpatrzone w II półroczu 2008 r.

   Odnosząc się do kwestii poprawy wyposażenia stanowisk pracy średniego personelu medycznego w sprzęt do prawidłowej pielęgnacji pacjentów informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają prace związane przygotowaniem przepisów dotyczących standaryzacji stanowisk pracy pod względem fachowym i sanitarnym w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w kategorii zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom unieruchomionym. W akceptacji przygotowanych założeń do tych stanowisk m. in. uczestniczy konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

   Ponadto w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń w zakresie opieki długoterminowej przeprowadzono analizę istniejących zawodów realizujących zadania na rzecz osób starszych, niesamodzielnych. Analiza wykazała, że aktualne zabezpieczenie kadrowe zarówno po stronie resortu pracy i polityki społecznej, jak i zdrowia jest niewystarczające. Wobec powyższego, dla zabezpieczenia usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych przewidziano powołanie nowego zawodu medycznego – opiekun medyczny. Zawód opiekuna medycznego został wpisany do rozporządzenia ministra edukacji i sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195, z późn. zm.). We wrześniu 2007 r. rozpoczęto na terenie kraju edukację w tym zawodzie.

   Podsekretarz stanu

   Marek Twardowski

  

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze